English   Danish

2015/2016  BA-BIMKV1014U  Visuel identitet og profil

English Title
Visuel identitet og profil

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Jesper Clement - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
  • Oplevelsesøkonomi/Experience economy
Sidst opdateret den 16-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Målbeskrivelse: Den studerende skal være i stand til at analysere og vurdere en virksomheds eller organisations visuelle udtryk. Ved eksamen forventes det at egne iagttagelser kan sættes i relation til fagets teori og modeller, og at indsamlet data kan dokumentere styrker og svagheder ved virksomhedens valg af visuel identitet og profil
Prøve/delprøver
Individuel hjemmeopgave:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
I eksamensopgaven besvarer den studerende de stillede spørgsmål med udgangspunkt i en selvvalgt virksomhed.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Virksomheders identitet og profil kommer til udtryk i en bred vifte af trykt og digital information. Dertil kommer andre artefakter så som produktdesign, emballagedesign og fysisk indretning. Formålet med faget er at give den studerende en mulighed for at kunne vurdere en virksomheds identitet og profil, for der igennem at kunne deltage kvalificeret i planlægningen. Det gælder både planlægning af eksternt og internt information.

Der lægges i undervisning vægt på at den studerende opnår et teoretisk fundament til at analysere virksomhedens visuelle profil og dens marketingaktivitet. Den studerende skal blive i stand til at identificere problematikker gennem egne iagttagelser og udpege de teorier og modeller der kan relateres hertil. Det omfatter teori og modeller for virksomhedens kultur, brug af symboler, valg af værdier, designets grundelementer samt brug af story-telling.

Fagets udvikling af personlige kompetencer: Faget giver de studerende kompetencer i at kunne vurdere og anvende design i en virksomheds visuelle identitet.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger hvor fagets teori præsenteres og eksemplificeres. Undervisningen vil inddrage oplæg til diskussion gennem øvelser. Desuden vil der være opgaver der løses i grupper og præsenteres i plenum, som giver de studerende mulighed for at afprøve teorierne.
Foreløbig litteratur

Foreløbig litteratur
”Visuel identitet og profil” af Jesper Clement
Udgivet på Pearson
ISBN: 978-1-78134-719-5

Sidst opdateret den 16-02-2015