English   Danish

2018/2019  BA-BJURO1020U  Økonomisk videnskabsteori

English Title
Economic Methodology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 4 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Christina D. Tvarnø - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Redegøre for de forskellige økonomiske metodologier og forskellene mellem disse indenfor Økonomisk videnskabsteori.
  • Identificere og beskrive de vigtigste forskelle mellem forskellige videnskabsteoretiske opfattelser af økonomi.
  • Identificere de vigtigste dimensioner, hvorpå økonomiske teorier adskiller sig fra hinanden såsom analyseniveau, analyseenhed, virksomheds-perspektiv, virksomheds-metafor, forklaringstype og rationalitetsopfattelse.
  • Konkretisere hvilken type relation, der er mellem forskellige virksomhedsteorier.
  • Redegøre for de forskellige økonomiske teoriers analyseniveau, -enhed og rationalitetsopfattelse.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BJURO1010U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Den traditionelle videnskabsteori-blok vil give den studerende en kort indføring til centrale videnskabsteoretiske retninger (som f.eks. induktivisme, logisk positivisme, falsifikationisme, Kuhns paradigmeteori, mm.) med hertil hørende begreber som verifikation, falsifikation, paradigme-begrebet, mm. Formålet hermed er, at de studerende får nogle redskaber til at vurdere forskellige teoridannelser indenfor det erhvervs-økonomiske område, og at de bibringes forudsætninger for at læse noget af den omfattende videnskabsteoretiske litteratur, som allerede findes inden for erhvervsøkonomien.
Med henblik på at gøre gennemgangen så faglig relevant som overhovedet muligt for de HA(jur.)-studerende vil den klassiske profitmaksimeringsteori og kritikken af denne danne udgangspunkt for gennemgangen af de forskellige videnskabsteoretiske positioner. Det vil så blive undersøgt, hvorledes økonomer af forskellig observans har forholdt sig til profitmaksimerings-hypotesen og hvilken metodologisk status denne er blevet tillagt i de forskellige videnskabsteorier. Endvidere arbejdes med forskellige dimensioner som f.eks. analyseenhed, analyseniveau og forklaringstype.
Faget tilsigter at give de studerende en kompetence til kritisk-refleksiv vurdering af væsentlige økonomiske teorier og metoder med udgangspunkt i generelle videnskabsteoretiske modeller. Desuden søger faget at give de studerende en kompetence til at strukturere et fagområdes forskelligartede teorier med henblik på at forbedre den studerendes absorption af ny ”teoretisk” og ”praktisk” viden.

Beskrivelse af undervisningsformer
Det forventes at de studerendes har læst pensum og herunder cases før hver forelæsning. Der forelæses over dagens emne i plenum, og der arbejdes med cases i grupper. Det forventes, at de studerende deltager aktivt i diskussionerne for at feedback mekanismernes hensigt optimeres.
Feedback i undervisningen
Feedback gives dels på den mundtlige deltagelse i undervisningen. De studerende forventes at have læst dagens pensum. Gennem aktiv deltagelse i de cases, spørgsmål, domme og opgaver, der inddrages i undervisningen, får de studerende feedback på deres refleksion, forståelse og anvendelse af pensum. De studerende får endvidere feedback til eksamen, der er en gruppeeksamen, som inddrager feedback på det skriftlige arbejde som forberede til bachelorprojektet.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 16 timer
Forberedelse 75 timer
Eksamensforberedelse 15 timer
Yderligere oplysninger

Faget er en del af Indre Markedsprojekt på HA(jur.) og indgår i den mundtlige eksamen af projektet, se projektvejledning på Learn for yderligere information

Foreløbig litteratur

Christian Knudsen: Økonomisk Metodologi: Bind I, kapitel 1,2,3,8,10,12 og 17. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Christian Knudsen: Økonomisk Metodologi: Bind II, kapitel 1,2,4,5,6 og 7. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sidst opdateret den 28-06-2018