English   Danish

2023/2024  BA-BJURO1345U  EU-ret

English Title
EU Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Henrik Andersen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 26-06-2023

Relevante links

Læringsmål
 • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne EU-retlige data i form af EU-rettens regler og principper, samt deres opbygning og funktion ud fra en samfundsmæssig kontekst.
 • Redegøre for EU-Domstolens arbejdsmetoder, praksis og fortolkningsprincipper
 • Identificere relevante EU-retlige problemer og EU-retlige argumenter ud fra et komplekst materiale, som individet/virksomheden kan anvende proaktivt
 • Placere konkrete problemstillinger i en EU-retlig sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse af forholdet mellem EU-ret og national ret samt individets/virksomhedens adgang til at påberåbe sig EU-retten
Prøve/delprøver
EU-ret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

 

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give de studerende kendskab til grundlæggende EU-ret, herunder EU’s institutioner, de EU-retlige data i form af EU-retskilder, grundlæggende rettigheder, samspil med national ret og EU-markedsret. Dette sker ved at kombinere traditionel undervisning og online-quizzer med domslæsning.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget er baseret på tilstedeværelsesundervisning. For at få det optimale ud af tilstedeværelsesundervisningen forventes det, at de studerende har læst pensum og domme før hver tilstedeværelsesundervisning. Der forelæses over dagens emne, og der arbejdes aktivt med cases og domme i mindre grupper både ved fysisk fremmøde og online. Det forventes, at de studerende deltager aktivt i diskussionerne for at feedback-mekanismernes hensigt optimeres.
Feedback i undervisningen
Feedback gives på den mundtlige deltagelse i undervisningen og ved deltagelse i online-aktiviteter, hvor der via quizzer gives feedback.

Gennem aktiv deltagelse i de cases, spørgsmål, domme og opgaver, der inddrages i undervisningen, får de studerende feedback på deres refleksion, forståelse og anvendelse af pensum.

De studerende tilbydes skriftlig aflevering af opgave, hvor der gives feedback af law lab af instruktører.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og online-undervisning 33 timer
Forberedelse 145 timer
Eksamensforberedelse 28 timer
Foreløbig litteratur

Se lektionsplanen på Canvas for yderligere information.

Ruth Nielsen; Ulla B. Neergaard /  EU ret
seneste udgave, Karnov Group.

 

+ et udvalg af domme.

Sidst opdateret den 26-06-2023