English   Danish

2017/2018  BA-BIMKO1009U  Videnskabsteori

English Title
Theory of Science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Søren Brier - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • reflektere kritisk over forskellige teoriers og metoders grundlag og relevans i relation til det skriftlige produkts konkrete problemstilling
 • gøre rede for de i pensum gennemgåede analysemetoders og slutningsformers grundlag
 • med udgangspunkt i gruppeessayet analysere et enten interkulturelt, markedskommunikativt, organisations- og/eller virksomhedskommunikativt problem metodologisk, herunder inddrage de i kurset gennemgåede begreber og metoder
 • rationelt begrunde sit valg af paradigmer og metoder
 • give en kohærent og konsistent tolkning af analysens resultater
 • supplere sin konklusion med en vurdering af, hvilke typer af viden der vha. de valgte analysemetoder er produceret, hvad disse vidensformer kan bruges til og hvordan de evt. kan kombineres med andre former for viden
 • Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
 • - Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
 • - Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
 • - Strukturere fremstillingen og præsentere stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form
Prøve/delprøver
Videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Essayet må maksimalt fylde 5 sider uanset antal studerende i gruppen. Dette gælder ligeledes ved individuelle essays.

Essayet udarbejdes i løbet af semesteret.
Opgavetype Essay
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeessay til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve afvikles sygeprøven på baggrund af en genindlevering af det oprindelige gruppeessay.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeessay kan den studerende deltage i den mundtlige prøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer et individuelt udarbejdet essay.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeessay til den ordinære eksamen, men ikke bestået ved den mundtlige prøve afvikles omprøven på baggrund af en genindlevering af det oprindelige gruppeessay eller ved at indlevere et nyt individuelt udarbejdet essay.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven er en individuel mundtlig prøve på baggrund af et essay skrevet i grupper.


I forhold til det mundtlige forsvar lægger den studerende ud med en kort beskrivelse af essyets hovedpunkter. Dertil tilføjes evt. kritik af opgaven udsprunget af refleksion i perioden mellem opgavens aflevering og den mundtlige eksamen. Den studerende vælger derefter at fremlægge en af de mulige diskussioner esssayet lægger op til. Eksaminator stiller forståelsesafklarende spørgsmål undervejs, hvis det skønnes nødvendigt. Endelig vil eksaminator stille spørgsmål i et andet paradigme eller metodisk perspektiv fra andre dele af pensum end det gruppen har valgt at fokusere på i essayet.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal have indsigt i generelle, tværfaglige teoretiske og analytiske tilgange til videnskabsteori. Spørgsmål om forholdet mellem videnskabelige og andre former for viden, opfattelser af videnskabelighed, objektivitet, sandhed, videnskabelig videns generalitet, repræsentativitet og forudsigelseskraft, videnskabelige slutningsformer og sandhedskriterier er i centrum. Den studerende skal desuden have indsigt i forskellige metoder herunder forskellen på kvantitative og kvalitativ forskning og på naturvidenskabelige, fænomenologisk-hermeneutiske, samfundsvidenskabelige og tekniske tilgange til kommunikationsvidenskabelige analyser.
Kursets fokus er tværfagligt med hovedinteresse inden for humaniora og samfundsvidenskab. Her lægges igen særligt fokus på problemstillinger, paradigmer og metodologiske overvejelser indenfor det kommunikationsvidenskabelige område.

INDHOLD:
Hvad er viden og hvordan kan vi producere viden? Hvilke konsekvenser har valg af videnskabeligt paradigme for og hvad betyder det i sidste ende for analysen og vurderingen af praksis? Kurset i Videnskabsteori danner grundlag for det akademiske arbejde, men det diskuteres også, hvordan den praktiske håndtering af interkulturel markedskommunikation kan informeres af videnskabsteoretiske positioner og valg.

Undervisningsformer
Undervisningen vil forløbe som forelæsninger. Desuden er der øvelser på delhold med gruppebesvarelser af øvelsesspørgsmål i form af PP-fremlæggelse af en række cases til øvelsestimerne, som vi stiller spørgsmål til. Der gives også en introduktion og diskussion af essayeksamen og valg af emner ved studenterinstruktorer.
Der vil være en studenterbaseret workshop i perioden, hvor valg af esssay kommmenteres og diskuteres.
Der gives desuden en times vejledning på gruppebasis per gruppe i forbindelse med skrivningen af essay.
Feedback i undervisningen
Der kan stilles spørgsmål før (på mail). under og efter forelæsningerne (også på mail).

Øvelserne er gruppefremlæggelse af spørgsmål til cases, diskussion af kritik fra opponentgrupper og dialog med læreren herunder spørgsmålsbesvarelse.

Der laves et seminar med studentertutorer mhp. at give konstruktivt feedback til problemformuleringer til essays.

Hver essaygruppe får op til en times specifikt feedback fra øvelsevejleder undervejs til eksamen.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 166 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 40 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Brier, Søren (2017): Tværvidenskabsteori,  Samfundslitteratur, Videnskabens samsfundmæssige udvikling fra det relgiøst til de politisk opbyggede samfund. Videnskab og demokrati. Luhmann systemteoris syn på videnskab som et symbolsk generaliseret media i agoraen. Lomborgsagen og global opvarmning som illustrative casesv. Hvad er videnskabsteori?: Vidensformer og sandhedsdefinitioner. Hvad er tværvidenskab?  Hvad er kernen i kvantitative og kvalitative videnskaber? I hvilken teoretisk ramme kan man kombinere dem? Forsknings-, slutnings- og metodetyper herunder kvantitativ og kvalitative metoder.  Hstorisk gennemgang af videnskabsteorierne udvikling med korte nedslags punkter: Den klassiske naturvidenskabelige selvforståelse, positivismens tilblivelse og udvikling til Logisk positivismes enhedsvidenskabstanke, Poppers kritiske og fallibilstiske rationalisme, Kuhns paradigmeteori og socialkonstruktivisme, Kritiske realisme, Fænomenologi, Hermeneutik, Semiologi-strukturalisme, Semiotik-pragmatisme, Bourdieus Sociologiske feltanalyse, Diskursteori, Latours ANT. Videnskabens enhed uden enhedsvidenskab i en postmoderne verden med fake news og sociale medier .

 

Artikler og kapitler til kompendium

Redegørelse for det videnskabelige gruppeessays strukturkrav og dets anvendelse til mundtlig eksamen. Om grupernes funktion i øvelsernes fremlægningssvar på opgaver.

 

Nygaard, Claus (2012): Samfundsvidenskabelige Analysemetoder, Samfundslitteratur.  Kap. 2,5,7,

 

Ruth Hines socialkonstruktivistisk syn på regnskab


Mary Jo Hatch (1997): Organization Theory,Oxford: Oxford University Press,p. 34-52 “Contemporary Influences on Organization Theory”.


Oplæg,spørgsmål og tekster til øvelserne organiseret omkring den enekelte case.

Sidst opdateret den 27-06-2017