English   Danish

2023/2024  BA-BJURO1741U  Retlig regulering af kreditter og sikkerheder

English Title
The Law of Credit and Security

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Søren Sandfeld Jakobsen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-11-2023

Relevante links

Læringsmål
Faget skal give de studerende viden om begreber og regler inden for retsområderne kreditret, tingsret og insolvensret, samt kompetencer til at løse konkrete problemstillinger inden for de nævnte retsområder.
 • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt samt deres opbygning og funktion.
 • Identificere, analysere og vurdere konkrete retsforhold i lyset af de relevante retsregler på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse.
 • Identificere og redegøre for forskellige fordringstyper på en måde, som viser indsigt i og forståelse for fordringsbegrebet.
 • Identificere og redegøre for grundlæggende begreber og regler inden for retsområdet insolvens og kreditorforfølgning, herunder forskellen på individuel tvangsfuldbyrdelse, rekonstruktion og konkurs.
 • Identificere og redegøre for forskellige former for sikkerhedsstillelse, deres regulering og anvendelsen af debitorsikring i praksis.
 • Identificere og redegøre for tingsretlige begreber, problemstillinger og regler.
Prøve/delprøver
Retlig regulering af kreditter og sikkerheder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Som udgangspunkt er syge-/omprøven også skriftlig på samme betingelser som den ordinære prøve. Hvis antallet af tilmeldte studerende til denne prøve muliggør en mundtlig omprøve, vil dette alternativ blive overvejet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kredit- og sikkerhedsret bygger forudsætningsvis på den undervisning der er givet i de aftaleretlige og formueretlige discipliner på 1. år. I faget fokuseres der på følgende fire hovedområder:

 

1. Fordringsret og kreditret: Hvad er en fordring? Hvordan kan en fordring være en del af ens formue? Hvordan foregår køb of salg af fordringer? Hvad indebærer det, at man giver kredit?

Centrale momenter:

 • Fordringen som formuegode
 • Gældsbreve og andre kreditretlige dokumenter
 • Kreditaftaler, inkl. sondringer mellem erhvervs- hhv. private forhold

 

2. Nødlidende kreditforhold: Hvad sker der, hvis en part ikke overholder sit løfte/indfrier sin forpligtelse? Hvad indebærer kreditorforfølgning? Hvilke formuegoder kan nås ved kreditorforfølgning?

Centrale momenter:

 • Sondringen mellem individualforfølgning og universalforfølgning, med fokus på udlæg, gældssanering, rekonstruktion og konkurs.

 

3. Tingsret: Aspekter vedrørende ejendomsret og andre rettigheder inden for formuerettens område. Hvornår er retten til almindelig råden over ting fuldstændig, og hvornår er den begrænset? Tredjemandskonflikter – hvad sker der, når flere personer har ret til en og samme formuegode?

Centrale momenter:

 • Vindikation og ekstinktion
 • Sikringsakter
 • Erhververens beskyttelse mod overdragerens kreditorer
 • Overdragerens beskyttelse mod erhververens kreditorer
 • Dobbeltdisposition
 • Hjemmelskonflikt

 

4. Sikkerhedsret: Hvilke risici er kredit forbundet med? Hvilke forskellige sikkerhedsformer kan man benytte minimere disse risici? Hvilken sikkerhedsform er mest formålstjenlig i forskellige relationer?

Centrale momenter:

 • Detentionsret og retentionsret
 • Tinglig sikkerhed
 • Tinglysning
 • Kaution og støtteerklæringer
 • Pant, virksomhedspant og fordringspant
 • Byggelån og byggelånstransporter
 • Modregning
Beskrivelse af undervisningsformer
1. Forelæsninger. Klassiske forelæsninger på bestemte temaer. Læseplanen angiver læringsmålet for enhver forelæsning. Dette mål opnås ved, at den studerende forbereder indlæringen ved forelæsningen ved at studere det pensum og evt. cases, der også fremgår af læseplanen.

2. Interaktive workshops.

3. Afleveringsopgaver (frivillige). Opgaverne vil blive gennemgået og diskuteret i forbindelse med den efterfølgende workshop.
Feedback i undervisningen
Feedback gives dels i forbindelse med kommentarer til afleveringsopgaver, dels i forbindelse med de interaktive workshops.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Workshops 6 timer
Afleveringsopgaver og cases 15 timer
Forberedelse 86 timer
Eksamensforberedelse 63 timer
Foreløbig litteratur

Forfatter

Titel

Antal sider

Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul

Introduktion til Kreditretten – og nogle udvalgte emner, 3. udg. (INTRO)

100

Lennart Lynge Andersen

Erik Werlauff

Kreditretten, 6. udg. (KREDIT)

425

Peter Mortensen

Indledning til Tingsretten, 2. udg. (TING)

325

Henrik Juul og Frederik Meding

Kreditret Dokumenter & Opgaver, 3. ud­g.

 --

Antal sider i alt

 

900

 
Sidst opdateret den 15-11-2023