English   Danish

2023/2024  BA-BFILO2210U  Politisk filosofi

English Title
Political Philosophy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
 • Mathias Hein Jessen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
 • Morten Sørensen Thaning - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
 • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-11-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • At kunne redegøre skriftligt og mundtligt for de vigtigste spørgsmål, argumenter og begreber i pensums filosofiske tekster
 • At kunne fortolke og selvstændigt diskutere udvalgte dele af pensums filosofiske tekster
 • At kunne sammenligne spørgsmål og argumenter på tværs af pensums filosofiske positioner
 • At kunne forklare og eksemplificere relevansen af udvalgte spørgsmål, argumenter eller begreber fra politisk filosofi for nutidig virksomhedsledelse og arbejdsliv
Prøve/delprøver
Politisk filosofi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Sidetallet er eksklusiv litteraturliste og andre formalia
Opgavetype Synopsis
Udlevering af opgave Opgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Synopsen skal ud fra udvalgte dele af pensum behandle et centralt spørgsmål i Politisk filosofi og perspektivere svaret til en nutidig problemstilling i virksomhedsledelse eller arbejdsliv.

Til den mundtlige eksamen skal de studerende uddybe og begrunde deres synopsis. Derudover skal den mundtlige eksamen fokusere på relationen mellem synopsens spørgsmål og andre dele af fagets pensum

 

Nærmere retningslinjer vil blive præsenteret i undervisningen

Kursets indhold, forløb og pædagogik

’Politisk filosofi’ introducerer de studerende til filosofi i en erhvervsøkonomisk kontekst ved at beskæftige sig med primærtekster af nogle af de politiske filosoffer, som har været særligt vigtige for vores moderne begreber om fællesskab, marked, rationalitet og arbejde. Kurset giver dermed en overordnet forståelsesramme for diskussionen af erhvervsøkonomiens grundlag og formål. De studerende lærer at identificere og klargøre de vigtige politiske problemstillinger, som er på spil i moderne erhvervsøkonomi gennem kendskab til indflydelsesrige ideer og begreber fra politiske tænkere. Samtidig træner faget dem i den filosofiske metode at kunne spørge, argumentere og diskutere stringent og sagligt på baggrund af primærtekster. Kurset vil diskutere grundlæggende spørgsmål såsom:

 • Hvad er arbejdets formål, og hvordan bør mennesket forstå sig selv som et arbejdende væsen?
 • Hvad er begrundelsen for politisk fælleskab, og hvilken rolle bør ejendomsretten spille i et politisk fælleskab? 
 • Hvad er kapitalismens formål, og hvordan bør vi udvikle kapitalismen?
 • Hvordan skal mennesket forstå sig selv som et rationelt, sansende og affektivt væsen, og hvilken rolle spiller menneskeopfattelsen for vores forventninger til ledelse?
 • Hvordan kan vi forstå fænomener i virksomhedsledelse og arbejdsliv ud fra pensums diskussioner af grundbegreber som politisk fælleskab, arbejde og kapitalisme?
Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset består af forelæsninger og øvelser
Feedback i undervisningen
De studerende får hovedsaglig feedback på to måder

1. Gennem diskussioner af de vigtigste begreber til forelæsningerne. Her får de studerende feedback på fra hinanden og fra forelæseren.

2. I øvelsestimerne. Her øver de studerende evnen til at læse filosofiske tekster og argumentere på grundlag af filosofiske begreber. De får feedback gennem underviseren og fra hinanden. Timerne er deltagerbårede.
Studenterarbejdstimer
forelæsninger 42 timer
øvelser 26 timer
eksamen 20 timer
forberedelse 124 timer
Foreløbig litteratur

Med forbehold for ændringer

 

Ud over de nedenstående tekster, indgår nogle mindre tekster om virksomhedsledelse og arbejdsliv i pensum.

Sidst opdateret den 20-11-2023