English   Danish

2014/2015  BA-BFILO1396G  Strategi (for studerende indskrevet i 2013 eller tidligere)

English Title
Strategy (for students enrolled in 2013 or earliere)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Stig Hartmann - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 23-01-2015
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at kunne:
  • forstå og redegøre for de grundlæggende perspektiver og udviklinger i strategilitteraturen samt analysere konsekvensen af fravalget af perspektiver når det ene perspektiv vælges som det dominerende.
  • forbinde en internt rettet – organisatorisk og ledelsesmæssig – forståelse af strategisk planlægning og udvikling med en eksternt rettet – afsætningsøkonomisk og kommunikationsteoretisk – forståelse af markedsføring
  • forbinde teoretiske perspektiver på strategi med de konkrete organisatoriske, ledelsesmæssige og kommunikative udfordringer, som moderne virksomheder og offentlige organisationer står over for
Prøve/delprøver
Strategi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget præsenterer de studerende for de væsentligste teoretiske retninger i strategiforskningen. Det omfatter emner som strategi og konkurrence; strategi, ressourcer og viden; strategi som praksis; strategi og innovation; samt de politiske aspekter af strategi. Hver forelæsning vil dække et væsentligt strategisk emne med udgangspunkt i et kapitel fra fagets grundbog. Som supplement til dette kapitel skal de studerende læse en uddybende artikel om strategi Ideen er at få præsenteret og diskuteret strategi som et teoretisk begreb og som et handlingsredskab -og at kunne se ligheder såvel som forskelle på de to tilgange til strategi. Vi kommer til at gå i dybden med de ontologiske antagelser i de mange forskellige tilgange til strategi. Vi kommer også til at  diskutere hvorfor strategi på samme tid er et meget centralt og håndgribeligt værktøj for virksomheder og organisationer, en måde at tænke over samme virksomheder og organisationer og endeligt et begreb vi aldrig helt synes at få fat på. Et centralt element i undervisning er at vi som udgangspunkt ser strategifaget på dets egne præmisser. Vi står ikke på sidelinjen og iagttager det som fænomen men søger aktivt at forstå hvad strategi producerer -for virksomheder for offentlige organisationer, for teoretikerne som udvikler og genopfinder feltet og for os som aftagere og brugere af strategi.

Undervisningsformer
I faget inddrages gæsteforelæsere, som bidrager med erfaringer inden for
strategi. Der er en stærk kobling fra teorien til praksis, som giver en
vekselvirkning mellem refleksion og handling – gennem faget i både form og indhold.
Faget er intensivt og kræver engagement og villighed til at inddrage egen praksis fra de studerende.
Foreløbig litteratur

Foreløbig litteratu:

Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, Regnér: "Exploring Strategy - Tenth Edition", Pearson Education 2014 (ISBN 978 1 292 00255 2). (ca. 530 sider)

 

Knudsen, Christian: "Økonomisk metodologi Bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi", Doktordisputats, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave 1997. (ca. 400 sider)

Sidst opdateret den 23-01-2015