English   Danish

2012/2013  KAN-STKO  Strategi og kommunikation

English Title
Strategy and Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
 • Esben Karmark - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
 • Kommunikation/Communication
 • Organisation/Organization
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 29-08-2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • Forklare og diskutere fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektiver
 • Anvende fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektiver til at identificere og analysere konkrete strategiske og kommunikative problemer samt udvikle løsninger herpå
 • Redegøre for teoretiske og praktiske sammenhænge mellem virksomheders forretnings- og kommunikationsstrategier
 • Være i stand til at forholde sig kritisk refleksiv til fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektivernes forudsætninger, muligheder og begrænsninger
Eksamen
Strategi og kommunikation
Strategi og kommunikation:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
En 20 minutters individuel mundtlig eksamen i pensum på baggrund af gruppesynopsis, max. 4 normalsider (ns), skrevet i grupper på 2-3 studerende. Skriver den studerende alene, er længden på synopsis max. 3 ns. Synopsen indgår i bedømmelsesgrundlaget. Ved bedømmelsen indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold, stave- og formuleringsevnen samt den mundtlige præstation.

For sygeprøve gælder følgende bestemmelser: For studerende, der har deltaget i udarbejdelse af synopsen, men er syg ved den mundtlige eksamen, er sygeprøven en ny mundtlig eksamen på baggrund af den allerede udarbejdede synopsis. Studerende, der ikke har deltaget i udarbejdelse af synopsis på grund af sygdom, skal indlevere en synopsis forud for den mundtlige sygeprøve.

For omprøve gælder følgende bestemmelser: Studerende der ikke består den ordinære eksamen, skal indlevere en ny synopsis forud for den mundtlige prøve.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i november/december. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i januar/februar og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen i faget, at den studerende har gennemført en studenterpræsentation.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give en grundig teoretisk og praktisk forståelse af strategi og strategisk kommunikation (corporate communication). Denne forståelse bygger for det første på en grundlæggende forståelse af, hvad strategi er og hvorledes strategien påvirker og påvirkes af omgivelserne. Dernæst skal de studerende opnå en forståelse for, hvilken rolle intern og ekstern kommunikation spiller i den strategiske proces. Sidst skal de studerende have en forståelse for, hvordan forandringer – og i særdeleshed forandringsprocesser – er blevet et permanent vilkår (men fortsat er problematisk) for virksomheden.

Undervisningsformer
Kurset består dels af 2 x 45 minutters forelæsninger, 5 x 90 minutters case-baseret arbejde på mindre hold samt diskussioner af koncepter, forudsætninger og teoretiske/praktiske perspektiver. Kurset veksler mellem overbliksforelæsninger, case-baseret undervisning, plenumoplæg, studenterpræsentationer, plenumdiskussioner af disse samt enkelte gæsteforelæsninger. Det forventes, at den studerende (som del af gruppe) gennemfører mindst en præsentation på holdet.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 40 timer
Case-undervisning 16 timer
Mundtlig fremlæggelse 5 timer
Forberedelse 175 timer
Eksamensforberedelse 176 timer
Total 412 timer
Foreløbig litteratur

Bøger til Corporate Communication (kan købes i SL Books):
Christensen L.T., Morsing M. & G. Cheney (2008). Corporate Communication: Convention, Complexity & Critique. London: Sage 

Schutlz, M; M.J. Hatch & M. Holten Larsen (2000). The Expressive Organization – Linking Identity, Reputation and the Corporate Brand. Oxford: Oxford University Press.
For øvrig litteratur:
Se nedenstående oversigt over kurset. Som udgangspunkt kan artikler findes på CBS library’s databaser. Udvalgte artikler uploades på Learn.

 • Peteraf, M. & Barney, J. (2003). Unraveling the resource-based tangle. Managerial Decision Economics, 24: 309-323 (fokus på s. 313 nederst til s. 316 nederst).
 • Zahra, S. A. & O'Neill, H. M.(1998).Charting the landscape of global competition: Reflections on emerging organizational challenges and their implications for senior executives. Academy of Management Executive,12 (4): 13-21.
 • Hamel, G. (2009). Moon shots for management. Harvard Business Review, February: 91-98 (kun tabellen “Management’s Grand Challenges” er pensum).
 • Christensen, L.T., Firat, A.F. & J. Cornelissen (2009). ”New tensions and challenges in integrated communications”. Corporate Communications: An International Journal. Vol 14. No. 2: 207-219
 • Schendel, D. & Hofer, C. W. (1979). Strategic Management: A New View of Business Policy and Planning. Boston: Little Brown, pp. 1-18. (Oploades på CBSlearn).
 • Mintzberg, H. & Waters, J. A. (1985). Of strategies, deliberate and emergent. Strategic Management Journal, 6: 257-272.
 • Porter, M. (2008). The five competitive forces shape strategy. Harvard Business Review, January 2008: 79-93.
 • Brandenburger, A. M. & Nalebuff, B. J. (1995). The right game: Use game theory to shape strategy. Harvard Business Review, July-August: 57-71.
 • McWilliams, A. & Smart, D. L. (1993). Efficiency v. structure-conduct-performance: Implications for strategy research and practice. Journal of Management, 19 (1): 63-78.
 • Ahuja, G. (2000). Collaboration Networks, Structural Holes, and Innovation: A Longitudinal Study. Administrative Science Quarterly, 45: 425-455.
 • Pisano, G. P. & Verganti, R. (2008). Which kind of collaboration is right for you? Harvard Business Review,86: 78-86.
 • Byrd, L.S. (2009). “Collaborative Corporate Social Responsibility. Corporate Communications: An International Journal . Vol 14. No. 3.
 • Laoma-aho, V & Paloviita, A. (2010). “Actor networking stakeholder theory for today’s corporate communications”. Corporate Communications: An International Journal. Vol 15. No. 1. Pp. 49-67
 • Porter, M. & Kramer, M. (2002). The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy: Competitive Context. Harvard Business Review, 80 (12): 56-68.
 • Devinney, T. (2009). Is the socially responsible corporation a myth? The good, the bad, and the ugly of corporate social responsibility. The Academy of Management Perspectives, 23 (2): 44-56.
 • Polonsky, M. & Javons, C. (2009). “Global branding and strategic CSR: An overview of three types of complexity”. International Marketing Review. Vol 26. No. 3 pp. 327-347.
 • Morsing, M. & Schultz, M. (2006). “CSR Communication: Stakeholder information, response and involvement strategies”. Business Ethics: a European Review. Vol 15. No. 4.
 • Frandsen & Johansen. Håndbog i Strategisk Public Relations. Kap. 11-12.
Sidst opdateret den 29-08-2012