English   Danish

2012/2013  KAN-CM_B136  Talent- og karriereudvikling - dilemmaer i teori og praksis

English Title
Talent and career development - dilemmas in theory and practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Efterår, Andet quarter
Ændringer i skema kan forekomme
Fredag 08.00-09.40, uge 44
Fredag 08.00-11.40, uge 45, 47-51
Fredag 11.40-15.20, uge 46
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Course Coordinator : Peter Kjær pk.ioa@cbs.dk
    Henrik Holt Larsen - Institut for Organisation
Administrator: Mette Busk Ellekrog (mbe.ioa@cbs.dk)
Fagområde/Category
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 09-08-2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til:

- at kunne klart definere centrale begreber inden for talent- og karriereudvikling og diskutere disse ud fra teoriområdes forskningsmæssige status
- at kunne sammenholde konkurrerende teoretiske perspektiver på centrale problemstillinger inden for talent- og karriereudvikling
- at kunne forholde sig personligt og refleksivt til konkrete dilemmaer inden for fagets tematiske (teoretiske og praktiske) felt
- at kunne søge, identificere, analysere og sammenligne centrale kilder i CBS’ databaser med forskningsbaserede tidsskriftsartikler
- at kunne anvende fagets teori, metodik og modeller på konkrete problemstillinger, hentet fra private eller offentlige virksomheder
- at kunne anlægge et kvalificeret videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv på fagets tematiske felt.
Eksamen
4 timers skriftlig eksamen
4 timers skriftlig eksamen:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Der må ikke være adgang til internettet - men gerne anvendes andre skriftlige og elektroniske hjælpemidler
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget tager udgangspunkt i det skred, der teoretisk - og i virksomhedernes praksis - er sket i opfattelsen af, hvad begreberne talent og karriere rummer. Begrebet ”grænseløs karriere” introduceres som et aktuelt teoretisk bud på en karriereopfattelse, der ikke blot ser på vertikal mobilitet mellem lederstillinger, men opfatter karriere som en bredspektret faglig og personlig udviklingsproces – på alle niveauer, i alle retninger og på alle alderstrin. Også andre teoretiske retninger analyseres, herunder især hvordan talentudvikling er blevet introduceret som et rammebegreb for en bredsporet udvikling af bl.a. specialister, generalister og eksperter i en vidensøkonomi. På den baggrund præsenteres et talent – og karrierebegreb, der betoner dynamikken og den gensidige afhængighed mellem person og organisation.
Undervisningsformer
Teoretiske hovedtemaer belyses ved dialogforelæsninger, diskussionsgrupper og studenterpræsentationer. Karriere- og talent management praksis i virksomheder belyses ved cases, gæstelærere og virksomhedsbesøg. Endelig får de studerende lejlighed til at arbejde med deres egen karrieresituation gennem psykologiske tests, reflekterende teams, individuelle opgaver o.l. Undervisningsformen gør det umuligt for studerende, der ikke kan eller vil levere den fulde arbejdsindsats, at følge faget.
Arbejdsbelastning
Deltagelse i undervisning 30 timer
Forberedelse til undervisning 150 timer
Eksamen, inkl. forberedelse 45 timer
Foreløbig litteratur
Scullion, Hugh & Collings, David G. Global talent management. Routledge, 2012

Larsen, H.H. (red.). Talentfuld talentudvikling – dilemmaer, debat og løsninger. København, 2012 (under udgivelse)

Selvfundne artikler
Sidst opdateret den 09-08-2012