English   Danish

2024/2025  KAN-CJURV7072U  Kapitalselskaber

English Title
Company Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Søren Friis Hansen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-02-2024

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal kunne anvende den juridiske metode, herunder de selskabsretlige regler, på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling inden for kapitalselskabsret.

Inden for fagets indhold skal den studerende:
  • Kunne identificere selskabsretlige problemstillinger
  • Gennem kritisk tænkning og en analytisk tilgang vurdere om fakta i en konkret situation er relevante for den kapitalselskabsretlige problemstilling
  • Demonstrere evnen til at analysere og anvende relevante retskilder på konkrete selskabsretlige problemstillinger ved på en overbevisende måde at argumentere udtømmende for de juridiske korrekte løsninger, som er mulige samt til at påpege eventuelle brud på reglerne.
  • Kunne vise forståelse for de hensyn og etiske dilemmaer, der ligger bag regelsættet og anvende hensyn og regelsæt korrekt.
  • Kunne forudsige den selskabsretligt korrekte løsning på en problemstilling, som den må forventes at blive afgjort ved en domstol eller lignende.
  • Forklare selskabsretlige problemstillinger og løsningsmodeller skriftligt.
  • Formulere sig skriftligt klart for derved at kunne formidle selskabsretlige problemstillinger og løsningsmodeller.
Prøve/delprøver
Kapitalselskaber:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis eksamen ændres til en mundtlig prøve, vil eksamen vare 20 minutter alt inklusive per eksaminand.
Eksaminanderne trækker et eksamensspørgsmål ved eksamens begyndelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Selskabsretten er læren om de typer af organisationer, der danner den juridiske ramme om erhvervsvirksomheder. Der findes ca. 240.000 kapitalselskaber i Danmark. Af disse er ca. 200 noterede på Københavns Fondsbørs. Dette fag fokuserer på de ca. 239.800 ikke-børsnoterede selskaber, der danner rygraden i dansk erhvervsliv.

 

Faget bygger oven på den viden, de studerende har fra bacheloruddannelsen. Formålet er at give de studerende et detaljeret kendskab til de selskabsretlige regler vedrørende kapitalselskaber (aktieselskaber og anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber) og disse reglers EU-retlige baggrund. De studerende skal kunne identificere og analysere selskabsretlige problemstillinger.


Faget skal give de studerende en dyb viden om selskabsret, således at de på et oplyst grundlag kan forholde sig kritisk og analytisk til regelsæt og regelefterlevelse, og således at de kan fungere som rådgivere for personer, der driver erhvervsmæssig virksomhed inden for rammerne af et kapitalselskab, eller personer, der som iværksættere ønsker at komme i gang hermed, for på den måde at være med til at værne om fremtidige generationers ressourcer.

 

Faget giver de studerende en forståelse for de bagvedlæggende hensyn og etiske dilemmaer, der har ført til de værnsregler, som sikrer, at ledelsesmedlemmer har de rette incitamenter til at agere ansvarligt i et system, der bygger på den grundlæggende forudsætning, at et kapitalselskab har som sit sigte at være profitmaksimerende.

 

Indhold - centrale områder:

 

Faget omhandler kapitalselskaber inden for følgende emneområder:

• Grundlæggende selskabsretlige begreber og metode
• EU-rettens betydning for dansk selskabsret
• Overblik over de forskellige selskabsformer og afgrænsningen mellem disse
• Stiftelse af aktie- og anpartsselskaber
• Kreditorbeskyttelse i aktie- og anpartsselskaber
• Kapitalselskabers organisation (generalforsamling, bestyrelse/tilsynsråd, direktion og revisor)
• Regnskabsaflæggelse og revision i selskabsretlig sammenhæng

• Corporate Social Responsibility
• Erstatningsansvar og likvidation
• Fusion, spaltning og omdannelse
• Koncernret

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger
Feedback i undervisningen
Der afholdes småholdsundervisning, hvor der i endnu højere grad end på storhold søges dialog og flervejs-kommunikation. Der vil blive udarbejdet eet antal online-quizzer, som er med til at sikre de studerende adgang til umiddelbar feedback. Der vil være mulighed for at aflevere en frivillig afleveringsopgave med individuel feedback.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 33 timer
Forberedelse til forelæsningerne 131 timer
Forberedelse til eksamen 33 timer
Småholdsundervisning 9 timer
Foreløbig litteratur

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 1, Indledning til selskabsretten (seneste udgave), ikke kapitel 6 og kapitel 7, Forlaget Karnov Group. Ca. 370 sider.
 
Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 2, kapitalselskaber (seneste udgave) Forlaget Karnov Group. Ca. 870 sider.

Sidst opdateret den 20-02-2024