English   Danish

2016/2017  BA-BIMKV1605U  Online Kommunikation

English Title
Online Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Henriette Lungholt - Department of Management, Society and Communication (MSC)
  • Simon Ulrik Kragh - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 23-02-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Grundlæggende demonstrere kendskab til fagets teorier, modeller og metoder
  • Forstå og reflektere over, hvordan de centrale begreber kan bruges i praksis
  • Kunne analysere, vurdere og diskutere private og offentlige virksomheder og organisationers brug af online kommunikation og effekten heraf
  • Kunne udforme forslag til, hvordan virksomheder og organisationer skal lave en strategi for online kommunikation og kunne argumentere herfor
  • I den skriftlige opgave kunne formulere sig klart og præcist med anvendelse af relevant fagsprog, angive kilder korrekt og konsekvent og sikre intern sammenhæng i fremstillingen
  • Ovenstående skal afspejles i det skriftlige produkt, som skal udformes i forbindelse med den skriftlige eksamen
Prøve/delprøver
Online Kommunikation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Skriftlig produkt med selvvalgt emne. Emnet skal godkendes af den fagansvarlige/​underviseren inden aflevering. Indholdet er som formuleret under "beskrivelse af eksamensforløbet".
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftlig produkt med selvvalgt emne. Emnet skal godkendes af den fagansvarlige/underviseren senest sidste undervisningsgang. Opgaven skal tage udgangspunkt i, hvordan en given privat/offentlig virksomhed eller organisation benytter online kommunikation i deres interne og/eller eksterne kommunikation, og hvordan det kommer til udtryk. Online kommunikationen skal analyseres og vurderes ud fra de begreber, modeller og teorier, der bliver præsenteret til kurset. Derefter skal der udarbejdes et forslag til en digital strategi. Opgaven skal indeholde en målgruppeundersøgelse og/eller test i forhold til strategier og de online medier, der benyttes.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Vi lever i en tid, hvor kommunikation på online medier og digitale platforme er en selvfølge for private og offentlige virksomheder og organisationer, og hvor stakeholdere af enhver slags forventer, at online kommunikation er en del af den daglige kommunikation på tværs af interesser, strategier og mål. Vi har gennem de sidste to årtier gennemgået et paradigmeskift, hvor netværksrelationer, tværmedialitet og dialogisk kommunikation er i højsædet, når vi taler om vellykket kommunikation.

 

Faget Online Kommunikation giver de studerende et indblik i begrebet online kommunikation, herunder hvordan denne kommunikationsforståelse adskiller sig fra den traditionelle, og hvordan man som virksomhed og organisation kan blive bedre til at kommunikere online til ens målgruppe/stakeholdere/interessenter.

 

På kurset gennemgås redskaber, modeller og metoder til at få en bedre, men også kritisk forståelse af online kommunikation. Desuden arbejdes der med at kunne planlægge og producere online kommunikation på et kommunikativt plan (på kurset beskæftiges der ikke med programmer og teknikker – kun de kommunikative aspekter). I løbet af kurset berøres emner som netværkssamfund, sociale medier, storytelling på nettet, online retorik, sprog og visualitet på nettet, webanalyse samt brugertest. Desuden introduceres de studerende for metoder til at udvikel en digital strategi for blandt andet at give dem mulighed for at omsætte begreberne fra online kommunikation til praksis.

 

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af forelæsninger og holdundervisning. Forelæsningerne er tematiseret og har som udgangspunkt til formål at præsentere de studerende for centrale begreber, praktiske eksempler samt relevant teori inden for online kommunikation. Holdundervisningen er i høj grad baseret på de studerendes aktive deltagelse og har især fokus på diskussioner i klassen, bl.a. baseret på oplæg fra studerende. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af holdøvelserne være bygget op om cases samt empiri, som de studerende selv skal indhente og undersøge.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 157 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 50 timer
Foreløbig litteratur

Obligatorisk litteratur:

Rose, Gitte B. og Christiansen, Hans-Christian (red.) (2015): Online Kommunikation. En introduktion. Hans Reitzels Forlag, København. 1. udgave, 1. Oplag. ISBN: 978-87-412-6143-0

 

Artikler:

boyd, d & N.B. Ellison (2007): Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication 13(1)

 

Gade,Morten: Manual til digital strategi, artikel publiceret på Kforum, 27.1.2015, http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/manual-til-digital-strategi-1

 

Haenlein, M. & Kaplan, A.M (2010): User of the world, unite! The challenges and opportunities of SocialMedia. Business Horizons, 53

 

Helles, Rasmus: Digital Medier (2010). Artikel fra Den digitale revolution – fortællinger fra datalogiens verden (142-153), udgivet af Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) i anledning af instituttets 40 års jubilæum med bidrag fra forskere tilknyttet instituttet.

 

Jensen, J.L. (2009): Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk. Facebook som augmentering af den sociale virkelighed. Mediekultur, vol. 46.

 

Mangold, Glynn W. & Faulds, David J. Faulds (2009): Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons 52, 357—365

 

Lederne (2014): Sociale medier. Undersøgelse om leders og virksomheders brug af sociale medier.

 

Rheingold, H (1998): The Virtual Community. Selvudgivet elektronisk udgave. www.rheingold.com/vc/book/intro.html

 

Sandvik, Kjetil: At tale med flere medier. Tv-fiktiom som tværmedialt oplevelsesdesign. http://nordicom.statsbiblioteket.dk/ncom/files/209609/sandvik_-_tv-fiktion_som_tv_rmedial_oplevelsesdesign.pdf


Snitker, Thomas: Brug brugerne  (2001), Nyt Teknisk Forlag,  primært kapitel tre (ligger som pdf-fil på Learn)

 

Thorlacius, Lisbeth: Visual Communication in Web Design – Analyzing Visual Communication in Web Design (2010) (455-477), Chapter in International Handbook of Internet Research. Springer.

 

Sidst opdateret den 23-02-2016