English   Danish

2012/2013  KAN-HRM_HR26  Belønningsledelse

English Title
Belønningsledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Allan Hansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 09-07-2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til:
at analysere og forholde sig refleksivt til teoretiske og empiriske problemkomplekser præstationsmåling og belønning
at kunne forholde sig refleksivt til konkrete dilemmaer inden for fagets tematiske (teoretiske og praktiske) felt – og vurdere denne selvforståelse i forhold til andre mulige positioner
at kunne anlægge et kvalificeret videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv på fagets tematiske felt
at kunne inddrage relevante internationale HRM-aspekter i tolkningen af fagets tematiske felt.
  • at analysere og forholde sig refleksivt til teoretiske og empiriske problemkomplekser præ-stationsmåling og belønning
  • at kunne forholde sig refleksivt til konkrete dilemmaer inden for fagets tematiske (teoreti-ske og praktiske) felt – og vurdere denne selvforståelse i forhold til andre mulige positioner
  • at kunne anlægge et kvalificeret videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv på fagets tematiske felt
  • at kunne inddrage relevante internationale HRM-aspekter i tolkningen af fagets tematiske felt.
Eksamen
Belønningsledelse
Belønningsledelse:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
20 min. Individuel mundtlig eksamen med 20 min. forberedelse og alle hjælpemidler. Intern censur
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget kredser omkring måling, rapportering og styring af performance, motivation, jobdesign, ansvarsfordeling, subjektive og objektive belønningsformer, personaleudgifter og forhandlinger. Fordele og problemer med kvantificering af HRM i forskellige målingssystemer behandles både i forhold til målingernes nøjagtighed/tilstrækkelighed og de sociale konsekvenser.

Undervisningsformer
Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg.
Sidst opdateret den 09-07-2012