English   Danish

2023/2024  KAN-CMECV1014U  Kreditrisiko – modeller med anvendelse

English Title
Credit Risk Modeling – Theory and Application

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
  • Jens Dick-Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Undervisningen varetages af Simon Lysbjerg Hansen.
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 01-12-2023

Relevante links

Læringsmål
1) Forstå og anvende den optionsbaserede tilgang til prisfastsættelse af virksomhedsobligationer og kreditrisikomodellering.

2) Forstå og anvende intensitetsbaserede modeller til kreditrisikomodellering.

3) Forstå og anvende relevante kreditrisikomodeller til risikostyring i finansielle virksomheder.

4) Kunne formidle både matematikken og den økonomiske intuition bag modellerne på en måde, som afslører forståelse, overblik, og evne til at gennemføre modelbaserede ræsonnementer om praktiske forhold.

5) Forstå antagelser og begrænsninger ved de forskellige teorier og modeller inden for kreditrisiko.

6) Kunne anvende nøgleindsigterne fra modeller og teorier i en relevant kontekst og samtidig perspektivere brugen af disse. Der lægges væk på præcision i anvendelsen af begreber og terminologi.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kvalifikationer tilsvarende første del på HA(mat.). Kendskab til Black-Scholes og Matematisk Finansiering er en stor fordel.
Prøve/delprøver
Kreditrisiko - modeller og anvendelser:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige eksamen består typisk af en 7 min. præsentation af et kendt spørgsmål udtrukket tilfældigt. Ved præsentation kan anvendes slides af egen fremstilling. Derefter udprøves der tilfældigt i resten af pensum uden hjælp fra slides.

 

Eksamen vil foregå på engelsk, hvis forelæsningerne har været på engelsk.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget er et videregående finansieringskursus, der bygger oven på tidligere finansieringskurser. Første del beskæftiger sig med den optionsbaserede tilgang til prisfastsættelse af erhvervsobligationer. Denne del vil typisk dække den klassiske Merton-model og en række udvidelser af denne. I denne kontekst diskuteres også estimation af fallitsandsynligheder med udgangspunkt i Merton-modellen. Endvidere betragtes endogen fallitbarriere og optimal kapitalstruktur. Fagets anden del beskæftiger sig med intensitetsbaserede modeller. Disse modeller anvendes til at analysere og prisfastsætte erhvervsobligationer og kreditderivater, så som Credit Default Swaps (CDS). Endelig handler kursets tredje del om risikostyring i finansielle institutioner med udgangspunkt i modellering af korrelation i låneporteføljer. Specielt ses på Collateralized Debt Obligations (CDO) og regulatoriske kapitalkrav for banker.

 

Relevante tilføjelser til dette pensum – motiveret af aktuelle begivenheder i markedet – kan forekomme. Denne slags tilføjelser vil fremgå af pensum ved kursets begyndelse.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består primært af forelæsninger samt et antal opgaver med implementering af konkrete modeller. Forelæsningerne vil være teori- og forskningsbaseret. En del af undervisningen vil gøre brug af blended learning.

Der kan stilles et antal obligatoriske opgaver i løbet af semesteret.

Undervisningen vil foregå på engelsk, hvis forelæser ikke kan undervise på dansk.
Feedback i undervisningen
De studerende opfordres til at deltage aktivt i forelæsningerne og ved opgaveregningen.

Der vil være gruppe-feedback i forbindelse med opgaveregning. Faget vil desuden gøre brug af blended learning, hvor en del af feedbacken vil foregå online.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 24 timer
Eksamen 0,33 timer
Forberedelse 183,17 timer
Foreløbig litteratur

David Lando: Credit Risk Modeling – Theory and Applications. Forlag: Princeton University Press. Derudover enkelte supplerende artikler.

Sidst opdateret den 01-12-2023