English   Danish

2013/2014  BA-HA_E151  Supply Chain Management - et globalt perspektiv

English Title
Supply Chain Management - et globalt perspektiv

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår, Tredje quarter
Ændringer kan forekomme.
Mandag 11:40-14.15, uge 5-6,8,10-12
Torsdag 11:40-14.15, uge 5-6,8,10-12
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Peter Holm Andreasen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Secretary Pernille Nielsen - pn.om@cbs.dk
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 14-10-2013
Læringsmål
Fagets formål er at den studerende skal kunne demonstrere følgende:
• Kortlægge og beskrive forskellige typer af forsyningskædeprocesser og deres værdiskabelse
• Identificere og formulere supply chain strategier der giver virksomheden en konkurrencemæssig fordel
• Applicere og analysere relevante SCM modeller og værktøjer til løsning af konkrete case problemstillinger
• Diskutere og reflektere over dilemmaer i ledelse af globaliserede forsyningskæder
• Integrere forskellige modeller og værktøjer der understøtter virksomheders beslutninger omkring outsourcing
Forudsætninger for at deltage i kurset
Den studerende bør have afsluttet fag i grundlæggende erhvervsøkonomi og organisation.
Prøve/delprøver
Individuel mundtlig stedprøve:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Fagets pensumliste i fysisk format
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge/omprøven afholdes efter samme eksamensfordringer og -bestemmelser som gælder for den ordinære prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Indhold og forløb:

Supply Chain Management omfatter styring af samtlige forretningsprocesser, der vedrører indkøb, produktion og distribution af varer til slutkunden på tværs af virksomhedsgrænser. I et globalt perspektiv medfører dette en øget kompleksitet, idet produkter kan udvikles, sources, fremstilles og distribueres i forskellige lande, hvilket har stor betydning for lokalisering af produktion og lagerføring.

Faget er opdelt i tre temaer:

I det første tema formuleres mål og strategier for hvordan Supply Chain Management kan forbedre virksomhedens konkurrenceevne i et Performance Management perspektiv.

Det andet tema tager udgangspunkt i Lean Thinking og forklarer hvordan strategiske, taktiske og operative styringskoncepter kan forbedre virksomhedens service og samtidig reducere bestemte omkostninger i relation til indkøbs, - produktions- og distributionsfunktionerne.

Det tredje tema diskuterer hvordan virksomheder med fordel kan outsource og globalt kan lokalisere forskellige funktioner og opgaver i forsyningskæden. I dette perspektiv diskuteres også hvordan virksomheder kan indgå i forskellige typer relationer med andre virksomheder og derved forbedre forsyningskædens effektivitet.

Undervisningsformer
De tre temaer er opdelt i lektioner, der fokuserer på udvalgte teorier inden for fagområdet. Den enkelte lektion forløber i to faser: I første fase behandles lektionens tilknyttede litteratur gennem dialogbaseret undervisning. I anden fase præsenteres en case eller øvelsesopgave der skal give den studerende mulighed for at arbejde med konkrete supply chain problemstillinger i afprøvning af fagets teorier og modeller. Lektionen afsluttes med at perspektivere og diskutere hvordan det behandlede emne bidrager til virksomhedens deltagelse i forsyningskæder. Formålet er således, at faget har en høj deltageraktivitet og et anvendelsesorienteret sigte.
Foreløbig litteratur

Wisner, J.D, Tan, K.C, Keong Leong, G. (2012): “Principles of Supply Chain Management: A Balanced Approach”, 3rd edition, Cengage Learning.
 
Ferdows, K., Lewis, M.A. and Machuca, J.A.D. (2004), "Rapid-Fire Fulfillment", Harvard business review, vol. 82, no. 11 pp. 104-110.
 
Lambert, D.M., Garcia-Dastugue, S.J. and Croxton, K.L.(2005): “An Evaluation of Process-oriented Supply Chain Management Frameworks”, Journal of Business Logistics, Vol. 26 no. 1, pp. p25-51.
 
Mills, J., Schmitz, J. and Frizelle, G. (2004), “A strategic review of “supply networks”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 24 no. 10, pp. 1012-1036.
 
Schiele, H.(2007), "Supply-management maturity, cost savings, and purchasing absorpative capacity: Testing the procurement-performace linkt",Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 13 no. 4, pp. 274-293.
 
Lee, H. 2004, “The triple-A supply chain”, Harvard Business Review, October, pp. 102-112.

Hammer, M. 1990, “Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate”, Harvard Business Review, july-August.                     
 
Hammer, M. 2007, “The Process Audit”, Harvard Business Review, Vol. 85 Issue 4, pp. 111-123.

Womack, & Jones (1996) Beyond Toyota: How to Root out waste and Pursue Perfection, Harvard Business Review, September-October, pp. 141-158
 
Fisher, M. (1997) What is the right supply chain for your product? Harvard Business Review, (2), pp. 105-116
 
Kraljic, P. (1983) Purchasing Must Become Supply Management, Harvard Business Review. September. pp. 109-117.
 

Sidst opdateret den 14-10-2013