English   Danish

2017/2018  BA-BKOMO1714U  Ekstern kommunikation i praksis

English Title
External Communication in Practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Lena Mygdam Zwisler - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
  • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: fremgår under "Forudsætninger for indstilling til prøven"
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Krav om aktiv undervisningsdeltagelse (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Ved 3. semesters afslutning skal en gruppeopgave med mundtlig forlæg bestås. Gruppeopgaven baseres på en konkret kommunikationsudfordring hos en virksomhed. Udfordringen bliver introduceret som et brief på de enkelte værkstedshold. Grupperne skal bestå af 2-5 studerende. Den studerende kan vælge at udarbejde opgaven individuelt efter aftale med underviser.

Omfang af det skriftlige produkt er 15 normalsider.

Produktet fremlægges for underviser samt en medarbejder fra den konkrete virksomhed. Underviser bedømmer den samlede fremlæggelse bestået/​ikke-bestået.

For at bestå skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige fejl eller mangler, opfølge følgende læringsmål:

• Analysere, vurdere og videreudvikle det strategiske grundlag for en organisations kommunikation med sigte på at foreslå ændringer i praksis med udgangspunkt i casens kommunikative problemstillinger.

• Udarbejde to eller flere kommunikationsprodukter og koble dem med konteksten.

• Reflektere over muligheder og begrænsninger ved de udarbejdede kommunikationsprodukter.

• Reflektere over muligheder og begrænsninger ved at kommunikere i relevante og specifikke kommunikationsmedier og - kanaler ift. caseorganisationen.

• Argumentere og reflektere over primært ekstern kommunikation i praksis med udgangspunkt i fagets værktøjer.

Hvis den studerende får bedømmelsen ’ikke-bestået’, skal der afleveres et nyt produkt. Produktet skal tilrettes i forhold til den feedback, som den studerende har modtaget fra underviser.

Hvis den studerende er syg ved fremlæggelsen, skal vedkommende aflevere et ekstra kommunikationsprodukt, der passer til opgaven, som kompensation for den manglende mundtlige fremlæggelse/pitch af opgaven.

Hvis den studerende er syg under både udarbejdelse og fremlæggelse af produktet, skal den studerende udarbejde et skriftligt afløsningsprodukt, svarende til 15 normalsider, ud fra en opgave stillet af underviser.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BKOMO1715U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I faget 'Ekstern kommunikation i praksis' har undervisningen primært fokus på kommunikations- og kampagneplanlægning i organisationer. Desuden bliver den studerende introduceret for relevante journalistiske genrer, begreber og konkret nyhedsvurdering, hvilket primært kobles til pressemeddelelsen som genre og produkt.

 

Undervisningen har afsæt i praksis, hvor den studerende via ’real-life-cases’ øves i strategisk kommunikationstænkning, planlægning og eksekvering i et ’simuleret’ kommunikationsmiljø.

 

Undervisningsformer
Undervisningen i Kommunikationsværkstederne er baseret på cases med forskellige kommunikative udfordringer, som den studerende vil møde i erhvervslivet. Vi dykker ned i casen, diskuterer muligheder og begrænsninger, eksperimentere, er kreative, skriver, gentænker, planlægger og eksekverer samtidig med, at vi holder det op mod ’virkeligheden’ i en organisation med afsæt i fagets teorier, metoder og teknikker.

Undervisningen forudsætter en meget aktiv indsats fra den studerende, som selv skal identificere, definere og formulere de problemstillinger, som er relevante og væsentlige at arbejde med i casen. Den studerende arbejder ofte i grupper med underviseren som facilitator, vejleder og inspirator.

I forbindelse med undervisningen skal den studerende læse en række tekster. Teksterne er let tilgængelige og anvendelsesorienterede ift. løsningen af de praktiske kommunikationsudfordringer, som den studerende møder i ’Værkstedet’. Teksterne gennemgås derfor ikke, men inddrages og anvendes selvstændigt af den studerende undervejs.
Feedback i undervisningen
I Kommunikationsværkstedet møder den studerende forskellige former for feedback gennem semesteret. De arbejder i grupper med løbende feedback fra underviser på løsning af praktiske kommunikationsopgaver, som der ligeledes samles op på og gives feedback til i plenum. De får feedback på udvalgte, individuelle løsninger af skriftlige opgaver både fra underviser og medstuderende. Desuden arbejder de studerende med peer feedback, hvor de inden for givne retningslinjer giver hinanden feedback og lærer af andres.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 31 timer
Forberedelse 100 timer
Case, 3. sem. 65 timer
Workskops 10 timer
I alt 206,25 timer
Foreløbig litteratur

Offentliggøres på CBSLearn ved semesterets start.

Sidst opdateret den 27-06-2017