English   Danish

2024/2025  KAN-CKOMO2006U  Globale transformationer, risikostyring og kriseledelse

English Title
Global Transformations, Risk Governance and Crisis Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
  • Hans Krause Hansen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
  • Kommunikation/Communication
  • Sociologi/Sociology
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-01-2024

Relevante links

Læringsmål
  • Beskrive, sammenligne og kritisk diskutere centrale samfunds- og humanvidenskabelige teorier og begreber om globalisering og risiko, herunder deres historik, nutidige betydninger og anvendelser
  • Anvende teorierne og begreberne i analyser af konkrete emner og praksisser der relaterer sig til nutidige globale problemer som eksempelvis klimaforandringer, pandemier og finansielle kriser
  • Redegøre for og analysere, hvorledes organisationer forestiller sig, identificerer, håndterer og kommunikerer om risici, der relaterer sig til sådanne globale problemer, uden at de undersøgte organisationers selvforståelse reproduceres ukritisk
Prøve/delprøver
Globale transformationer, risikostyring og kriseledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Udlevering af opgave Eksamensopgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Varighed af eksamen: 14 dage 

 

Der stilles en opgave med to spørgsmål umiddelbart efter sidste undervisningsgang. Det ene vælges og besvares i den skriftlige opgave. Til det enkelte spørgsmål kan der medfølge bilag, som det forventes besvarelsen inddrager/forholder sig til. Det forventes ligeledes at den studerende i sin besvarelse trækker på mindst 10 referencer fra obligatoriske kursusliteratur.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer de studerende til samfunds- og humanvidenskabelige teorier om globalisering og risiko og diskuterer,  hvorledes forestillinger om usikkerhed og risici i forhold til presserende problemstillinger som eksempelvis finansielle kriser og ulighed, pandemier og sundhed, og klimaforandringer og grøn omstilling, præger organisationers aktiviteter og kommunikation. Med organisationer menes virksomheder, der agerer internationalt herunder i det globale syd, offentlige organisationer, herunder internationale organisationer, samt organisationer i det civile samfund.

 

Gennem læsning af fagets tekster, teoretisk refleksion samt analyser og diskussion af illustrative eksempler i undervisningen skaber de studerende en kritisk forståelse af hvorledes organisationer forestiller sig, identificerer, håndterer og kommunikerer om usikkerhed og risici i komplekse globale kontekster. I forbindelse med besvarelse af eksamensopgaven kan de studerende trække på og udbygge eksempler fra undervisningen, men det er også muligt at inddrage andre eksempler.

 

Kurset er opbygget i moduler, hvor af det første introducerer til kurset og diskuterer en række indflydelsesrige perspektiver på globalisering, risiko og sikkerhed, med særlig vægt på teorier om risikosamfundet og mere realistiske politisk-økonomiske teorier om globalisering. De følgende moduler går i dybden med udvalgte teorier, begreber og empiriske illustrationer og cases. Modul to stiller skarpt på finans, produktion, økonomisk udvikling og ulighed under inddragelse af værdikædeteori, mens det det tredje modul undersøger spørgsmålet om sundhed og sundhedskriser i skæret af biopolitiske perspektiver. Det fjerde modul fokuserer på den grønne omstilling og klimakamp, ligeledes under inddragelse af risiko og globaliseringsteori. Afslutningsvis samler modul fem trådene og kigger fremad mod eksamen.

 

Kurset er organiseret i 10 forelæsninger, hvoraf intro- og afslutning er på tre timer, mens de resterende er på to timer. Modulerne 1, 2, 3 og 4 efterfølges alle af øvelseshold. Der vil være udstrakt brug af eksempler i de enkelte forelæsningerne til at illustrere og facilitere diskussion af teoretiske pointer. 

 

Der vil indgå elementer af blended learning i kurset samt gruppearbejde i forbindelse med forelæsningerne. Det forventes, at de studerende har forberedt teksterne til de enkelte forelæsninger og deltager aktivt i undervisningen. Der sondres mellem obligatorisk litteratur og supplerende litteratur. Sidstnævnte er et tilbud om yderligere fordybelse, men forudsættes ikke inddraget til eksamen.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, øvelser i grupper, samt deltagelse af og diskussion med praktikere hvor det måtte være relevant og ladsiggørligt.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback i forbindelser med diskussioner og gruppearbejde undervejs i undervisningen, herunder i relation til analyserne af de inddragede eksempler. Der er mulighed for at afklare specifikke spørgsmål i underviserens træffetid.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 22 timer
Øvelsestimer 8 timer
Forberedelse og eksamen 176 timer
Total 206 timer
Sidst opdateret den 17-01-2024