English   Danish

2012/2013  DIP-HDMM_MM4-5  Strategisk markedsledelse, produktudvikling & innovation

English Title
Strategic Market Management, Product Development & Innovation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed To quarters
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
 • Mogens Bjerre - Institut for Afsætningsøkonomi
Fagområde/Category
 • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 11-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal:
• Erhverve viden om de mest centrale begreber, værktøjer, teorier og modeller, der knytter sig til
kursets centrale problemstillinger
• Erhverve viden om yderligere teoretiske værktøjer og perspektiver, der fokuserer specifikt på
de ledelsesmæssige problemstillinger i virksomhedens overordnede strategiske udvikling
• Opnå forståelse for, hvordan strategisk markedsledelse, produktudvikling og innovation kan
ses som en central fornyelsesproces i virksomheden

Den studerende skal opnå færdigheder, der muliggør, at vedkommende kan:

• Identificere, analysere og udarbejde begrundede forslag til planlægning, organisering og ledelse af innovationsprocessen såvel nationalt som internationalt - under hensyntagen til den konkrete situation og via benyttelse af fagmodulets værktøjskasse
• Udvikle konkrete færdigheder til at analysere virksomhedens processer omkring produktudvikling, herunder fremkomme med begrundede forbedringsforslag på såvel operationelt, taktisk som strategisk plan
• Udvikle kompetencer med hensyn til at udtænke, formulere og gennemføre strategiske forandringer, som styrker en virksomheds konkurrencemæssige position.
• Være i stand til kritisk at begrunde, bedømme og anvende relevant teori til at angive løsninger på et givet problem indenfor problemfeltet.

Ved kursets afslutning skal den studerende have opnået følgende kompetencer:
 • At kunne dokumentere indsigt i konsekvenserne af at vælge mellem alternative teoretiske og metodiske tilgange til forskellige former for innovationsprocesser – såvel nationalt som internationalt
 • At kunne fremkomme med begrundede forslag til, hvordan en virksomhed kan opbygge innovationsfremmende strukturer og processer, herunder styre interne produktudviklingsprojekter, samt hvordan nye innovative virksomheder kan etableres – såvel nationalt som internationalt
 • At kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i forhold til egen praksis
 • At kunne dokumentere et anvendelsesorienteret overblik over fagmodulets begrebsapparat og pensum med henblik på at kunne anvende dette i relation til udvikling og håndtering af innovationsprocesser i egen organisation
Eksamen
Prøven i faget består af to delprøver:
Strategisk markedsledelse:
Vægtning 25%
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Produktudvikling og innovation:
Vægtning 75%
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 6 timer
De studerende har adgang til S-drevet og må have USB-stik med, men har ikke adgang til internettet/Learn m.m.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette kursus er at give den studerende viden om og forståelse for centrale begreber, teorier og metoder, der omhandler styring af en given  virksomheds innovative aktiviteter i form af produkter, serviceydelser og procesinnovation – såvel nationalt som internationalt.
Der opereres med en strategisk indfaldsvinkel med inddragelse af markedsmæssige, kulturelle, konkurrencemæssige og ledelsesmæssige forhold, som kan påvirke en given virksomheds innovationsbeslutninger.
 
Fagmodulet anlægger en markedsorienteret tilgang, men bygger også på fagområder som strategi, organisationsudvikling og ledelse.
 
Kurset vil især fokusere på følgende emneområder: 

 • Centrale begreber, modeller og teorier indenfor markedsledelse, innovation og produktpolitik
 • Omverdensanalyser og strategisk usikkerhed/scenario formulering
 • Produktudvikling & virksomhedsstrategi
 • Produktudvikling og innovation som handlingsparametre
 • Produktudviklingsmodeller
 • Markedsorientering og innovation
 • Innovation som en sustainable competitive advantage (SCA)
 • Hvilke faktorer, der kan påvirke en virksomheds innovationsbeslutninger
 • Brugerdrevet innovation
 • Hvordan en virksomhed kan opbygge et innovationsfremmende miljø med fokus på de relationer på tværs af funktionsområder i virksomheden, der er vigtige for at innovative aktiviteter kan blive en succes
 • Økonomiske overvejelser omkring udbytte af innovationer
 • Innovationsstrategi, forandringskapacitet og implementering
 • Hvordan nye innovative virksomheder kan etableres
 • Læring omkring produktudvikling og innovation

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af kursusbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.
 

Undervisningsformer
Dialogforelæsninger, øvelser, workshops, caseoplæg med efterfølgende plenumdebat samt læring via elektronisk læringsplatform.
Arbejdsbelastning
Forberedelse, inkl. casebesvarelser 216 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning 51 timer
Eksamensaktiviteter 33 timer
Yderligere oplysninger

Studieleder Flemming Cumberland

Foreløbig litteratur

David A. Aaker & Damien McLoughlin: Strategic Market Management. Global Perspectives. John Wiley & Sons, 1.edition, 2010 (eller senere udgave)
 
Joe Tidd & John Bessant: Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change. John Wiley & Sons, 4.edition, 2009 (eller senere udgave)
 
Paul Trott: Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall.
 

Sidst opdateret den 11-09-2012