English   Danish

2013/2014  KAN-MCO-INBA  Tolkning

English Title
Interpreting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme.
Mandag 13.30-16.05, uge 36-41,43-47
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
 • Bettina Fathia Buchholtz - Department of International Business Communication (IBC)
 • Inge Baaring - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 10-07-2013
Læringsmål
Undervisningens formål er at styrke/udvikle de studerendes evne til at producere en hurtig og meningsmæssigt dækkende gengivelse i forvindelse med almindeligt forekommende tolkeopgaver, der omfatter både konsekutv tolkning og simultantolkning til og fra dansk. tolkning til og fra dansk.

Den studerende skal kunne:
 • gengive forlæggets ideer og intentioner samt afsenderens/samtaleparternes holdning til emnet på en sådan måde, at kommunikationen mellem parterne sikres og alle væsentlige elementer i forlægget medtages
 • tale højt og tydeligt og demonstrere engagement, indlevelse og situationsfornemmelse
 • fremføre dialogtolkningen hurtigt og flydende, således at samtalen mellem parterne foregår glidende og uden væsentlige afbrydelser
 • sikre at gengivelsen af forlægget ikke tidsmæssigt afviger fra dette
 • gennemføre simultantolkningen flydende, således at modtageren får en sammenhængende og dækkende gengivelse af forlæggets indhold
 • demonstrere situationsadækvat tolkeadfærd
 • i prima-vista gengivelsen skal den studerende gengive forlæggets ideer og intentioner på en sådan måde, at modtageren på målsproget uden væsentlige problemer kan forstå udgangstekstens budskab. Gengivelsen skal fremføres hurtigt og flydende og i almindeligt taletempo
 • for alle prøvens delelementer gælder det, at den studerende skal opfylde målsprogets grammatiske, idiomatiske, stilistiske, terminologiske og udtalemæssige normer
Forudsætninger for at deltage i kurset
Studerende skal have gennemført et relevant bachelorstudium.
Studerende skal være i stand til at tale og forstå dansk og engelsk på højt niveau.
Prøve/delprøver
Tolkning:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 3 studerende
Prøveform
Mundtlig individuel prøve der omfatter konsekutiv tolkning af en dialog, som hovedsagelig ligger inden for rammerne af rets- og polititolkning, simultantolkning inden for et emne af politisk, økonomisk, erhvervs- eller samfundsmæssig art og prima vista-gengivelse af kortere tekster, som emnemæssigt er relevante for dialogen.

Omfang/varighed
Prøven har et samlet omfang af ca. 7000 typeenheder. I dialogen indgår enkelte replikker på 500-800 typeenheder. Simultantolkning og prima-vista gengivelse har hver et omfang af 1000-1200 typeenheder.

På grund af eksamensforløbets karakter foretager institutionen lydoptagelse af eksaminationen. Den studerende kan til enhver tid få en kopi af denne optagelse udleveret, jf. de generelle eksamensbestemmelser.

Sprog Dansk og engelsk
Bedømmelse 1 karakter efter en helhedsvurdering af tolkepræstationen og prima vista-gengivelsen.
Varighed 45 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 15 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) To eksaminatorer og en ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Notesblok og skriveredskaber
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
De studerende indføres i centrale teorier inden for tolkning, herunder introduktion til rets- og polititolkning. De trænes i at formidle mundtlig kommunikation mellem to parter inden for rammmerne af en retssag, en politiafhøring, en forhandling eller et møde. Desuden trænes de studerende i ved konsekutivt og simultant at overføre kommunikationsparternes mundtlige forlæg til og fra dansk og i at tilpasse deres verbale og nonverbale tolkeadfærd til den konkrete kommunikationssituation. Desuden trænes de studerende i prima vista-gengivelse af kortere tekster.
Undervisningsformer
Dialoger, rollespil, cases og øvelser i konsekutiv tolkning,
simultantolkning, og prima vista oversættelse. Der vil desuden være enkelte forelæsninger. Udover forberedelse arbejdes der i denne disciplin med ”efterberedelse”: De studerende har efterfølgende adgang til anvendte tolkeopgaver på learn mhp at de i selvstudium tolker og bearbejder dem terminologisk.
Arbejdsbelastning
Undervisning 24 t. med to undervisere (3. sem.) 24 timer
Undervisningsforberedelse og -opfølgning 48 timer
Selvstudieopgaver: Videotolkeopgaver stilles til rådighed i MultiMedieLab. Opgaverne kan løses på CBS eller downloades og løses hjemme. 20 timer
Eksamen: (eksamensforberedelse, mundtlig prøve) 20 timer
I alt, timer 112 timer
Foreløbig litteratur
Ved  kursusstart  læses: Tolkning, Hvor og Hvordan? Inge Baaring, Samfundslitteratur, 3. udgave (E-bog)
Anbefalet læsning i løbet af kurset: Generel introduktion til tolkning og tolkeforskning:
Pöchhacker , Frantz: Introducing Interpreting Studies. Routledge 2004, Reprinted 2006. Bogen har udførlige litteraturhenvisninger efter hvert kapitel og en omfattende bibliografi samt en lang række Internet Links (pp. 234-236) til bibliografier, tidsskrifter, internationale og nationale organisationer mm.
Håndbog om tolkeforskning:
Pöchhacker, F. & Schlesinger, M. (Eds) The Interpreting Studies Reader. Routledge 2002.
Der henvises i øvrigt til litteratur i semesterplanen på LEARN
Sidst opdateret den 10-07-2013