English   Danish

2017/2018  BA-BEOKO1032U  Legal English

English Title
Legal English

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
  • Kistine Lykkestern - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog/Language
Sidst opdateret den 15-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal kunne
  • forstå en kontrakttekst eller anden juridisk tekst omhandlende et aftaleretligt emne med alle detaljer der er væsentlige for opgavens løsning
  • gengive indholdet på målsproget med et i forhold til kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den juridiske fagterminologi, således at gengivelsen (oversættelse eller formidlende tekst) kan indgå som oplæg i en praksisnær kommunikationssituation.
  • vise kendskab til de sproglige og stilistiske konventioner som er typiske for juridiske tekster, herunder kontrakttekster
  • udtrykke sig med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning, morfologi, syntaks og ortografi, og uden kommunikationsforstyrrende fejl
  • tilpasse målsprogteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
Forudsætninger for at deltage i kurset
none
Prøve/delprøver
Legal English:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftlig stedprøve bestående af udarbejdelse af en oversættelse eller formidlende tekst.

 

Det afgøres ved lodtrækning, om eksamensopgaven skal være en oversættelse af kontraktuddrag til engelsk eller en formidlende tekst til dansk.

 

Resultatet af lodtrækningen offentliggøres senest 5 dage inden prøven.

 

Prøvesprog: Dansk og engelsk

 

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Jura er blevet en integreret del af hverdagen, og mange virksomheders interne og eksterne kommunikation er præget af juridisk kommunikation inden for forskellige områder. Erhvervslivet har derfor i stigende grad behov for medarbejdere, der kan forstå og videreformidle juridisk information på både dansk og engelsk. Med Legal English vil den studerende opnå en overordnet forståelse for juridisk sprog og terminologi og vil dermed have de basale forudsætninger for at kunne varetage formidling af tekster med juridisk indhold svarende til bachelor-niveau.   

 

 

Kurset i Legal English skal sætte den studerende i stand til at forstå relevante danske og engelske juridiske tekster inden for aftaleret og gengive indholdet heraf enten i form af en oversættelse til det pågældende målsprog eller en formidlende tekst på målsproget.

 

 

Med dette formål tilegner den studerende sig viden om udvalgte juridiske forhold i et komparativt perspektiv. Den studerende får kendskab til juridiske teksters særlige sproglige karakteristika og arbejder med principper for kilde- og målsprogsorientering ved formidling mellem to juridiske systemer og kulturer.

 

 

Der bygges videre på oversættelses- og  formidlingsstrategier tilegnet under de tidligere kurser Text and Text Production og Business English.

 

 

Endelig trænes den studerende i hensigtsmæssig anvendelse af relevante hjælpemidler inden for det juridiske område.

 

 

Undervisningsformer
Interaktive forelæsninger, gruppearbejde, workshops, hjemmeopgaver (individuelle).

Undervisningssproget er dansk og engelsk
Feedback i undervisningen
Feedback modtages i forbindelse med opgavebesvarelser og workshops

Studenterarbejdstimer
Undervisning 20 timer
Forberedelse 62 timer
Hjemmeopgaver 30 timer
Selvstændig tilegnelse af fagligt stof 45 timer
Eksamen 50 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Legal English, Kompendie

Sidst opdateret den 15-12-2017