English   Danish

2017/2018  BA-BEOKO1020U  Oral communication

English Title
Oral communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
  • Ahmad Zaki Faizi - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Sprog/Language
Sidst opdateret den 23-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal kunne:
  • demonstrere indsigt i og kunne anvende de teorier, der er blevet arbejdet med i kursusforløbet (fx talehandlinger, face og høflighed, deixis og kohærens, argumentation, retorik)
  • formulere sig flydende, klart og tydeligt på engelsk uden væsentlige kommunikationshæmmende fejl og med en passende talehastighed, stemmeføring og stemmestyrke
  • formulere sig hensigtsmæssigt i forhold til målgruppe, situation, formål og genre på basis af en teoretisk baseret analyse af den givne situation.
  • For så vidt angår præsentationen skal den studerende desuden kunne: fremføre overbevisende argumentation, formulere sig på nærværende og fængende vis og levere en velstruktureret præsentation
Prøve/delprøver
Oral communication:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 1 side
Emner til det skriftlige oplæg udleveres.
Varighed til udarbejdelse af skriftligt oplæg: 48 timer
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlig prøve på basis af et skriftligt oplæg der indeholder en situationsbeskrivelse og en kort redegørelse for relevante strategiske overvejelser. Eksamenssproget er engelsk

 

Den mundtlige prøve:  Den studerende holder en præsentation ud fra det skriftlige oplæg og indgår derefter i dialog med eksaminator om teoretiske spørgsmål.

Prøvesprog: Engelsk

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede mål med kurset er at give de studerende en teoretisk og praktisk indføring i udvælgelsen og brugen af relevante sproglige redskaber, der kan forbedre deres mundtlige kommunikationskompetence på engelsk.
Et yderligere mål med kurset er at højne de studerendes bevidsthed om, hvordan man effektivt og professionelt kommunikerer med forskellige målgrupper på engelsk.
Derudover bliver den studerende i stand til at identificere de mest brugte genrer i den mundtlige kommunikation i erhvervsvirksomheder og andre organisationer.
Endelig tilegner den studerende sig et meta-sprog som vil sætte hende/ham i stand til at diskutere og analysere mundtlige tekster og hvordan de virker overfor forskellige målgrupper.

 

Den teoretiske del af kurset udgøres af fagområderne lingvistik (med hovedfokus på pragmatik), kommunikation, retorik og kultur. Gennem teori og praktiske øvelser skal den studerende kunne sikre professionel kommunikation på engelsk ved at identificere og analysere relevante sproglige, retoriske, kommunikative og kulturelle problemstillinger i en kommunikationssituation og tilpasse kommunikationsstrategier og sproglige valg herefter. Den studerende skal dermed kunne rådgive virksomheden og dens medarbejdere i sproglige, kulturelle og kommunikative spørgsmål, og gør dem i stand til at præsentere på en måde, der er tilpasset formålet og målgruppen.

Undervisningssproget er engelsk og dansk

Undervisningsformer
Undervisningsmetoderne varierer afhængigt af indholdet i den enkelte undervisningsgang. Eksempler kan være: forelæsninger, Q&A sessions, diskussioner, studenterfremlæggelser.
Feedback i undervisningen
I kurset gives der feedback på samtlige skriftlige opgaver og mundtlige præsentationer. I forbindelse med de mundtlige præsentationer gives der først feedback af klassen, og derefter af underviseren.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 31 timer
Forberedelse 81 timer
Selvstændig tilegnelse af fagligt stof 14 timer
Afleveringsopgaver 20 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 60 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:
Mondahl, Svendsen & Rasmussen (2010): Professional oral communication in English (Copenhagen: Copenhagen Business School Press).
Christensen & Gabrielsen (2010): The Power of Speech
Derudover vil aktuelle og relevante artikler, som indgår i pensum, blive gjort tilgængelige via studiets e-læringsfaciliteter.

Sidst opdateret den 23-06-2017