English   Danish

2017/2018  BA-BHAAV6002U  Finansiel rapportering - IFRS (Dansk - fuldt semester)

English Title
Financial Reporting - Intermediate - IFRS (Danish - full semester)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 07-11-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Redegøre for og analysere aktiver i balancen såsom likvide beholdninger, varelager, materielle og immaterielle anlægsaktiver efter IFRS
 • Redegøre for og identificere passiver i balancen såsom kortfristede gældsposter, langfristede gældsposter og egenkapital efter IFRS
 • Reflektere over udvalgte IFRS problemstillinger.
 • Beskrive udviklingen i regnskabsstandarder og regnskabskvalitet efter overgangen til IFRS
Forudsætninger for at deltage i kurset
Et niveau i Finansiel rapportering som svarer til det obligatoriske fag på HA-Almen - Eksternt regnskab.
Prøve/delprøver
Finansiel rapportering - IFRS:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at bygge videre på grundlæggende viden om ekstern rapportering ved at give den studerende en konkret indføring i mere komplekse regnskabsmæssige forhold, herunder særligt et kendskab til finansiel rapportering efter IFRS (International Financial Reporting Standards). IFRS er de internationale regnskabsstandarder, der udgives af IASB. Standarderne følges i mere end 120 lande og det har siden 2005 været et krav for danske børsnoterede virksomheder at aflægge årsregnskab efter IFRS. Derudover er IFRS generelt et referencepunkt for en række øvrige virksomheder. 
  
Faget behandler overordnet indregning og måling af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger efter IFRS. Derudover reflekteres over udvalgte IFRS problemstillinger. Disse problemstillinger kan for eksempel være relateret til investeringer, skatter, leasing og omsætning.
 
Faget er baseret på, at den studerende som forberedelse til de enkelte lektioner læser de relevante kapitler i lærebog samt eventuel supplerende litteratur og cases som vil danne grundlag for undervisningen. Lektionerne vil bestå af en kombination af oversigtsforelæsninger og diskussion af litteratur og cases. Undervisningen er således baseret på dialogbaseret pædagogik og stiller store krav til den studerendes forberedelse og aktive
deltagelse.

Undervisningsformer
Forelæsninger kombineret med øvelsesgennemgang:
Feedback i undervisningen
Facilitering af gruppediskussioner omkring case-problemstillinger, herunder underviserfeedback på diskussionen
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 36 timer
Forberedelse til undervisning 140 timer
Forberedelse til eksamen 30 timer
Foreløbig litteratur

Kieso, Weygandt and Warfield: Intermediate Accounting

Sidst opdateret den 07-11-2017