English   Danish

2024/2025  KAN-CKOMO2007U  Transformationens politik - samfundstendenser og ledelse i organisationer

English Title
Politics of Transformation - Managing Societal Trends in Organisations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
  • Dorthe Pedersen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organisation
  • Sociologi/Sociology
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-01-2024

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakterne 12 skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler opfylde følgende læringsmål:
  • Kunne begrunde og redegøre for begreberne politik, medie og paradokser i relation til organisationers kommunikation og ledelse af centrale samfundstendenser
  • Kunne anvende teorierne og begreberne i analyser af konkrete samfundstendenser og hvordan politik, medier og paradokser er på spil i udvalgte organisationers håndtering af transformation
  • Kunne reflektere over og kritisk diskutere, hvordan transformation kan iagttages som forskellige former for semantiske og diskursive forskydninger, fordoblinger og (op)brud
Prøve/delprøver
Transformationens politik - samfundstendenser og ledelse i organisation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende trækker et eksamensspørgsmål og får herefter 20 minutter til forberedelse af mundtlig præsentation.

 

Der afsættes 20 minutter til den mundtlige prøve samt 10 minutter til votering, karaktergivning og begrundelse.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget bidrager til det samlede tema for semestret: Hvordan laver man professionel kommunikation i en verden, der er  præget af opbrud, usikkerhed og konstant forandring. Formålet med faget er at undersøge, hvordan samfundsforandringer, der beskriver sig selv som transformative, får konsekvenser for professionel kommunikation og ledelse. Hvilke krav stiller det til ledelse og kommunikation, at organisation og samfund ses som under konstant transformation? Hvilke forestillinger om og medier for transformation udfolder sig i disse selvbeskrivelser? Hvilke paradokser og hvilke forandringsdynamikker bringer de i spil? I faget dykker vi ned i udvalgte samfundstendenser og undersøger, hvilke nye muligheds- og umulighedsbetingelser de skaber for forskellige organisationers kommunikation og ledelse.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er delt op i tre moduler der hver behandler forskellige aktuelle samfundstendenser og former for forandring og transformation. Vi kalder formerne for: ’potentialisering’, ’hybridisering’ og ’post-neoliberalisme’. Alle præsenteres som samfundsmæssige mega-trends, der sætter nye betingelser for hvordan både private, offentlig og civile organisationer kommunikerer, opererer og forholder sig til sig selv og deres omverden. Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, fælles diskussioner, aktuelle case-eksempler og studenter- og gruppebaserede øvelser.
Feedback i undervisningen
Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, summeøvelser, dialog og mundtlig feed back i plenum og mini-plena.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 24 timer
Workshop 6 timer
Forberedelse og eksamen 176 timer
Total 206 timer
Foreløbig litteratur

Andersen, N.Å., Pedersen, D., Mygind du Plessis, E. & J. Sandager (red) (2022). Tranformationens Politik. Nyt fra Samfundsvidenskaberberne (forthcomming)

Sidst opdateret den 17-01-2024