English   Danish

2014/2015  KAN-CLMMO1639U  Forbrugerkultur og -kommunikation

English Title
Forbrugerkultur og -kommunikation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Simon Ulrik Kragh - MSC
Underviser er Wencke Gwods, IKL
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 03-04-2014
Læringsmål
Undervisningens formål er at give de studerende forståelse af og viden til at analysere forbrugeradfærd, forbrugerkultur og kommunikation. Undervisningen skal skabe overblik over hovedtræk af forbrugeradfærdsteoriens udvikling og dens centrale perspektiver og rødder i andre samfundsvidenskabelige discipliner, herunder psykologi, økonomi, sociologi og antropologi. Undervisningen skal sætte de studerende i stand til at analysere forbrugere og forbrug ud fra et individuelt, socialt såvel som et interkulturelt fokus.

De studerende skal opnå indsigt i sammenhængene imellem forbrug og marked i et interkulturelt perspektiv, herunder hvordan forbrugere påvirker og påvirkes af marketingstrategier, samt hvilke etiske og politiske diskurser, der omgiver reguleringen af forbrug og markeder.

Kurset præsenterer endvidere de empiriske metoder, der benyttes indenfor forbrugeranalyse og forbrugeradfærdsforskning med henblik på at udvikle den studerendes evne til gennemføre og vurdere kvaliteten af forbrugerundersøgelser.
Prøve/delprøver
Forbrugerkultur og -kommunikation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Eksaminanden kan vælge af aflevere den samme, en forbedret eller en ny opgave.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Opgaven udarbejdes i løbet af semestret og afleveres jf. eksamensplanen.
Opgaven kan skrives på dansk eller på engelsk.
 

Målbeskrivelse
Den studerende skal kunne
• formulere en relevant problemstilling ud fra eget valg inden for kursets indholdsmæssige rammer
• begrunde hvilke af kursets teorier og metoder, som er relevante for besvarelsen af den valgte problemstilling
• vise evne til at analysere forbrugsprocesser og forbrugerkultur og koble dem til branding- eller markedskommunikationsstrategiske overvejelser.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Indhold

Med udgangspunkt i de forskellige tilgange indenfor forbrugeradfærdsteorien vil undervisningen:
- gøre rede for hvordan perception, motivation, værdier, selvopfattelse, hukommelse og gruppe indflydelse påvirker individuelle forbrugsvalg.
- udforske forbrugets symbolske betydning i sociale grupper, herunder dets rolle i identitetsdannelses- og kommunikationsprocesser.
- analysere hvordan kulturelle forskelle og forandringsprocesser reflekteres i forbrugsmønstre.

Forbrugerundersøgelsesmetoder, der knytter sig til forskellige teoretiske tilgange i kurset, vil blive introduceret og gennemgået. Det drejer sig om bl.a. dybde interviews, fokusgrupper, spørgeskemaundersøgelser, etnografiske forbrugerundersøgelsesdesign.

Undervisningsformer
Forelæsninger, metodeworkshops
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 20 timer
Forberedelse til forelæsninger 50 timer
Workshops 14 timer
Forberedelse til workshops 42 timer
Skriftlig hjemmeopgave 99 timer
Foreløbig litteratur

Yderligerere litteratur oplyses på LEARN
 

Sidst opdateret den 03-04-2014