English   Danish

2023/2024  BA-BHAAV6037U  Virksomhedernes interessevaretagelse - public affairs, government relations & lobbying

English Title
Public affairs, Government Relations & Lobbying

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Co-coordinator
  Kristjan Jespersen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
 • Lars Abel - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
 • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 08-02-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl opfylde følgende læringsmål: Efter gennemførsel af kursus i "Public affairs, government relations og lobbying" skal den studerende kunne:
 • demonstrere indsigt i og forståelse for de værktøjer og handlemuligheder virksomhederne har til rådighed for at få indsigt i og opnå indflydelse på den nationale og europæiske lovgivningsproces samt reflektere over, hvorledes dette kan implementeres i praksis i virksomhedernes organisation og strategi
 • demonstrere indsigt i og reflektere over fordele og ulemper ved de forskellige typer af interessevaretagelse som enkeltvirksomhed eller som del af større nationale eller internationale interesseorganisationer og netværk.
 • reflektere over og sammenfatte betydningen af og de mulige politiske dilemmaer i forbindelse med public affairs / lobbying i den demokratiske proces
Prøve/delprøver
Virksomhedernes interessevaretagelse - public affairs, government relations & lobbying:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøven foregår identisk med ordinær eksamen - dvs syge-/omprøven starter forfra uden at medtage eventuelt tidligere indleverede delbesvarelser.
Omfangskrav af nyt skriftligt produkt er identisk med kravene til den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Lobbyisme i værktøjskassen: med udgangspunkt i en business-tilgang fokuseres der på, hvordan virksomheder og organisationer kan  følge med i og søge indflydelse på udviklingen i den nationale og europæiske lovgivningsproces gennem public affairs, government relations og lobbying (primært nationalt og i Bruxelles).

 

Public affairs handler om at varetage en virksomheds eller organisations interesse - i forhold til en politisk dagsorden og beslutningsproces. Vil man have indflydelse på politiske beslutninger af formel art, forsøger man at påvirke de love, der vedtages. Baggrunden for beslutningsprocesserne udspiller sig i den offentlige og uformelle debat, oftest i spændingsfeltet mellem tre sfærer: medier, politik og økonomi – ”Virksomhedens Bermudatrekant”. For virksomhederne handler det om tillid og ansvarlighed, og de samarbejdsnormer som knytter folk sammen. Ikke mindst hvad angår medierne og digitaliseringen oplever vi en ny medievirkelighed, som hele tiden udvikler sig og udfordrer virksomhederne. Den politiske kommunikation udvikler sig meget hastigt også med nye aktører, og er i høj grad dagsordenssættende. Især de ressourcestærke aktører professionaliserer deres politiske kommunikation for at styrke deres evne til at planlægge og styre den – der sker en policy-professionalisering.

 

I takt med politikkens medialisering er "de policy-professionelle" opstået som aktør og udgør en ny jobprofil for ansatte både i det offentlige politiske system og i det private erhvervsliv, i tænketanke, fagforeninger og interesseorganisationer. Kurset fokuserer også på de kvalifikationer, der kommer i spil inden for de forskellige jobtyper, og hvorfor "svingdøren" mellem job i politik/embedsværk og lobbyisme ofte anføres som problematisk.

 

Undervisningen foregår på baggrund af den aktuelle udvikling i det globale, internationale samfund og det europæiske samarbejde, og bygger i høj grad på casestudier og forskningsbaseret viden. Begreberne public affairs, government relations og lobbyisme drøftes både ud fra en teoretisk og praktisk tilgang, ligesom begreberne CSR – Corporate Responsiblity og stakeholder teori inddrages som vigtige elementer. Praktikeren og teoretikeren John Elkington har udviklet konceptet ”den tredobbelte bundlinje” (”The Tripple Bottom Line”). Med begrebet ”den politiske bundlinje” som en del af regnskabsmetaforen introduceres en ny bundlinje, som er politisk – den firedobbelte bundlinje: People, Profit, Planet og Politics. Kurset opererer således med politisk magt som regnskabsmetafor, selv om måling af politisk indsats er lettere sagt end gjort.

 

Virksomhederne samfundsansvar udvikler sig hastigt, ikke mindst som en vigtig del af ESG-strategien om bæredygtig ledelse. ”Samfundskontrakten” bevæger sig fra frivillighed i retning af mere og mere lovgivning.

 

Der tages primært udgangspunkt i danske virksomheders muligheder og interesser.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget gennemføres som forelæsninger (også med inddragelse af relevante eksterne eksperter), opgaver, cases og enkelte studenterpræsentationer. Der tilstræbes aktiv studenterdeltagelse i dialog og diskussioner.
Feedback i undervisningen
Direkte feedback i forbindelse med præsentationer og opgavedrøftelser.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 38 timer
Eksamensforberedelse 8 timer
Eksamen 10 timer
Forberedelse 158 timer
Foreløbig litteratur

Der fokuseres især på den helt aktuelle udvikling i det internationale samfund, EU og de europæiske lande, som konstant påvirker virksomhedernes erhvervsklima. Litteratur og kildesøgning opdateres kontinuerligt for at kunne reflektere den dynamiske daglige udvikling i Danmark, i Europa og globalt.

 

Grundlæggende litteratur:

 

Mads Christian Esbensen: Den politiske bundlinje - lobbyisme i værktøjskassen (2022). Samfundslitteratur

Mads Christian Esbensen: Public Affairs - Lobbyisme i praksis (2007). Informations Forlag.

Mads Christian Esbensen: “Lobbyisme I organisationer – mod en professionel og legitim praksis”  (2012), Dansk Psykologisk Forlag

Anker Brink Lund og Stine Hove Marsling: Politisk interessevaretagelse - mere end lobbyisme og mediehåndtering, DJØF forlag 2022

Gert Tinggaard Svendsen: Lobbyisme i EU (2008). Samfundslitteratur

Peter Aagaard & Mark Blach-Ørsten: “Politisk Kommunikation – nye tider og nye aktører (2018), Hans Reitzels Forlag

Anna Karina Kjeldsen: Heart-core Business - Skab værdi ved at fortælle om virksomhedens samfundsansvar (Erhvervsakademi Aarhus, litteraturstudie 2021)

Erhversakademi Århus: Heartcore Business - sådan kommunikerer i virksomhedens bæredygtighed, CSR og samfundsansvar (2022)

 

 

 
Sidst opdateret den 08-02-2023