English   Danish

2023/2024  KAN-CCMAV2301U  Corporate Governance

English Title
Corporate Governance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Casper Berg Lavmand Larsen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Corporate governance/Corporate governance
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 12-12-2023

Relevante links

Læringsmål
Efter at have deltaget i undervisningen skal den studerende kunne:
 • Forklare hvad formel og uformel corporate governance er
 • Diskutere behovet for governance i private virksomheder
 • Forklare hvad ejerskab og formål betyder for ledelsen af en virksomhed
 • Forklare bestyrelsens, ledelsens og medarbejdernes roller i en virksomheds governance
 • Diskutere de forskellige agenters præferencer og incitamenter og betydningen heraf
 • Forklare fordele og ulemper ved en bestemt governance struktur
 • Diskutere de gældende anbefalinger for god corporate governance (selskabsledelse)
 • Anvende teoretisk og empirisk viden til at designe corporate governance systemer
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen
Prøve/delprøver
Corporate Governance:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Under overskrifter om ansvarlighed og bæredygtighed foregår der i disse år en lang række vigtige diskussioner blandt erhvervsfolk, akademikere, politikere og observatører om virksomheders rolle i samfundet. Retningen i disse diskussioner er klar. En virksomhed er ikke længere blot et sted, hvor kapital bliver investeret i et produktionsapparat, der leverer varer og tjenesteydelser, hvor kapital investeres med henblik på et afkast, hvor ansatte tjener en løn, eller hvor staten opkræver skatter. En virksomhed kan være et instrument til andre og større forandringer i et samfund.


Det er i høj grad – men dog ikke udelukkende – op til ejerne at beslutte, om den virksomhed, de ejer, så skal være det. Det rejser en række spørgsmål: Hvordan opfatter ejerne deres ejerskab, og hvordan omsættes deres ønsker med ejerskabet til mål for virksomheden, uden at virksomheden sættes over styr i bestræbelserne på at nå andre mål end dens økonomiske bæredygtighed, der jo er en forudsætning for dens videre eksistens? Er ejerne frie til at beslutte hvad som helst? Hvem er ellers involveret og hvordan? Hvad er regnskabets og revisors rolle i styringen og ledelsen af en virksomhed?
 

Disse og mange andre relaterede spørgsmål kommer vi til at arbejde med i dette fag. Der er stor variation i virksomhedsejeres præferencer, blandt andet som følge af forskelle i ejerformer og -strukturer, og forskningen viser, at det har stor betydning for, hvordan en virksomhed bliver styret, ledet og organiseret. Et centralt element i faget er gennem opgaver og diskussioner at opøve de studerendes evner til at vurdere og forholde sig til nogle af de forskellige interesser og hensyn, der er, for derigennem at hjælpe dem til en bedre forståelse af potentielle implikationer for virksomheder af forskellige governance strukturer.


Igennem faget vil der være fokus på forholdene mellem ejere og bestyrelse, bestyrelse og ledelse samt ledelse og medarbejdere. En del af dette fokus er på mulige løsninger af interne kontrolproblemer (management control systems). Vi kommer også ind på bestyrelsens rolle og sammensætning herunder regnskabskomiteer, ledelsesaflønning, medarbejderinddragelse og meget mere. Dertil kommer forholdene til de mange eksterne aktører. Vi kommer i den forbindelse til at se på virksomheden i samfundet – det vil sige, virksomheden som en del af samfundet, og samfundet som en del af virksomheden.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget bruger blended learning, der er en blanding af online materiale og forelæsninger med diskussioner på holdet og gruppearbejde. Blended learning skaber et stærkt læringsmiljø for de studerende. Onlinematerialer inkluderer live online-sessioner og videopræsentationer af centrale koncepter og modeller. Sessionerne i klasserummet fokuserer primært på diskussion og anvendelse af de centrale teoretiske modeller og begreber blandt andet igennem cases. De studerende skal være indstillet på selvstændigt at følge undervisningen i det tempo, der forudsættes i lektionsplanen. Lektioner på engelsk vil kunne forekomme.
Feedback i undervisningen
Det primære formål med at bygge faget op omkring blended learning præcis er netop at skabe mere rum til feedback. Derfor vil der være mulighed for at modtage feedback løbende i undervisningen. Feedback tager udgangspunkt i dialog og diskussion. Der er også et feedback element i den sidste undervisningsgang, hvor der bliver gennemgået en prøveeksamen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 33 timer
Forberedelse 147 timer
Eksamen 26 timer
Foreløbig litteratur

Thomsen, S. & M. Conyon (2019). Corporate Governance and Board Decisions. København: Djøf Forlag.

Forskningsartikler: TBA

Sidst opdateret den 12-12-2023