English   Danish

2017/2018  BA-BIMKO1023U  Videnskabsteori og kvalitativ metode

English Title
Theory of Science and Qualitative Methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Elsebeth F. Lange - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Redegøre for og sammenligne forskellige videnskabsteoretiske perspektiver præsenteret i pensum.
  • Redegøre for og diskutere ligheder og forskelle mellem forskellige kvalitative dataindsamlingsmetoder, herunder interviews, observationsstudier, og dokumentanalyse.
  • Redegøre for og diskutere sammenhæng mellem videnskabsteori og kvalitative/kvalitative metodevalg.
  • Redegøre for og diskutere akademiske kvalitetskriterier koblet til metodevalg og videnskabsteoretisk position.
  • At kunne designe og udføre simple kvalitative metoder og diskutere de valgte metoder i forhold til videnskabsteoretisk perspektiv, alternative metoder, valg af undersøgelsesdesign og kvalitetskriterier.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget har fælles udprøvning med kurset "Kvantatitiv metode", hvorfor tilmelding til dette fag forudsætter at man også er tilmeldt faget "Kvantitativ metode".
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BIMKO1019U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette fags formål er at sætte den studerende i stand til at arbejde systematisk og reflekteret med videnskabsteori og metode, samt sammenhængen mellem disse. Den studerende skal sættes i stand til at foretage informerede valg, når en problemstilling skal omsættes videnskabsteoretisk og metodisk. Den studerende vil blive præsenteret for forskellige videnskabsteoretiske perspektivers ontologi og epistemologi. Desuden vil den studerende blive præsenteret for de væsentlige kvalitative forskningsmetoder, herunder spørgeskema, kvalitative forskningsinterview, fokusgruppeinterview, dokumentanalyse og observationsstudier. Metode-diskussionerne behandles i lyset af de videnskabsteoretiske perspektiver. Fagets er bygget op om den nære kobling til praksis, dvs. det tager udgangspunkt i de almindelige metodiske og videnskabsteoretiske udfordringer, som de studerende kan komme ud for i gennemførelse af videnskabelige undersøgelser og skrivning af akademiske opgaver.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forelæsninger om videnskabsteoretiske grundbegreber og perspektiver og metodeworkshops, hvor der arbejdes med de konkrete metoder.
I formidlingen af de videnskabsteoretiske perspektiver og de forskellige metoder er der stort fokus på anvendelsesorientering, og de studerende får mulighed for at afprøve metoderne i kortere case-baserede øvelser.
Feedback i undervisningen
Feedback gives i de ugentlige øvelsestimer hvor der arbejdes med analyseopgaver, samt i vejledning op til eksamen
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 156 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 50 timer
Foreløbig litteratur
  • Egholm, L. (2014): Videnskabsteori: Perspektiver på Organisationer og Samfund. København: Hans Reitzels Forlag
  • Justesen, L. & N. Mik-Meyer (2010): Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag

 

Grundbøgerne vil blive suppleret med et kompendium indeholdende en række artikler, herunder særligt metode-litteratur skrevet ud fra forskellige videnskabsteoretiske perspektiver (se undervisningsplan).

Sidst opdateret den 27-06-2017