English   Danish

2013/2014  BA-HAP_VLPV  Ledelse af professionelle og vidensarbejdere i den projektorienterede organisation

English Title
Managing professionals and knowledge workers in organizations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Torsdag 11.40-14.15, uge 36-41, 43-46
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Dorthe Pedersen - MPP
  • Marie Larsen Ryberg - MPP
  • Mathilde Hjerrild Carlsen - MPP
Administrativ kontakt: Karina Ravn Nielsen, email: electives.lpf@cbs.dk el. tlf.: 38153782
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 22-03-2013
Læringsmål
Efter succesfuldt gennemført kursus vil den studerende være i stand til at:
• Beskrive og diskutere begreber og tilgange til ledelse af professionelle og vidensarbejdere samt tværfaglige samarbejder.
• Identificere, analysere og diskutere problemstillinger og dilemmaer, der er involveret i at lede professionelle og vidensarbejdere i konkrete cases i offentlige og private virksomheder.
Prøve/delprøver
Essay:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Indhold
Uanset hvor du bliver ansat i dag, vil du komme til at samarbejde på tværs af faggrupper og deltage i eller lede projekter i samarbejde med andre professionelle og vidensarbejdere. 

Dette kursus giver den studerende viden om den relation, der er imellem individ, organisation og ledelse, når der skal ledes på tværs af faglige ekspertiser, samt redskaber til at reflektere over de forskellige dynamikker og dilemmaer, der gør sig gældende for ledelse af professionelle og vidensarbejdere i dag.

Kurset giver den studerende kompetence til at analysere og diskutere centrale begreber og tilgange til ledelse af professionelle og vidensarbejdere. Igennem inddragelse af konkrete cases får den studerende kompetence til at anvende begreberne i analyser af empiriske problemstillinger og udpege de dilemmaer, der er involveret i at lede professionelle og vidensarbejdere i offentlige og private virksomheder.

Forløb
Disse års presserende krav til innovative og dynamiske offentlige og private virksomheder betyder en understregning af samarbejde på tværs af fag og sektorer. Dette ændrer markant ved måden, vi organiserer og leder på i det moderne arbejdsliv. På den ene side efterspørges stærke faglige ekspertiser hos medarbejderne, og på den anden side vinder projektorganisering, fælles innovations- og co-production-processer frem som vejen til at styrke og nytænke offentlige ydelser og private produkter.
 
Kurset stiller skarpt på, hvad denne udvikling betyder for ledelsen af og samarbejdet mellem professionelle og vidensarbejdere. Kurset giver indsigt i teorier om ledelse af professionelle og i sociologiske teorier om professioner samt i teorier om tværfaglighed.
På kurset behandler vi spørgsmål som:
  • Hvordan ledes stærke professionelle kompetencer?
  • Hvad vil det sige at lede samarbejder på tværs af medarbejdere med forskellige faglige baggrunde, fx i ledelse af projekter?     
  • Hvordan kan man håndtere dilemmaer mellem faglig ekspertise og ledelsesfaglighed?

Målgruppe
Kurset henvender sig til primært til studerende på HA(psyk.), og vil også være relevant for studerende på BSc.soc., HA(fil.), BSc.IBP samt generelt for studerende, der ønsker en forståelse af, hvad det vil sige at lede professionelle og vidensarbejdere i det moderne videnssamfund. 

Undervisningsformer
Kurset varer 10 uger med tre undervisningstimer pr. uge. Aktiviteterne på kurset er en kombination af forelæsning, øvelser, korte on-the-spot skriftlige produktioner, præsentationer og diskussion.
Foreløbig litteratur

Indikativ litteratur
Clegg, Stewart; Martin Kornberger, Tyrone Pitsis(2005) Managing & organizations : an introduction to theory & practice Kap 1: Making sense of management: history, science, perspectives (s. 3-40) Kap 2: Managing rationalities: modernity, post-modernity, embeddedness (s.41-80) Kap 3: Managing realities: pathologies, new forms, dialectics (s. 81-114), London: Sage Publications
 
Dent, Mike og Whitehead, Stephen (2002) “Introduction: Configuring the ‘new’ professional” I Mike Dent og Stephen Whitehead Managing Professional Identities. Knowledge, Performativity and the “new” Professional. London: Routledge
 
Ekman, Susanne (2012) Captain or Comrade: What Employees Expect from their Managers. I: Authority and Autonomy: Paradoxes in Modern Knowledge Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan
 
Evetts, Julia (2009) New Professionalism and New Public Management: Changes, Continuities and Consequences. Comparative Sociology 8(2):247-266
 
Faye, Jan & David Budtz Pedersen (2012) ”Vidensamfundets dilemmaer” i Jan Faye & David Budtz Pedersen (red.) Hvordan styres videnssamfundet? Frederiksberg: Nyt fra samfundsvidenskaberne.
 
Hedegaard, Helle Hein (2009) Motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere. Ledelse og Erhvervsøkonomi 74(4):21-33
 
Hjort, Katrin (2008) ”Først er det utænkeligt – Bagefter kan det ikke tænkes anderledes: Om evaluering, videnskabelse og professionalisering i gymnasiet” i Demokratiseringen af den offentlige sektor Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag
 
Jasanoff,  Sheila (2004) “The Idiom of Co-production” I Sheila Jasanoff (red.) States of Knowledge: The Co-production of Science and Social Order. London: Routledge
 
Katz, Ralph (2004) : “The motivation of professionals” I: Ralph Katz (red.) The Human Side of Managing Technological Innovation: A Collection of readings Oxford: Oxford University Press, s. 3-20
 
Kerfoot, Deborah (2002) Managing the ‘professional’ man. I Mike Dent og Stephen Whitehead Managing Professional Identities. Knowledge, Performativity and the “new” Professional. London: Routledge
 
Mik-Meyer, Nanna (2012) “At skabe en professional” I: Nanna Mik Meyer og Margaretha Järvinen At skabe en professionel København: Hans Reitzel, s. 13-27
 
Mintzberg, Henry (1979) The structurings of organizations. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall (I uddrag)
 
Mintzberg, Henry (1998) “Covert Leadership: Notes on Managing Professionals” I Harvard Business Review 76(6):140-147
 

Sidst opdateret den 22-03-2013