English   Danish

2014/2015  BA-HAF_OKUD13  Økonomisk teori og økonomisk udvikling

English Title
Economic Theory and Economic Development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Joachim Lund - Department of Business and Politics (DBP)
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Ledelse/Management
  • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at kunne:
  • dokumentere viden om centrale problemstillinger i den økonomiske teoris historie såvel som centrale elementer i Vestens økonomiske historie siden ca. 1700
  • sammenholde forskellige teorier eller skolers syn på centrale begreber og sammenhænge
  • gengive historiske og teoretiske problemstillinger, der har ført til ændrede økonomiske paradigmer
  • forholde sig kritisk til anvendelsen af fortidige teoridannelser i nutidige diskussioner.
Prøve/delprøver
Økonomisk teori og økonomisk udvikling:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets formål er at give den studerende indsigt i økonomisk teoris udvikling i moderne tid. Kurset koncentrerer sig om samspillet mellem Vestens økonomiske udvikling de sidste ca. tre hundrede år og dens betydning for fremkomsten af nye økonomiske teoridannelser eller skoler (paradigmer). Der lægges således vægt på såvel teoretisk indhold som den historiske baggrund, ligesom de humanistiske bevæggrunde delvist fremhæves.
Kurset dækker de væsentligste aspekter af de sidste tre hundrede års økonomiske teorihistorie og økonomiske udvikling. Vi kommer til at beskæftige os med nationalstaternes opkomst og merkantilismens velstandsbegreb / landbrugssamfundets vækstproblemer og det fysiokratiske svar / industrialiseringen og Adam Smiths fremskridtsoptimisme / 1800-tallets ’sociale spørgsmål’ og dets svar fra Malthus’ og Ricardos dystopier, Marx’ frigørelsesteori og Mills socialliberalisme / den moderne virksomhed og mikroøkonomiens fremkomst i form af marginalismen og den neoklassiske skole / 1930’rnes store krise og Keynes’ reguleringsteori / efterkrigstidens højkonjunktur, stagnationskrisen og Friedmans monetarisme / de seneste 20 års højkonjunktur og finanskrise og keynesianismens evt. genkomst.
 

Undervisningsformer
Kurset opbygges som en vekselvirkning mellem forelæsninger (fælles for alle hold) og øvelser i form af gruppearbejde og studenterpræsentationer af centrale tekster. Vi kommer til at diskutere problematiske sider ved de enkelte teorier såvel som deres evt. nutidige relevans. Hvilke teorier kan anvendes direkte i forståelsen af nutidens krise og krisebekæmpelse?
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 24 timer
Forberedelser til forelæsninger 48 timer
Øvelser 24 timer
Forberedelser til øvelser 48 timer
Forberedelse af gruppefremlæggelser 20 timer
Organisatoriske opgaver/diverse 13 timer
Foreløbig litteratur

Roger E. Backhouse: The Penguin History of Economics (Penguin, 2002)

Kompendium til Økonomisk teori og økonomisk udvikling (primært til øvelsestimerne)
 

Sidst opdateret den 15-08-2014