English   Danish

2024/2025  KAN-CCMVV1144U  Boligøkonomi og -finansiering

English Title
Housing economics and finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 150
Studienævn
Studienævnet for cand. merc. og GMA (CM)
Kursusansvarlig
 • Carsten Sørensen - Institut for Finansiering (FI)
Underviser og fagansvarlig:
Marc Lund Andersen, Cheføkonom i Boligøkonomisk Videncenter og ekstern lektor på CBS
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Politologi/Political Science
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 09-02-2024

Relevante links

Læringsmål
Efter at have gennemført faget er målet, at den studerende:
 • Kan anvende fagets teorier på boligøkonomiske problemstillinger
 • Kan analysere boliger som investeringer og forstår afkast, risici, omkostninger og likviditetspåvirkning ved de forskellige boligformer
 • Kan rådgive om samspillet mellem boligmarkedet og samfundsøkonomien
 • Kender til de væsentlige økonomiske og finansieringsrelaterede karakteristika ved boligmarkedets delmarkeder (ejerboligmarkedet, andelsboligmarkedet, det private og det almennyttige udlejningsmarked)
 • Kan rådgive om, hvordan regulering, beskatning og subsidiering påvirker boligmarkedets delmarkeder og forstår hvordan ændringer heri påvirker balancen imellem dem
 • Har fået en dyb forståelse for finansiering af boliger og den danske realkreditsektor
Prøve/delprøver
Boligøkonomi og finansiering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Eksamen afholdes som en 4 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler.
Der er ingen maksimal begrænsning på besvarelsernes omfang.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter, Bemærk at eksamen afholdes i januar måned.
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • En godkendt lommeregner. Kun modellerne HP10bll+ eller Texas BA ll Plus er tilladt (begge modeller er Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere).
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Afhængigt af antal tilmeldte til re-eksamen, kan eksamensformen blive ændret yil en mundtlig eksamen. Hvis dette er tilfældet vil de studerende blive informeret.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Opgaverne er en blanding mellem spørgsmål der alene forventes besvaret med tekst og regnetekniske spørgsmål der har til hensigt at give den studerende mulighed for at demonstrere kendskab og forståelse for faget.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Boligen er for mange husholdninger kilden til den største udgiftspost, investering, låntagning og formue. Det gør husholdninger og deres ageren meget afhængig og påvirkelig af boligmarkedet. Derfor har boligmarkedet historisk været kilden til nogle af de største udsving i samfundets konjunkturcykler.

 

For at forstå boligmarkedet til fulde må man forstå samspillet med dets agenter (husholdningerne) og de rammer som samspillet foregår i. At forstå rammerne kræver bl.a. forståelse for jura, skat, regulering, subsidier, politiske hensyn, økonomi, særegne karakteristika ved boligmarkedets delmarkeder, investering og finansiering relateret til boligmarkedet. I forbindelse med faget lærer de studerende tilmed centrale boligøkonomiske teorier og modeller. De studerendes præsenteres også for centrale boligøkonomiske problemstillinger som de lære at forholde sig til.

 

Faget består af 12 forelæsninger (dobbeltlektioner) og en række onlinevideoer der findes på Canvas.

 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Det overordnede formål med faget er at gøre den studerende i stand til at varetage analytiske opgaver som relaterer sig til boligmarkedet på et højt fagligt niveau. Den studerende vil både opnå teoretisk og institutionel viden om boligmarkedet. Kvalifikationernes som tillæres, kan være bl.a. være nyttige i forbindelse med beskæftigelse i banker, realkreditinstitutter, ejendomsselskaber, pensionsselskaber, den almennyttige sektor, offentlige styrelser, ministerier og interesseorganisationer.

Beskrivelse af undervisningsformer
12 forelæsninger (dobbeltlektioner) med dialog

Online videoer der gøres tilgængelige via Canvas (panopto videos)

Spørgetime (dobbeltlektion) i december eller januar afhængigt af, hvornår i januar at eksamen lægges
Feedback i undervisningen
De studerende opfordres til at stille spørgsmål i timerne.

Derudover afholdes en spørgetime (dobbeltlektion), hvor de studerende både kan stille spørgsmål til faget generelt eller til en konkret prøveeksamen, som de studerende får til rådighed i god tid forinden. Spørgetimen afvikles online via Teams enten i midten af december eller i januar alt afhængigt af den konkrete eksamensdato i januar.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 144 timer
Undervisning 30 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Spørgetime 2 timer
Sidst opdateret den 09-02-2024