English   Danish

2017/2018  BA-BHAAV1072U  Personal Finance

English Title
Personal Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Michael Møller - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: Student hub
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 05-01-2018

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • kunne forklare og gengive de i pensum gennemgåede teorier og metoder og anvende dem på praktiske problemstillinger
 • Kunne foretage korrekte beregninger i en given finansiel problemstilling af relevans for privatpersoner, baseret på danske skatteregler, og redegøre for konsekvenser af ændringer i skatteregler
 • Kunne yde rådgivning om personlig økonomi, med inddragelse af teori om behavioural finance
 • Kunne analysere finansielle produkter rettet mod privatpersoner
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er progressivt i forhold til de obligatoriske fag på HA(Almen)-studiet, idet der fortrinsvis behandles ufuldkomne markeder med betydelige transaktionsomkostninger og skatteasymmetrier.

Faget forudsætter viden om finansieringsteori og grundlæggende teoretisk statistik, først og fremmest elementær sandsynlighedsregning, svarende til pensum herom på HA(Almen).

Bemærk venligst at faget er forbeholdt HA studerende, der ønsker at skrive deres bachelorprojekt i dette valgfag.
Prøve/delprøver
Personal Finance:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det faglige indhold er centrale forhold i forbindelse med personal finance, heriblandt:

 • Livsindkomsbegrebet og livsindkomstberegning
 • Risikobegrebet, specielt i en flerperiodeverden
 • Rentebegrebet og prisdannelse på obligationer
 • Basal nytteteori
 • Marginalt afkast af opsparing afhængig af individuelle forhold over livet
 • Optimal forsikring
 • Behavioural economics
 • Transaktionsomkostninger
 • Pensionsopsparing og pensionsdækning
 • Usercosts, specielt i forbindelse med ejerboliger
 • Problemer med dygtighedsmåling ved finansiel investering
 • Grundlæggende principper i det dansk skattesystem af relevans for private

Der er tale om lærerstyret holdundervisning, hvor de studerende aktiveres gennem spørgsmål, og gennem, at der i hver lektion optræder små problemer, som de skal tage stilling til enten hjemme eller i ”summemøder” på nogle minutters varighed, hvorefter der diskuteres i plenum. De studerende opfordres til at medbringe egne ”caseproblemer”.
 
De studerende trænes i økonomisk kommunikation med folk uden økonomisk baggrund, både gennem undervisning og valg af pensum.

Undervisningsformer
Lærerstyret undervisning, hvor de studerende aktiveres gennem spørgsmål og ved, at der i hver lektion optræder små problemer, som de skal tage stilling til, enten hjemme eller gennem "summemøder" på nogle minutters varighed. De studerende opfordres til at bidrage med "caseproblemer".
Feedback i undervisningen
Feed back sker I form af:
1) Der bliver givet en lang række små opgaver/øvelser I løbet af selve undervisningen, hvor de studerende vil blive opfrodret til at komme med deres forslag til besvarelser, som vil blive kommenteret.
2) Derudover vil der blive givet frivillige hjemmeopgaver I løbet af undervisningen, hvor der først og fremmest vil blive givet kollektiv feedback I form af efterfølgende gennemgang
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 130 timer
Undervisning 36 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Indikativt:

Michael Møller & Niels Chr. Nielsen: Din økonomi. En bog om tid og penge. Akademisk forlag 2015.

Artikler, der lægges på nettet, bl.a.
 
 
Husholdningernes tendens til overforsikring,
Florentsen, Bjarne & Michael Møller
Finans/Invest 2002, nr. 4, p. 26-35.
 
Libertarian Paternalism,
Thaler, Richard & Cass R Sunstein,
The American Economic Review. Papers and Proceedings, maj 2003, p. 175-179.
 
Afdragsfri lån, realkredit og det finansielle system. Michael Møller & Niels Chr. Nielsen. Finans/Invest 2009, nr.1, p 8-13.

Anbefalinger om obligationsinvesteringer. Charlotte Christiansen, Leif Hasager & Bjarne Astrup Jensen: Rapport udgivet af Penge-og Pensionspanelet, 2011.

Anbefalinger om aktieinvesteringer. Tom Engsted, Bjarne Graversen & Michael Møller. Rapport udgivet af Penge-og Pensionspanelet, 2011.

Sidst opdateret den 05-01-2018