English   Danish

2024/2025  KAN-CJURV2402U  International Skatteret & Skattepolitik

English Title
International Tax Law & Policy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 75
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Jane Bolander - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
 • Jeroen Lammers - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 09-02-2024

Relevante links

Læringsmål
Udvikling af personlige kompetencer:
Fagets hovedformål er at klæde de studerende på til at forstå og kritisk kunne analysere det skatteretlige rammeværk for multinationale virksomheder (MNC’ere). Udover at træne deres evner til at skabe overblik i forhold til regler og fakta tilstræbes det endvidere, at de studerende selvstændigt kan identificere juridiske nuancer baseret på de underliggende omstændigheder og analysere disse i en bred samfundsmæssig og international kontekst. Faget stræber også efter at give en dybdegående forståelse af den politiske kontekst bag international skattelovgivning, der omfatter både de overordnede juridiske principper og den internationale politiske dynamik i udviklingen af skattelovgivning på nationalt, EU og internationalt niveau.
 • Opnå dyb faglig viden om retsområdet, der kan anvendes i en bred kontekst.
 • Forstå indholdet og sammenhængen mellem forskellige kilder til lovgivning inden for det internationale skattesystem.
 • Identificere, systematisere og analysere centrale data i faget, herunder reguleringer og retspraksis.
 • Anvende den juridiske metode til at identificere og analysere juridiske problemer med henvisning til relevante kilder.
 • Analysere og reflektere over, hvordan virksomhedsskatteydere kan opnå både lovlige og ulovlige skattefordele gennem skatteplanlægning.
 • Bidrage med løsninger på konkrete og vanskelige problemstillinger inden for retsområdet med indbygget ambiguitet.
 • Udvikle egen refleksion over dilemmaet i at opnå skattefordele samtidig med at handle samfundsansvarligt og evne at kunne overveje, hvordan virksomheders adfærd kan påvirke samfundet og politiske diskurser.
 • Kritisk diskutere skattepolitiske spørgsmål i en international og samfundsmæssig sammenhæng.
Forudsætninger for at deltage i kurset
De studerende forventes at have fulgt enten de obligatoriske fag ’Skatteret 1’ og ’Skatteret 2’ på cand.merc.aud.-studiet eller faget ’Skatteret’ på HA(jur.)-studiet.
Prøve/delprøver
International Skatteret & Skattepolitik:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

International skatteret har gennemgået markante ændringer i det seneste årti. Diskussioner om internationale skattestandarder er blevet centrale i den politiske dagsorden i fora som G20, OECD, EU og FN. Samtidig er ændringer i skatteretten blevet hyppigere og mere revolutionerende og har fanget interesse fra aktører som ngo'er og medier. I en tid med øget globalisering og politisk fokus på international skatteret er dybdegående kendskab til både lovgivningen og den politiske dynamik essentiel for skatteeksperter, der ønsker at arbejde i et internationalt skattemiljø.

 

På denne baggrund giver faget en dyb forståelse af det juridiske rammeværk og de fiskale politikker, der styrer grænseoverskridende skattespørgsmål for MNC’ere gennem analyse af tre dimensioner af international skatteret: national lovgivning, dobbeltbeskatningsoverenskomster og EU-skattelovgivning.

 

Kurset fokuserer på udfordringer i international virksomhedsbeskatning, herunder regler og problemstillinger for internationale koncerner fra både dansk og internationalt perspektiv. Her opstår der særlige udfordringer og problemer, idet tilknyttede virksomheder skal betragtes som uafhængige juridiske enheder, der kan indgå i juridiske transaktioner indbyrdes, herunder overføre varer, tjenesteydelser og kapital til hinanden. De komplekse regler på området giver på den ene side koncerner mulighed for skatteplanlægning, mens de på den anden side også indebærer en risiko for dobbeltbeskatning. Kurset giver også indsigt i overvejelser omkring virksomheders sociale ansvar i forhold til konsekvenser ved skatteplanlægning, såsom samfundsmæssig påvirkning, omdømmeskade og politiske foranstaltninger, der kan følge af skatteplanlægningsaktiviteter.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er research-based og koncentrerer sig om real-life case-diskussioner om kendte internationale virksomheder samt diskussioner ud fra banebrydende og aktuelle videnskabelige artikler og nyeste udviklinger indenfor international skattepolitik. Derfor forventes aktiv deltagelse fra alle de studerende i timerne, især når det gælder diskussioner om virksomheders dilemma mellem at opnå overskud og at handle samfundsansvarligt.

For at deltage i undervisningen skal de studerende være forberedte, da kun dele af pensum gennemgås i traditionelle forelæsninger, mens resten anvendes i forbindelse med cases og diskussioner af udvalgte problemstillinger, som er belyst i relevante artikler.

De studerende forventes også at være bekendte med de generelle begreber og have opnået en grundforståelse af dagens pensum før fremmøde. Blended learning-aktiviteter, herunder quizzes, online videomateriale og gruppearbejde, vil blive inddraget.
Feedback i undervisningen
Løbende mundtlig feedback og flervejskommunikation
Studenterarbejdstimer
Undervisningstimer 32 timer
Forberedelse til undervisning – pensum + cases 135 timer
Eksamen samt forberedelse hertil 40 timer
Yderligere oplysninger
 • International skatteret
 • International skattepolitik
 • International politisk økonomi
Foreløbig litteratur
 1. International Skatteret – i et dansk perspektiv, 3. udg., Hans Reitzels Forlag, 2024 (forthcoming), kapitler 3, 6 – 10, 13 og 14.
 2. Fundamentals of Taxation: An Introduction to Tax Policy, Tax Law and Tax Administration, IBFD, 2019
 3. Materialesamling på Canvas
Sidst opdateret den 09-02-2024