English   Danish

2018/2019  BA-BJURO1011U  Konkurrenceret

English Title
Competition Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Vishv Priya Kohli - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2018

Relevante links

Læringsmål
Læringsmålet for konkurrenceret er opstillet i to aspekter, hvor A er læringsmålene for faget konkurrenceret, mens B er læringsmålene for det integrerede Konkurrence- og Markedsprojekt, som udprøver faget.
 • A:
 • Identificere og forklare grundlæggende begreber inde for faget i et klart og korrekt sprog.
 • Udvælge, formulere og diskutere eksempler der er tilstrækkelige komplekse til at demonstrere den studerendes forståelse for fagets juridiske problemstillinger.
 • Identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler og juridisk kunne argumentere for løsninger af problemstillingen.
 • Reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for konkurrenceretten.
 • Gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder.
 • B:
 • Formulere et konkurrenceretsligt og industriøkonomisk problem, som kan styre og strukturere arbejdet med projektet og dens indhold
 • Redegøre for de metoder, som anvendes til løsning af problemet.
 • Udvælge og anvende den eller de teorier, der bruges i forbindelse med problemformuleringen samt kunne argumentere for relevansen af den eller de anvendte teorier i forhold til problemformuleringen.
 • Analysere en problemstilling ud fra både et konkurrenceretligt- og et industriøkonomisk perspektiv.
 • Vurdere samfundsmæssige konsekvenser af virksomheders markedsadfærd og den konkurrenceretlige regulering heraf.
Prøve/delprøver
Konkurrence- og Markedsprojekt: Industriøkonomi og Konkurrenceret:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 4-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 50 sider
Projektet skal have et sidetal på max. 50 normalsider. Studienævnet fastsætter omfanget af vejledning. Se manualen på studiets hjemmeside.
Det er ikke muligt at aflægge Konkurrence- og Markedsprojekt som individuel prøve, med mindre der foreligger en dispensation fra studienævnet.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis projektet ikke er indleveret til den ordinære eksamen, skal den studerende indlevere et nyt projekt med et nyt tema til syge/omprøven. Det nye tema bestemmes af den fagansvarlige. Studerende der skal skrive projekt indenfor det nye tema har ret til (nye) vejledningstimer.Studerende der skal skrive projekt indenfor nyt tema skal rette henvendelse til exams@cbs.dk umiddelbart efter den ordinære prøve.
Hvis den ordinære prøve bedømmes med karakteren 00 eller -3 skal den studerende indlevere et omarbejdet projekt til syge/omprøven. Der tildeles 1 times yderligere vejledning til studerende, der er dumpet til den ordinære prøve.
Indlevering af et omarbejdet projektarbejde såvel som indlevering af et nyt projektarbejde tæller som fornyet deltagelse i den pågældende prøve.
Hvis en studerende er syg under hele eller store dele af projektforløbet, har vedkommende ret til at indlevere et projekt til bedømmelse snarest mulig efter den ordinære prøve, det vil normalt sige i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Hvis en studerende er syg på dagen for den mundtlig prøve, afholdes der en individuel mundtlig prøve snarest muligt efter den ordinære eksamen, det vil normalt sige i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Den ordinære eksamen afholdes på vanlig vis for de øvrige studerende.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hensigten er at bibringe de studerende konkurrencerettens grundlæggende fænomener (forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, forbud mod misbrug af dominerende markedsstilling og fusionskontrol), samt at sætte de studerende i stand til at forstå og arbejde med simplere cases og problemstillinger her indenfor.

Faget gennemgår berøringsfladerne mellem virksomheden og markedet, hvorved også relationer til den offentlige sektor berøres. Den centrale juridiske del af faget udgøres således af konkurrencelovgivningen, som omfatter gennemgang af EU's konkurrenceregler og af den danske konkurrencelovgivning, belyst ved bl.a. domspraksis og administrativ praksis.
Der søges gennemført en undervisning, hvor de økonomiske og de juridiske dele af faget spiller sammen.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningsformen er forelæsninger og der er 3 workshops, som er integrerede (konkurrenceret og industriøkonomi).
Feedback i undervisningen
De 3 integrerede workshops er casebaserede og involverer betydelig studenterinvolvering samt dialog omkring løsningen af cases.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 20 timer
Øvelser 10 timer
Forberedelse 146 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Foreløbig litteratur

Fejø og Ølykke, EU-konkurrenceretten, 5. udg., 2014, samt tillæg om dansk konkurrenceret. For flere detaljer, se nærmere lektionsplanen på Learn

Sidst opdateret den 28-06-2018