English   Danish

2017/2018  BA-BPSYO1732U  Kvalitative metoder

English Title
Qualitative Research Methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Iben Sandal Stjerne - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Sidst opdateret den 08-02-2018

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Gøre rede for de kvalitative undersøgelsesmetoder som faget har introduceret til, samt databehandling og analysestrategier.
 • Diskutere de enkelte metoders muligheder, begrænsninger og anvendelighed i forhold til at undersøge konkrete empiriske cases.
 • Diskutere projektets kvalitet i forhold til forskellige kvalitative kvalitetskriterier.
 • Reflektere over problemformuleringens udvikling og rolle i projektforløbet
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BPSYO1531U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets mål er at give de studerende indsigt i kvalitative undersøgelsesmetoder, så de selvstændigt kan gennemføre en empirisk undersøgelse og reflektere kritisk over konsekvenserne af deres metodevalg. 

I undervisningen vil de studerende blive introduceret til kvalitative forskningsdesigns, metodologi samt kvalitetskriterier. Derudover lægges der vægt på at give de studerende konkret erfaring med metoderne gennem oplæg og praktiske øvelser. Vi vil desuden indledningsvis diskutere hvordan kvalitative data kan behandles og analyseres. Forløbet vil fortrinsvis introducere de grundlæggende kvalitative undersøgelsesmetoder: det individuelle forskningsinterview, fokusgruppe interviewet, etnografi/deltagende observation, samt dokumentanalyse.

Undervisningsformer
Oplæg og øvelser/workshops
Feedback i undervisningen
Feedback foregår på klyngevejledningerne, der er koordineret med faget i Arbejds- og Ledelsespsykologi.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og oplæg 33 timer
Klyngevejledninger 9 timer
Læsning af pensum 164 timer
Yderligere oplysninger

Udbydes første gang i efteråret 2016

Foreløbig litteratur

1. Undervisningsgang: Gruppedannelse

 • Kaae, A. (2004). Gruppeprocesser og problemer. I P. Olsen & P. Pedersen (Red.), Problemorienteret projektarbejde (s. 95-120). Roskilde Universitetsforlag.

 

2. Undervisningsgang: Introduktion til kvalitative metoder

 • Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. I L. Justesen & N. Mik-Meyer (Red.), Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier (s. 8-52). København: Hans Reitzels Forlag.
 • Alvesson, M. and Sandberg, J. 2013. Chapter 6. Applying the Problematization Methodology in Practice. In Constructing Research Questions: Doing Interesting Research, (s. 71-92) Sage Publications.

 

3. Undervisningsgang: Den kvalitative Forskningsproces

 • Gioia, D.A., K.G. Corley, and A.L. Hamilton. 2012. Seeking Qualitative Rigor in Inductive Research: Notes on the Gioia Methodology, Organizational Research Methods, 1-17.

 • Maxwell, J.A. 1998. Chapter 7 Designing a Qualitative Study. In L. Bickman & D.J. Rog (Eds.), Handbook of Applied Social Science Research Methods. (pp. 214-253). Thousand Oaks, CA: Sage.

 

4. Undervisningsgang: Casevalg

 • Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings about Case-Study Research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219-245.
 • Walters, S. (2007). Case Study or ethnography? Defining terms, making choices and defending the worth of a case. Methodological Developments in Ethnography. Studies in Educational Ethnography, Volume 12, 89–108.

 

5. Undervisningsgang:Interviewdesign og udførelse af interviews

 • Holstein, J. A. & Gubrium, J. F. (2004). Active interviewing. I Silverman (Red.), Qualitative Research. Theory, Method and Practice (s. 112-126). London: Sage.
 • Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Tematisering og design af interviewundersøgelse; Udførelse af et interview; Interviewkvalitet; Transskription af interviews. I S. Kvale & S. Brinkmann (Red.), Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk (3. udgave) (s. 151-175; s. 177-197; s. 219-233; s. 235-247). København: Hans Reitzels Forlag.

 

6. Undervisningsgang: Fokusgruppeinterview

 • Demant, J. (2006). Fokusgruppen – Spørgsmål til fænomener i nuet. I O. Bjerg & K. Villadsen (Red.), Sociologiske metoder. Fra teori til analyse i kvantitative og kvalitative metoder (s. 131-150). København: Forlaget Samfundslitteratur.
 • Dahlin Ivanoff, S. & Hultberg, J. (2006). Understanding the multiple realities of everyday life: Basic assumptions in focus-group methodology Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2006, 13: 125-132.

 

7. Undervisningsgang: Etnografi/​Deltagerobservation

 • Bryman, A. & Bell, E. (2003). Ethnography and Participant Observation. I A. Bryman & E. Bell (Red.), Business Research Methods (s. 314-339). Oxford: Oxford University Press.
 • Czarniawska -Joerges, B. (2007). A Call for a Symmetric Ethnology, or Why a Traditional Ethnography Is Not Enough Anymore; Shadowing, or fieldwork on the move. I B. Czarniawska-Joerges (Red.), Shadowing: And othertechniques for doing fieldwork in modern societies (s. 7-19; s. 20-58). Malmö: Liber.

 

8. Undervisningsgang: Dokumentanalyse

 • Atkinson, P. & Coffey, A. (2004). Analyzing documentary realities. I Silverman (Red.), Qualitative Research. Theory, Method and Practice (s. 56-75). London: Sage.
 • Dahler-Larsen, P. (2008). Dokumenter som objektiveret social virkelighed. I M. Järvinen og N. Mik-Meyer (Red.), Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv (s. 235-254). København: Hans Reitzels Forlag.

 

9. Undervisningsgang: Metoderne på tværs og kvalitetskriterier

 • Hall, A. & Rist, R. (1999) Integrating multiple qualitative research methods (or avoiding the precariousness of a one-legged stool). Psychology & Marketing Vol. 16(4), 291–304.

 • Klag, M. & Langley, A. (2013). Approaching the Conceptual Leap in Qualitative Research. International Journal of Management Reviews, Vol. 15, 149–166.

 

10. Undervisningsgang: Aanalyse af kvalitative data

 • Gibbs, G. (2007). Thematic coding and categorizing.I G. Gibbs (Red.), Analyzing qualitative data (s. 38-55). By: Sage Publications.

 • Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interviewanalyser med fokus på mening; Interviewanalyser med fokus på sprog; Eklektiske og teoretiske interviewanalyser. I S. Kvale & S. Brinkmann (Red.), Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk (3. udgave) (s. 267-284; s. 285-302; s. 303-312). København: Hans Reitzels Forlag.
 • Emerson, R. M., Fretz, R. I. & Shaw, L. L. (2011). Writing an Ethnography. I R. M. Emerson, R. I. Fretz & L. L. Shaw (Red.), Writing ethnographic fieldnotes (Sidetal 201-242) Chicago: The University of Chicago Press.

 

11. Undervisningsgang: Hvordan skrives analysen og afrunding af faget

 • Pedersen, K. (2003). Projektrapporten – layout og håndværk.  I P. Bitsch Olsen & K. Pedersen (Red.), Problemorienteret projektarbejde (Sidetal 287-300). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
Sidst opdateret den 08-02-2018