English   Danish

2013/2014  BA-HAP_VAMC  Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst

English Title
Mentoring and coaching in an organizational context

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme.
Mandag 11.40-14.15 uge 36-47
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Signe Vikkelsø - Institut for Organisation (IOA)
Signe Vikkelsø
Secretary Ane Lindgren Hassing - alh.ioa@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 16-09-2013
Læringsmål
Ved kursets afslutning skal deltagerne være i stand til at
  • Beskrive, sammenligne og vurdere de forskellige teoretiske og praktiske tilgange til coaching og mentoring.
  • Analysere og konkretisere etiske og organisatoriske dilemmaer i forhold til at implementere coaching og mentoring i organisationer ved at anvende begreber, teorier og cases fra undervisningen.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget stiller ingen krav til forudsætninger, men faget bygger på kendskab til læringsteorier.
Prøve/delprøver
Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Den mundtlige eksamen tager afsæt i synopsens indhold og pointer, men den studerende bedømmes individuelt på sin mundtlige præstation i forhold til fagets læringsmål.
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Synopsen udarbejdes i grupper á 3-6 personer.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Anden prøveform
En skriftlig hjemmeopgave på min. 5 og max. 10 sider. Opgaven bedømmes uden censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Markedet for udvikling gennem individuelle samtaler har udviklet sig eksplosivt de sidste 10 år. Særligt fokus har der været på coaching og mentoring, hvor coaching-markedet har udviklet en mængde forskellige tilgange og metoder, og hvor mentoring efterhånden er blevet et tilbud i de fleste større virksomheder bl.a. til talentudvikling og integration af nye medarbejdere.

I dette valgfag vil vi først og fremmest søge at definere de centrale og grundlæggende begreber inden for coaching og mentoring samt undersøge de forskellige teoretiske og praktiske tilgange, som anvendes i organisatorisk kontekst. Vi vil anvende en række cases fra forskellige brancher og med forskelligt formål for at belyse udfordringer og dilemmaer i design og gennemførelse – samt se på hvilke antagelser om coaching og mentoring, der ligger bag organisationernes anvendelse af disse tiltag.

Vi vil se på resultater af forskning for at få nyt perspektiv på, hvad der virker, og for at udforske, hvordan virksomhederne kan skabe bedre coaching og mentoring programmer, som skaber resultater både for den enkelte og for organisationen, som har taget initiativet til at anvende coaching og mentoring.

Således vil vi skabe ny forståelse for den individuelle læringsproces, som foregår mellem mentor og mentee – mellem coach og coachee, og hvordan den individuelle læringsproces kan bidrage til at skabe organisatoriske læringsprocesser samt til opnåelse af organisatoriske og strategiske mål.

Undervisningsformer
Undervisningsformen vil være en kombination af præsentationer, diskussioner og øvelse for at sikre en god læringsproces for de enkelte studerende og for hele klassen – således at de studerende får anledning til at arbejde praktisk med stoffet og til at reflektere selvstændigt over både teori og praksis.
Foreløbig litteratur

 

Kirsten M. Poulsen & Christian Wittrock: "Mentorprogrammer i virksomheder og organisationer", DJØF Forlag

Robert Garvey, Paul Stokes and David Megginson: ”Coaching and Mentoring – Theory and Practice”, SAGE Publications

samt kompendium og evt. uploadede artikler

Sidst opdateret den 16-09-2013