English   Danish

2017/2018  BA-BINTO1006U  Udvikling af større systemer

English Title
Development of Larger Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Torkil Clemmensen - DIGI
Primære fagområder
 • Informationsteknologi/Information technology
Sidst opdateret den 15-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: I projektet og den afsluttende eksamen skal den studerende demonstrere evnen til at:
 • beskrive og forklare de begreber, teorier, metoder, teknikker og værktøjer, som er gennemgået i fagene "Udvikling af større systemer" og "Definition af IS";
 • anvende kursernes teoretiske begreber, metoder, teknikker og værktøjer på konkrete eksempler;
 • analysere en kompleks problemsituation ved hjælp af kursernes teoretiske begreber, metoder, teknikker og værktøjer og foreslå en eller flere mulige løsninger hvori indgår et IT baseret informationssystem;
 • reflektere kritisk over ligheder og forskelle mellem de teoretiske begreber, metoder, teknikker og værktøjer, der er gennemgået i de to fag;
 • kunne planlægge og gennemføre en struktureret og metodisk analyse og design af IT-systemer;
 • beskrive og kritisk reflektere over egen problemløsningsproces, herunder valget af analyse- og løsningsstrategi og hvordan begreber, metoder, teknikker og værktøjer er anvendt;
 • præsentere resultaterne i en klar og overskuelig struktur og i et tilgængeligt, præcist og klart sprog.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forventes at de studerende har forudsætninger svarende til at have gennemført 1., 2. og 3. semester af uddannelsen, herunder grundlæggende viden om programmering og virksomheders informationssystemer. Faget udprøves sammen med faget: Definition af IS, BA-BINTO1004U, og det er derfor en forudsætning, at begge fag følges samtidigt.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BINTO1004U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

På 4. semester vil de studerende gennem kurserne 'Udvikling af større systemer' og 'Definition af informationssystemer' blive i stand at forstå og håndtere det kompleks af problemstillinger der knytter sig til at udvikle større IT baserede informationssystemer. Fokus i 'Udvikling af større systemer' er på interaktionen mellem et IT system og dets brugere, mens det i 'Definition af informationssystemer' er på analyse og design af informationssystemer, der kan indgå i forbedringen af en problemsituation i en organisatorisk (i bred forstand) sammenhæng.

 

Ved 'større' systemer forstås blandt andet IT-baserede informationssystemer

 1. der skal bruges af mennesker i en arbejdsproces,
 2. hvis udviklingsprocesser omfatter mange mennesker og er udstrakt over lang tid,
 3. som er geografisk adskilte (dvs. distribuerede).

 

Eksempler på 'større' systemer er administrative og proceskontrol systemer i større og mindre virksomheder, intranet, web-systemer til e-handel, og spil med flere samtidige brugere.

 

En væsentlig udfordring ved fremstilling af sådanne systemer er en sammensat brugerskare, en kompleks organisatorisk kontekst og ustabile og/eller dårligt forståede krav.

 

I løbet af semesteret skal de studerende få erfaring med selv at arbejde systematisk med design, udvikling, konstruktion og dokumentation af større systemer, der

 1. opfylder brugerorganisationens og brugernes behov
 2. har et fleksibelt design
 3. er effektive og nemme at bruge og giver kvalitets-brugeroplevelser

 

Bemærk, at de studerende forventes at have opnået tilstrækkelige programmeringskompetencer gennem studiets første tre semestre til at kunne demonstrere deres resultater gennem enkle prototyper.

 

Faget "Udvikling af større systemer" fokuserer på design af brugernes interaktion med større systemer. Fokus er på brugerkendskab, brugerinddragelse og co-design af interaktionen gennem hele systemets livscyklus. Human-computer Interaction (Menneske-computer-interaktion) introducerer til principper for og teknikker og værktøjer til design for interaktive oplevelser og design af interaktion med større systemer. Der lægges vægt på forståelse af brugernes behov, idegenerering og konceptualisering, og på design og prototyping og teknikker til afprøvning af brugergrænseflader.

 

Undervisningsformer
Der tilstræbes en tæt sammenhæng mellem modulerne ("Udvikling af større systemer", og "Definition af IS"), således at de samme typer af systemer belyses ud fra fagenes forskellige vinkler. Der lægges vægt på en vekselvirkning mellem teori og praksis med forelæsningerne, arbejde med praktiske opgaver i analyse, design, programmering m.m., herunder samarbejde og innovationstilgang med inddragelse af case.
Undervisningen afvikles i moduler á tre timer, hvor der veksles mellem forelæsning og øvelser.

Learn bruges til distribution af undervisningsmateriale, quizzes og deling af opgavebesvarelser og designskitser.
Feedback i undervisningen
Forelæsninger (hvor underviser og studerende indgår i en dialog om det teoretiske udgangspunkt på relevante cases).

Fremlæggelser og klyngevejledning ved 2 workshops, der afholdes sammen med kurset "Definition af Informationssystemer".

Mundtlig eksamen (hvor de studerende får feedback på karakter).
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 28 timer
Forberedelse (F+Ø) 71 timer
Øvelser (inkl. forberedelse) 25 timer
Workshops 4 timer
Fælles semesterrapport 53 timer
Eksamensforberedelse og eksamen 25 timer
Total: 206 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturen bliver muligvis ændret. De studerende kan finde den endelige litteraturliste på LEARN inden semesteret starter.

 

Deitel & Deitel. Java, How to Program, Kap. 13, Pearson.

 

Interaction Design, beyond human-computer interaction, Wiley & Sons, Ltd. Sharp Helen, Rogers Yvonne and Jenny Preece (2015). (Dersom studerende har 2007 eller 2011 versionen så skal de lige være opmærsom på opdateringer).

 

 

 

 

Sidst opdateret den 15-06-2017