English   Danish

2023/2024  KAN-CSHRO2302U  Ledelse af Bæredygtighed, Etik og Diversitet

English Title
Sustainability, Ethics and Diversity

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Sara Louise Muhr - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Human resource management/Human resource management
  • Organisation/Organisation
  • Virksomhedsstudier/Cultural studies
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 26-06-2023

Relevante links

Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til:
  • At have et bredt kendskab til teorier og begreber indenfor bæredygtighed, etik og diversitet og at kunne applicere disse i relation til centrale HRM-udfordringer
  • At kunne reflektere over samspillet mellem bæredygtighed, etik og diversitet og hvordan disse påvirker hinanden, såvel som HRM som profession og praksis
  • At definere en problemformulering samt gennemføre et empirisk projekt, der har samfundsmæssig relevans indenfor bæredygtighed, etik og diversitet
  • Kritisk at diskutere, reflektere over og argumentere for sammenhængen af projektets problemformulering, metode, analyse og konklusioner
  • Kritisk at reflektere over de praktiske implikationer af projektets analyser – både på organisations- og samfundsniveau
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Det er en forudsætning for aflevering af projekt at case og problemformulering er godkendt indenfor den af kursusansvarlige fastsatte frist.
Prøve/delprøver
Ledelse af Bæredygtighed, Etik og Diversitet:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Omfang af det skriftlige produkt: 10 sider per studerende i gruppen
Opgavetype Casebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven formuleres af de studerende selv, se evt. guidelines
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Sociale, økonomiske og miljømæssige uligheder er emner, der ligger højt på organisatoriske såvel som samfundsmæssige dagsordener. Dette fag sigter mod at give de studerende en dybdegående forståelse for bæredygtighed, etik og diversitet i organisationer med særlig fokus på deres specifikke rolle i forbindelse med HRM.

 

Kurset er bygget op omkring et projektorienteret forløb, hvor den første halvdel af kurset er fokuseret på at opbygge de studerendes faglige kompetence indenfor fagets teorier. Herefter arbejder de studerende under vejledning fra underviserteamet med konkrete cases, som undervisertemaet hjælper med at identificere og godkende. Anden halvdel af kurset bliver derfor fokuseret på case-diskussioner, virksomhedspræsentationer, dilemma-øvelser og andre indslag, som giver de studerende kompetencer i at anvende de tillærte faglige kompetencer i praksis.

 

For at udvikle de studerendes refleksive kompetencer, vil vi i sessionerne diskutere forskellige ledelsestilgange samt kritiske perspektiver på etik, diversitet, inklusion, organisatorisk og social ansvarlighed. Vi vil læse litteratur om bæredygtighed, etik og diversitet og deres relation til HRM fra forskellige perspektiver og sammenhænge. Ud fra denne viden vil de studerende blive i stand til at analysere diversitet og CSR -initiativer i case-organisationer og koble dem til HR-processer og -praksis. Desuden er kurset struktureret til at maksimere de studerendes deltagelse og engagement. I løbet af kurset vil de studerende blive bedt om at forberede præsentationer baseret på teori, cases og/eller aktuelle begivenheder i forbindelse med kursets tematikker. Der vil blive offentliggjort en liste over organisationer, der stiller sig til rådighed som case-organisationer, men de studerende vil også have mulighed for selv at identificere deres case-organisation. Det er dog et krav at der er koblet en case-organisation til projektet, hvori de studerende kan foretage en empirisk analyse. Valg af metode er dog valgfri.

 

Case-koordinator og ansvarlig for kontakt til potentielle case-organisationer er Birte Pedersen, IOA.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget veksler mellem forelæsninger, øvelser, præsentationer, case-arbejde og vejledning af studenterprojekter. Starten af faget vil bære mest præg af forelæsning, øvelser og case-diskussioner, hvor den sidste del af faget vil fokusere på vejledning, studenterpræsentationer og diskussion af de studerendes valgte cases. For at sikre metodisk kvalitet, vil faget løbende inddrage metodiske fagblokke og diskussioner. Valg af case-organisation og formulering af foreløbig problemformulering godkendes af fagets undervisere til en fastlagt dato.

Faget deles op i 18 * 4 lektioner og kan se ud som følgende (11 teoretiske fagblokke, 7 med vejledning og feedback):

1.                   Introduktion til faget

2.                   Videnskabsteori og metode

à Oversigt over mulige case-organisationer offentliggøres

3.                   Fagblok 1: Bæredygtighed og CSR

4.                   Fagblok 1: Bæredygtighed og CSR

5.                   Fagblok 2: Etik

6.                   Fagblok 2: Etik

7.                   Fagblok 3: Diversitet og Inklusion

8.                   Fagblok 3: Diversitet og Inklusion

9.                   Samspil mellem Bæredygtighed, etik og diversitet: Cases

10.                 Samspil mellem Bæredygtighed, etik og diversitet: Cases

11.                 Samspil mellem Bæredygtighed, etik og diversitet: Cases

à Case-organisation skal være valgt og godkendt

12.                 Metode: Problemformulering, dataindsamling og dataanalyse

à Problemformulering skal være godkendt

13.                 Vejledning: Dataindsamling

14.                 Vejledning: Dataindsamling

15.                 Vejledning: Dataanalyse

16.                 Vejledning: Dataanalyse

17.                 Vejledning: Konklusion og implikationer

18.                 Projektpræsentationer og peer-feedback

à Færdiggør skriftligt produkt
Feedback i undervisningen
I løbet af de første 11 teoretiske fagblokke vil der være løbende feedback I form af øvelser og gruppediskussioner. I de resterende 7 lektioner, vil tiden være dedikeret mere direkte feedback I form af vejledning på projekterne samt feedback på præsentationer af studenterprojekter.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede timer 384 timer
Eksamen (inklusiv eksamensforberedelse) 28 timer
Sidst opdateret den 26-06-2023