English   Danish

2022/2023  KAN-CSPKO1006U  Refleksiv intervention og Kommunikation

English Title
Reflexive Intervention and Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Refleksiv internvention og kommunikation
    Niels Thyge Thygesen - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Politisk ledelse og offentlig forvaltning/Political leadership and public management
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 16-06-2022

Relevante links

Læringsmål
Refleksiv Intervention og Kommunikation:
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at:
1. At demonstrere forståelse for hvad det vil sige at anlægge et begrebsligt perspektiv på interventionherunder kunne skelne mellem intervention på 1., 2. og 3. orden.

2.At demonstrere omsættelighed igennem at kunne identificere et komplekst problem, hvilket indbefatter dels en evne til at identificere modsætninger og paradokser, og dels en evne til at formulere konkrete interventionsforslag på enten et 1., 2. eller 3 ordens niveau. De konkrete interventionsforslag udgør enten en analyse af de interventionsformer, som dannes i praksis i empirien eller tager form af de studerendes egne forslag.

3. At demonstrere refleksivitet: Dette indbefatter evnen til at kunne anskue intervention i lyset af analysestrategisk valg og fravalg, dvs. at valget af ordensniveau samt konditioneringen af begreber er med til at konstituere, hvad der udpeges som problem, og hvad der fremsættes som løsning. Dette indbefatter også (og især) vurderingen af, hvilke interventions(u)muligheder henholdsvis 1., 2. og 3. orden afsætter.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget samtidig er en prøve i fagene "Teknologi og ledelse", "Refleksiv Intervention og Kommunikation" og "Projekt i Refleksiv Ledelse og Strategisk Kommunikation", hvorfor at tilmelding til faget forudsætter at man også er tilmeldt fagene "Teknologi og ledelse", "Refleksiv Intervention og Kommunikation" og "Projekt i Refleksiv Ledelse og Strategisk Kommunikation".
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
KAN-CSPKO1055U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Refleksiv intervention og kommunikation:
Faget har et interventions-sigte: at opbygge den studerendes kompetence til at identificere udfordringer, sådan at disse udfordringer ses som strategiske muligheder og giver anledning til at agere strategisk under komplekse udfordringer. Som sådan udgør faget en udmøntning af den overordnede ambition med PKL, der har til hensigt at give de studerende en refleksiv politisk og kommunikativ tilgang til ledelse i og omkring organisationer. Mere uddybende giver faget den studerende en indsigt i organisatoriske problemområder og udfordringer, som kan imødegås gennem refleksiv interventionsformer. Sådanne problemområder afspejler et stigende antal grænseflader og gråzoner mellem private, frivillige og offentlige organiseringslogikker. Tilstedeværelsen af disse grænseflader og gråzoner lægger op til specifikke såvel som generelle udfordringer. De specifikke udfordringer består i dannelsen af nye lokale netværks-klynger som vi fx ser det i offentlige-private-partnerskaber (OPP) eller via repræsentationen af forskellige og modsatrettede styringsregimer i en enkelt organisation. De generelle udfordringer består i, at nye systemopfattelser afløser forhenværende sektor-opfattelser, dvs. et samfund der nu er baseret på multiple integrationer af forskellige logikker. At lede i og under disse komplekse forhold udgør den moderne ledelsesudfordring. Det er i anerkendelsen og håndteringen heraf, at de nye ledelseskompetencer skal findes, hvilket indbefatter en evne til problemidentifikation og intervention gennem opstilling af løsningsforslag for formidling af disse.
 

Beskrivelse af undervisningsformer
Refleksiv intervention og kommunikation:
Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, plenumdiskussioner, caseøvelser og studenterbårne øvelsestimer.
Feedback i undervisningen
Kurset er opdelt I 6 moduler. I 4 af disse moduler er der indbygget feedback på de studerendes interventionsforslag - både fra underviser og fra de gæster som repræsenterer de cases de studerende skal giver feedback på.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 28 timer
Undervisningsforberedelse 84 timer
Yderligere oplysninger

Fra og med 2017 udvides kurset med et ekstra modul af 5 lektioner, dvs. overgår fra 5 moduler til 6 moduler. I dette modul lærer de studerende at formidle interventionsforslag  på kortfattet, sikker og gennemslagskraftigt. 

Foreløbig litteratur

NB! vejledende litteratur

Refleksiv internvention og kommunikation:
 

  • Luhmann, N. (1982): The world society as a social system, in International Journal of Generel Systems, vol. 8, pp. 131-138.
  • Andersen, N. (2012): Samtidsdiagnostik og iagttagelse af anden orden, i Flygtige forhold - om ledelse af medarbejdere mellem pædagogik, kærlighed og leg, Hans Reitzels Forlag, side. 21-50
  • Collins & Porras: Organizational Vision and Visionary Organizations

Thygesen, Vallentin og Raffnsøe: Den magtfulde leder: Et problem med dybe rødder (kap. 1) samt uddrag fra kapitel 2, i Tilliden og Magten – om at lede og skabe værdi gennem tillid, København: Børsen.

Sidst opdateret den 16-06-2022