English   Danish

2014/2015  BA-BKOMU1019U  Strategi og samtidsdiagnostik

English Title
Strategy and Societal Diagnosis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Justine Grønbæk Pors - MPP
 • Martin Bæk Carstensen - Department of Business and Politics (DBP)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Organisation/Organization
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
 • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 03-07-2014
Læringsmål
Den studerende skal være i stand til at:
 • Udforme og afgrænse en konkret problemformulering med sigte på at udforske de kommunikationsstrategiske udfordringer for en organisation som HA(kom.) studiet har udvalgt
 • Beskrive den udformede problemstilling med afsæt i de samfundsdiagnostiske, strategiske og kommunikationsteoretiske fagområder, herunder at begrunde de konkrete teorivalg samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser
 • Udvælge og analysere samt vurdere pålideligheden af empiri samt begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling og den specificerede organisation
 • Stukturere fremstillingen i en sprogligt klar og veldisponeret form.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BKOMO1005U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målet med faget er at give en forståelse af hvordan grundlæggende samfundsmæssige processer spiller en central rolle i analysen af virksomheders og organisationers sociale og politiske omverdensbetingelser - og dermed deres strategiske handlemuligheder. I erhvervsøkonomien bliver strategi ofte udlagt som et beregningsforhold; organisationen skal kalkulere sig frem til den optimale måde at forholde sig til sine omgivelser på; kunder, markeder, investorer, det politiske system etc. Et sådant strategibegreb forudsætter, at omgivelserne er stabile. Iagttager vi i stedet organisationens omgivelser som fundamentalt ustabile - som afhængig af løbende forhandling af mening og aldrig i ligevægt - ser vi hvordan der i den kommunikerende organisation er strategi på spil på alle niveauer, dvs. at lederen må forholde sig til det omgivende samfund på langt mere dynamisk og mangefacetteret måde. I dette perspektiv skal strategi ikke forstås som et problem der kan endeligt løses, men i stedet som en kontinuerlig proces, hvor organisationen må kommunikere under krydspres fra forskellige og ofte modstridende kommunikationslogikker der i sig selv er i konstant forandring.

Frem for alene at lokalisere strategi som en ledelsesopgave på organisationsniveau (selvom det selvfølgelig også er det), må man for at forstå de kommunikationsudfordringer moderne organisationer står overfor ligeledes kunne anlægge et analytisk blik, der kan indfange den samfundsmæssige kompleksitet private og offentlige organisationer opererer indenfor. Faget tilbyder en analyse af kompleksiteten gennem anvendelse af en række centrale filosofiske, sociologiske og politologiske teorier, der sætter organisationens forhold til sin samtid i begreb

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Foreløbig litteratur

Strategi og samfundsdiagnostik:

Andersen, Niels Åkerstrøm og Justine Grønbæk Pors (2014). Velfærdsledelse. Mellem styring og potentialisering. København: Hans Reitzels forlag

Frankel, Christian & Erik Højbjerg (2010). Public Affairs og den politiske virksomhed, i Merkelsen, Henrik (Red.), Håndbog i Strategisk Public Relations, Gylling: Samfundslitteratur (pp. 243-275).

Højbjerg, Erik (2004). Forvaltningspolitikkens privatisering, i Frankel, Christian (red.) Virksomhedens politisering(pp. 103-134). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

March, James G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning, Organization Science Vol. 2 No. 1, pp. 71-87.

Mintzberg, Henry & James A. Waters (2003 [1985]). Of Strategies, Deliberate and Emergent, i Kay, John (Ed.), The Economics of Business Strategy, Cheltenham: Edward Elgar (pp. 40-55).

Pedersen, Ove Kaj (2011) Konkurrencestaten, København: Hans Reitzels Forlag

Weber, Max (2003) ”Det legitime herredømmes tre rene typer”, s. 173-18 i Heine Andersen, Hans Henrik Bruun og Lars Bo Kaspersen (red.) Max Weber Udvalgte tekster (Bind 2). København: Hans Reitzels Forlag.

Sidst opdateret den 03-07-2014