English   Danish

2023/2024  BA-BJURV2201U  Klimaret i markedsperspektiv

English Title
Climate Law in a Market Perspective

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Christina D. Tvarnø - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
 • Sarah Maria Denta - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 26-06-2023

Relevante links

Læringsmål
Klimaret spiller en større og større rolle i samfundsudviklingen og derfor skal den studerende efter dette fag have et indgående kendskab til dansk, EU og folkeretlig klimaret, klima data og markedets indflydelse og påvirkning. Klimaret har indflydelse på markeder, produkter, virksomheder, forbrugere og samfund, og den studerede har derfor tilegnet sig et indgående kendskab til klimaretlige sammenhænge i et markedsperspektiv, globalt, regionalt og lokalt. Fagets læringsmål som den studerede tilegner sig er derfor følgende.
 • Indgående kendskab til klimaretlige regler og data i Danmark, EU og i FN.
 • Forståelse for klimarettens påvirkning af markeder og samfund.
 • Dybdegående analytiske og juridiske kompetencer inden for det klimaretlige område.
 • Reflektorisk forståelse for de klimaretlige konsekvenser i Danmark og i EU.
 • Forståelse og anvendelse af retspraksis vedrørende afgørelser omhandlende klima.
 • Forståelse for de økonomiske teorier bag klima forandringer.
 • Løsningsorienteret i forhold til fremtidens udfordringer for lovgiver, virksomheder og markedet.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Man skal have gennemført eller selv sætte sig ind i EU-ret og forvaltningsret.
Prøve/delprøver
Klimaret i markedsperspektiv:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
De studerende vil trække et overordnet spørgsmål med udgangspunkt i pensum. Den efterfølgende eksamination vil tage udgangspunkt i dette spørgsmål.
Beskrivelse af eksamensforløbet

De studerende vil trække et overordnet spørgsmål med udgangspunkt i pensum. Den efterfølgende eksamination vil tage udgangspunkt i dette spørgsmål. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omhandler både dansk klimaret, EU klimaret og folkeretten. Hovedvægten i faget ligger på EU-ret og dansk ret. Faget indeholder økonomiske og markedsmæssige elementer i forhold til klima og energi. I forhold til dansk ret tages der udgangspunkt Lov om klimaloven og i love vedtaget med udgangspunkt i denne lov. Derudover anvendes der case-materiale inden for klima, energi og forsyning. EU-retten indeholder forskellige regler inden for klima, energi og miljø. Væsentlige dele af EU-retten inddrages i faget, herunder European climate law, dog med størst fokus på klima og energi. Folkeretten omhandler de vigtigste folkeretlige konventioner, protokoller og aftaler fra Rio konventionen til Paris aftalen. Rets praktisk indenfor klimaret udgører også en del af faget. Domme omhandlende klima vil blive gennemgået og diskuteret.

Faget har til formål, gennem dialogbasseret undervisning, og på baggrund af forelæsninger og cases, at sætte klimaet i juridisk og økonomisk kontekst, at gennemgå de vigtigste og nyeste klimaretlige regler i et markedsperspektiv.

Som studerende skal man forberede sig på pensum inden forelæsning og gennem cases i undervisningen anvende pensum på konkrete problemstillinger. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget vil i efteråret 2023 køre som en studiekreds.

Undervisning er dialogbaseret med udgangspunkt i anvendelse af pensum på cases, som præsenteres enten i undervisning eller på online fora. Caseundervisningen suppleres med forelæsninger hvor pensum præsenteres og forklares. Der er fokus på, at faget er dialog baseret og anvendelsesorienteret. Et godt kendskab til pensum er således en forudsætning for deltagelse i undervisningen. De studerende skal deltage aktivt gennem cases, dialog og feed back sessions. Dette kan suppleres med online aktiviteter, som ligger mellem tilstedeværelses-undervisningen.
Feedback i undervisningen
Feed back sker i undervisningen og gennem eventuelle online aktiviteter.

Feed back sker ud fra læringsmålene til faget:
kendskab, forståelse, analyse og reflektion i forhold til klimaret.

Cases, opgaver og dialog på faget indeholder feedback på disse læringsmål.

De studerende får løbende feedback på disse læringsmål i undervisningen. Dette sker mundtligt i undervisningen gennem gruppe- og plenumdiskussioner, cases, fremlæggelser. Online aktiviteter har til formål dels at styrke de studerendes kompetencer i forhold til læringsmålene og dels at give feed back på quizzes og casebesvarelser. Dette vil i så fald være både skriftlig feedback samt mundtligt i undervisningen.
Det er et krav for feedback, at man deltager i feedback elementerne i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
deltagelse i undervisning 33 timer
forberedelse til undervisning og deltagelse i online aktiviteter 155 timer
forberedelse til eksamen 18 timer
i alt 206 timer
Foreløbig litteratur

Christina D. Tvarnø, Klimaret, Almindelige del, Djøf, 2022.

Bogen suppleres med domme, cases og artikler.

Pensum er ca 600 sider

Derudover vil klimareguleringen i Danmark, EU og FN være pensum både i undervisning og til eksamen. Det omfatter ca 150 sider.

Oplysning om endelig pensum er tilgængeligt før fagets start.

Sidst opdateret den 26-06-2023