English   Danish

2023/2024  BA-BHAAO1701U  Erhvervsøkonomiens videnskabsteori

English Title
Philosophy of Science and Business Research Methodology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Thomas Presskorn-Thygesen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Alle praktiske, administrative eller eksamensrelaterede henvendelser stilles til: Student Hub.
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 26-05-2023

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • Forholde sig selvstændigt, reflekterende og problemorienteret til erhvervsøkonomisk videnskab og metode med afsæt i en konkret case.
  • Analysere artsforskelle såvel som ligheder imellem forskellige erhvervsøkonomiske discipliners (f.eks. organisationsteori eller finansiering) metoder.
  • Beskrive sammenhænge mellem problem og teknik i metodevalget, samt diskutere validitet og reliabilitet i brugen af empiriske kilder i erhvervsøkonomisk forskning.
  • Udvise viden om relevante videnskabsteoretiske idealer og positioner samt forklare hvilken betydning sådanne kan have for metodiske valg og dataindsamlings-teknikker.
  • Forstå og forklare elementære videnskabsteoretiske begreber såsom ’ontologi’, ’epistemologi’, ’objektivitet’, ’paradigme’ eller ’falsifikation’.
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomiens videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Synopsis skrives af 2-3 studerende og har maks.-længden på 10 sider.
Det er også muligt at aflevere synopsis som enkelt person; i så fald er maks.-længden 5 sider.
Opgavetype Synopsis
Udlevering af opgave Opgaven formuleres af de studerende selv, se evt. guidelines
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis du er syg ved det mundtlige forsvar, så skal det oprindelige skriftlige produkt genafleveres ved den fastsatte afleveringsdato for syge/omprøven.

Hvis du er dumpet ved det mundlige forsvar, så må det oprindelige skriftlige produkt revideres og skal derefter genafleveres ved den fastsatte afleveringsdato for syge/omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende må gerne medbringe egen synopsis og egne noter til den mundtlige eksamen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I forlængelse af HA. Almens kompetenceprofil behandler faget erhvervsøkonomi som en tværdisciplinær samfundsvidenskab med virksomheden i centrum. Fagets første centrale formål er således at anskueliggøre de ganske forskelligartede videnskabsteoretiske idealer, som informerer erhvervsøkonomiske kernediscipliner såsom mikroøkonomi, organisationsteori, strategi og finansiering. Herved gives de studerende basale metodiske og videnskabsteoretiske kompetencer samtidig med at de studerende herigennem kan blive bedre til at artikulere, begrunde og anvende den faglige viden, som de allerede har oparbejdet i løbet af deres første tre studieår. 

 

Fagets andet centrale formål er at styrke de studerendes evne til at selv at producere erhvervsøkonomiske analyser på et videnskabeligt set ansvarligt grundlag - f.eks. i forbindelse med bachelorprojektet, som bruges som et tilbagevendende referencepunkt i løbet af faget. Hermed sættes fokus på evnen til at forholde sig kritisk reflekterende til relevante og aktuelle problemer for erhvervsøkonomisk forskning og praktisk virksomhedsdrift. Nærmere bestemt anskueliggør faget spørgsmål om metodevalg (med hvilket datagrundlag kan problemet besvares?), videnskabsteoretisk afsæt (ud fra hvilke kvalitetskriterier og krav til forklaringer?) og samfundsvidenskabeligt grundlag (ud fra hvilke grundlæggende antagelser om individers, organisationers, markeders eller samfundets beskaffenhed?). Således sigter faget efter at sætte den studerende i stand til at gennemføre en metodisk forsvarlig analyse af en virksomhedscase eller et erhvervsøkonomisk problem.

 

De to ovennævnte formål er direkte afspejlet i fagets forløb, som ligeledes er todelt: DEL 1 (på cirka 6 uger) har til formål er at skabe overblik over de videnskabsteoretiske forudsætninger, der ligger til grund for erhvervsøkonomisk forskning, imens DEL 2 (på cirka 4 uger) har til formål er at fremme den studerendes evne til selv at gennemføre metodisk ansvarlige analyser af virksomheder, økonomi og andre erhvervsøkonomiske såvel som samfundsmæssige fænomener, f.eks. inden for rammerne af bachelorprojektet.

 

I relation til CBS’ ’Nordic Nine Capabilities’, sigter faget i særlig grad efter at styrke NN1 (”You have deep business knowledge placed in a broad context”), NN2 (”You are analytical with data and curious about ambiguity”) og NN6 (”You are critical when thinking and constructive when collaborating”). For en beskrivelse af de anvendte undervisningsformater og for inddragelsen af online/”blended learning”-redskaber, se nedenstående ”Beskrivelse af undervisningsformer”. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Bortset fra en enkelt storholdsforelæsning for hele årgangen foregår undervisningen på mindre hold af cirka 35-70 studerende. Her foretages både forelæsninger (for dobbelthold af cirka 70 studerende) og holdøvelser (for enkelthold af cirka 35 studerende). I førstnævnte er videnskabsteoretiske begreber i fokus og i sidstnævnte er erhvervsøkonomiske cases og plenumdiskussioner af metodiske problemstillinger inden for erhvervsøkonomi i fokus.

"Blended learning" i form af korte video-forelæsninger (distribueret online via Panopto) indgår som et integreret element i undervisningen, som særligt understøtter de mindre holdøvelser på enkelthold.
Feedback i undervisningen
Der er mulighed for at modtage feedback løbende i undervisningen, men især i de mindre holdforelæsninger m. øvelse. Feedbacken tager udgangspunkt i dialog og diskussion.

I undervisningsforløbets afsluttende uge ydes der individuel feedback til hver enkelt eksamensgruppe ift. deres planlagte analyse af den selvstændigt valgt erhvervsøkonomiske case, som de skal behandle i den skriftlige synopsis.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 110 timer
Undervisning 44 timer
Eksamen 52 timer
Foreløbig litteratur

Pensum består af to dele: en grundbog og et kompendium. Grundbogen er: Thomas Presskorn-Thygesen: Erhvervsøkonomisk Videnskabsteori. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 1. udgave 2021.

 

I tillæg hertil trykkes et kompendie i ’Erhvervsøkonomiens videnskabsteori’ på cirka 250 sider. Fokus i kompendiets tekstudvalg er kontektualiseringen af videnskabsteori inden for erhvervsøkonomi.  

 

 

Sidst opdateret den 26-05-2023