English   Danish

2017/2018  BA-BKOMO4016U  Tværfagligt 2.årsprojekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i erhvervsøkonomisk perspektiv

English Title
Interdisciplinary 2nd Year Project: Strategic Communication Challenges in a business administration context

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Dorte Madsen - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal være i stand til:
  • At udforme og afgrænse en konkret problemformulering inden for temarammen ’organisation og forandring’ med henblik på analyse af en organisation som den studerende selv har valgt.
  • At beskrive, analysere og diskutere den udformede problemstilling med afsæt i de kommunikationsteoretiske og erhvervsøkonomiske fagområder, herunder at begrunde og redegøre for de konkrete teorivalg i forhold til besvarelse af problemformuleringen samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser.
  • At udvælge og analysere samt vurdere pålideligheden af empiri samt begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling og den specificerede organisation.
  • At beskrive projektets videnskabsteoretiske og metodiske udgangspunkt.
  • At strukturere fremstillingen i en sprogligt klar og veldisponeret form.
Prøve/delprøver
Tværfagligt 2.-årsprojekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i erhvervsøkonomisk perspektiv:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 60 sider
Omfang af skriftligt produkt
5 studerende: max. 60 normalsider
4 studerende: max. 50 normalsider
3 studerende: max. 40 normalsider
2 studerende: max. 30 normalsider
1 studerende: max. 20 normalsider.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøve: Hvis den studerende ikke består den ordinære prøve kan han/hun gå til en mundtlig omprøve med udgangspunkt i det allerede udarbejdede projekt samt et tillæg af 5 normalsider. Som grundlag herfor afgiver bedømmerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af den pågældende studerendes eksamenspræstation med tilhørende angivelse af kravene til det supplerende materiale.
Sygeprøve: Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i den ordinære mundtlige prøve, kan gå til en mundtlig sygeprøve. Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i projektudarbejdelsen, skal aflevere et nyt projekt og derefter til en mundtlig prøve med udgangspunkt i det afleverede projekt.
Studerende, der har afleveret et projekt til den ordinære eksamen, men som ikke deltager i den ordinære mundtlige eksamen, skal forinden syge-/omprøven genindlevere det oprindelige projekt på den af administrationen fastsatte dato.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Individuel eller gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Prøven har form af et tværfagligt projekt, der udarbejdes i grupper à 2-5 personer. Projektet danner udgangspunkt for en efterfølgende mundtlig gruppeeksamen
Eksaminationen (inkl. votering og karaktergivning) varer:
for 5 studerende: 60 minutter plus 10 minutter til feedback
for 4 studerende: 50 minutter plus 10 minutter til feedback
for 3 studerende: 40 minutter plus 10 minutter til feedback
for 2 studerende: 30 minutter plus 10 minutter til feedback
for 1 studerende: 20 minutter plus 10 minutter til feedback
Der gives karakter på baggrund af en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave-og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

2. års projektet er det andet større projekt på bacheloruddannelsen. Formålet med projektet er at styrke de studerendes evner til at bearbejde den viden der er opnået gennem det andet år.
Formålet kan opdeles i to: For det første skal de studerende lære at arbejde problemorienteret i grupper. Her skal de lære at forstå og håndtere de udfordringer og fordele, der ligger i problemorienteret projektarbejde. For det andet skal de studerende anvende og videreudvikle deres faglige viden om teorier, perspektiver og metoder til analyse af erhvervsøkonomiske og kommunikationsstrategiske problemstillinger og således
a) styrke tilegnelsen af det teoretiske stof fra undervisningen på 2. år gennem selvstændigt og målrettet arbejde med et udvalg af teorier og perspektiver.
b) gøre erfaringer med muligheder og begrænsninger i samt relationer mellem de enkelte fag med henblik på at opbygge en forståelse for tværfaglighedens muligheder og udfordringer.
c) reflektere over forskellene i navnlig kommunikationsteoretiske og erhvervsøkonomiske perspektiver, og problemerne i at analysere, forstå og præsentere sådanne forskelle.
d) inddrage videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser.
e) gå videre – på baggrund af 3. og 4. semesters opgaver og projekter - i indlæringen af en problemorienteret og projektorganiseret arbejdsmetode.
f) gøre erfaringer med at arbejde i grupper, der har deltagere med forskellig baggrund og holdning.

 

Der gives hvert år omkring semesterstart en introduktion til 2. års projektet (intro-forelæsning). De studerende får udleveret en projektmanual, med en beskrivelse af de faglige og formelle krav til projektet, herunder også antal vejledningstimer til rådighed. Alle grupper får tildelt en vejleder.

Undervisningsformer
Forelæsning + vejledning + eksamensforberedelse
Feedback i undervisningen
De studerende får løbende feedback på deres projekt i vejledningsforløbet, og i selve eksamen er der umiddelbart efter votering og karaktergivning indlagt 10 minutter pr gruppe til feedback fra eksaminator og censor.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger: 2 timer
Eksamensforberedelse: 204,25 timer
I alt 206,25 timer
Foreløbig litteratur

Justesen, L., & Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels Forlag

Olsen, Poul Bitsch & Kaare Pedersen (2015): Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog. Roskilde Universitetsforlag.

Rienecker, Lotte (2014): Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser. København: Samfundslitteratur.

Stray Jørgensen, Peter (2014): Formalia i universitetsopgaver – serviceafsnit, layout og typografi. København: Samfundslitteratur.

Sidst opdateret den 27-06-2017