English   Danish

2023/2024  DIP-DHDVV8021U  Ledelse af forandring og innovation

English Title
Change and innovation leadership

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 35
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Lone Bak Strandgaard - Institut for Organisation (IOA)
Studieadministrationen for HDO:
hdo@cbs.dk
Primære fagområder
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 22-03-2023

Relevante links

Læringsmål
 • Den studerende skal med afsæt i en aktionsforskningsbaseret undersøgelse og med hjælp fra teorier inden for fagområdet kunne tilrettelægge og gennemføre et forandringsforløb med udgangspunkt i 1. problemafklaring, 2. kollektiv ideudvikling, 3 intervention såsom eksperimenter eller improvisation, og 4 mulig implementering.
 • Den studerende skal kunne redegøre for teorier og modeller inden for fagområdet, samt kritisk og refleksivt forholde sig hertil.
 • Den studerende skal kunne kritisk diskutere sin egen rolle i forandringsforløbet og i samarbejdet med værtsorganisationen.
 • Den studerende skal kunne formulere sig fagligt på en klar og konsistent måde såvel mundtligt som skriftligt.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Dette fag bygger videre på læringen fra HD2 Organisation og Ledelse, 1. og 2. semester, hvorfor tilsvarende viden om organisation og ledelse er en fordel.
Prøve/delprøver
Ledelse af forandring og innovation:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Udlevering af opgave Opgaven formuleres af de studerende selv, se evt. guidelines
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter, Uge 2
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en gruppeeksamen med mundtligt forsvar i grupper af max 5 studerende. Eksaminationen er 20. min pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse dog max 1. time pr. gruppe.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Viden:

Målet med kurset er at styrke den studerendes evne til at planlægge, lede og facilitere forandring og innovation, så den studerende bliver i stand til at spille en aktiv rolle i alle dele af innovationsprocessen for egen organisations udvikling og overlevelse.


Faget giver den studerende den nødvendig viden til aktivt at tage lederskab i forbindelse med forandrings-, kreativitets- og innovationsprocesser i egen organisation. Mens ordet innovation i daglig tale typisk associeres med banebrydende landvindinger, arbejdes der på dette fag med en ydmyg forståelse af innovation som forandringer, der ikke kun drives frem af visionære entreprenører, men som typisk kultiveres i kreative forløb og et samspil mellem forskellige aktører. Mere specifikt fokuserer faget på viden om hvordan vi gennem kreative processer kan få øje på unikke forandringspotentialer og bearbejde disse til konkrette ideer og tiltag. Den studerende vil derfor opnå viden om hvordan ideer opstår samt opnå indsigt i hvordan ideerne udvikles, testes og realiseres, så det skaber værdi for organisationen. Faget arbejder praksisnært med forandring og innovation i relation til den studerendes egen praksis og forandringspotentialer herved. Fra et organisatorisk perspektiv kan dette omhandle arbejdet med at udvikle eksempelvis nye arbejdsgange eller samarbejdsformer i den studerendes egen felt såvel som ny strategi, nye digitale løsninger, nye ledelsesformer eller nye produkter. Foruden begreberne forandring, kreativitet og innovation relateres fagets viden til temaer som for eksempel design thinking, samskabelse, prototyping og agilitet. 


Færdigheder:
Gennem faget vil den studerende udvikle konkrete færdigheder til at arbejde med forandring og innovation. Dette sker gennem fastlagte lærings-aktiviteter i en specifik organisation. Her arbejder den studerende i praksis med 4 elementer i forandringsprocessen forstået som 1. problemafklaring, 2. kollektiv ideudvikling, 3. eksperimenter i form af intervention og improvisation, 4. implementering og agilitet. Derved opbygger den studerende gennem faget praksiserfaring med ledelse af en række aspekter ved forandrings- og innovationsprocessen.

Kompetencer:
Den studerende forlader modulet med en række unikke kompetencer til selvstændigt at kunne planlægge, lede og facilitere forandring og innovation. Hermed opnår den studerende ikke bare evnen til at forstå mekanismerne omkring forandring og innovation, men også kompetencerne til aktive at intervenere innovativt og bidrage til organisationers overlevelse og succes.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget strækker sig over fire workshops, der knyttes sammen af en generel tematisk progression operationaliseret i de 4 overnævnte tematikker. Første workshop;Problemafklaring, omhandler innovationsbegrebet og introducerer den studerende til design thinking. Her vil den studerende få et overblik over innovations- og forandringsprocesser og deres forskellige faser. Derudover ser vi på udgangspunktet for innovationsarbejdet, der omhandler hvordan vi i praksis kan få øje på de problemer, der kalder på forandring og nye løsninger. Anden workshop;Kollektiv ideudvikling, omhandler det kreative element, der naturligt indgår i alle innovationsprocesser. Her vil den studerende i særdeleshed arbejde med spørgsmål relateret til kultivering af kreativitet som en kollektiv proces såsom samskabelse. Tredje workshop; Eksperimenter i form af intervention og improvisation, omhandler forandring og innovation i den organisatoriske kontekst i form af eksperimenter. Her vil fokus være rettet mod organisationen som arena for forandring koblet til praktiske forsøg med at skabe forandring via små interventioner såsom eksperimenter eller improvisationer. Her arbejder den studerende hands-on med ledelse i rollen som forandringsagent og bliver blandt andet introduceret til arbejdet som proceskonsulent. Fjerde og sidste workshop; Implementering og agilitet tematiserer ledelse mere direkte i form af innovations- og forandringsledelse. Her vil den studerende undersøge, hvordan man som formel leder i en organisation kan bistå konstant forandring og vedligeholde et agilt arbejdsmiljø og innovative arbejdsprocesser.

 

Gennem undervisningsforløbet opnår den studerende indsigt i forandringsprocesser til, gruppevis at afprøve og opnå erfaring med at planlægge, lede og facilitere forandring i en organisation. Her skal de studerende i en organisatorisk praksis udføre konkrete forandringer via ’action research’-tilgangen hvor de studerende gruppevis udpeger et forandringspotentiale samt ideudvikler, intervenerer og implementerer dette i en konkret organisatorisk kontekst. Dette dokumenterer den studerende i en 15 siders projektrapport.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er baseret på dialogoplæg, case-diskussioner, quizzes og øvelser samt præsentation/​diskussion af konkrete problemstillinger fra de studerenes og eventuelle gæsters virksomheder. Undervisning tager som beskrevet ovenfor afsæt i de 4 temaer 1. problemafklaring, 2. kollektiv ideudvikling, 3. eksperimenter i form af intervention og improvisation, 4. implementering og agilitet. Disse bearbejdes anvendelsesorienteret i hver workshop således at pensum bliver bearbejdet til konkrette handlemuligheder, der leder til arbejdet i den organisatoriske kontekst og med projektrapporten.
Feedback i undervisningen
De studerende vil løbende modtage feedback på sit arbejde, af såvel medstuderende som af undervisere. De studerende får også mulighed for feedback igennem en vejleder knyttet til hver gruppe.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 4 x 11,25 timer 45 timer
Action Learning forelæsninger 3 x 3 timer 9 timer
Forberedelse, vejledning, udarbejdelse af miniprojekt og eksamen 246 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkter/ Vejledende:

 • 25./26. august 2023

 • 22./23. september 2023

 • 27./28. oktober 2023

 • 17./18. november 2023

 • 25. november 2023

 

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

 

Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold. Hvis der er for mange tilmeldinger, prioriteres de studerende på HD i Organisation og ledelse først.

Sidst opdateret den 22-03-2023