English   Danish

2018/2019  BA-BPSYO1104U  Økonomisk psykologi

English Title
Behavioural Economics I

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Henrich Dahlgren - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-08-2018

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal ved prøven kunne:
  • definere begreber samt forklare og klassificere fagets teorier og forklaringsmodeller
  • forklare sammenhænge og forskelle mellem fagets begreber, teorier og forklaringsmodeller.
  • udvælge og anvende begreber og teorier til at analysere relevante empiriske fænomener i en konkret virksomhed
  • reflektere over begrebers og teoriers forklaringsværdi og brugbarhed i forhold til egne erfaringer fra simuleringsøvelser i virksomhedsledelse
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BPSYO1103U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I faget økonomisk psykologi fokuseres på, hvorledes der træffes beslutninger såvel ud fra et økonomisk som et psykologisk perspektiv. Disse perspektiver søges så anvendt til i tema 1 at forstå, hvordan kognitive begrænsninger hos ledende beslutningstagere bestemmer, hvorledes virksomheden organiseres over dens livsforløb. I tema 2 søger vi med udgangspunkt i dual proces teorien at forstå, hvorledes grænserne for virksomhedens vækst bestemmes af de ledende medarbejderes kognitive karakteristika. I tema 3 om virksomhedens ejerstruktur og styring diskuteres, hvorledes de traditionelle styrings-mekanismer i virksomheden nogle gange bryder sammen på grund af irrationelle beslutninger hos individer og grupper. Og det diskuteres, hvordan en virksomheds medarbejdere motiveres til at udføre forskellige opgaver fra henholdsvis et økonomisk og psykologisk perspektiv. I tema 4 diskuteres, hvordan virksomhedens strategi kan forklares ud fra en såkaldt selvkontrolmodel. Der sættes især fokus på at forstå, hvordan virksomhedens identitets dannes og hvordan denne udvikler sig over tid. Kurset afsluttes med tema 5, hvor virksomhedens innovative aktiviteter diskuteres, idet der især fokuseres på, hvad der kan fremme medarbejdernes kreativitet.

 

Fagets fem temaer:

 

1) Virksomhedens organisationsbiografi

2) Virksomhedens grænser for størrelse og vækst

3) Virksomhedens ejerstruktur, styring og ledelse

4) Virksomhedens strategi og identitet

5) Virksomhedens innovative aktiviteter og approprierings-strategier

 

Kurset består af en forelæsningsrække med én forelæsning (2h) og én øvelse (3h) pr. uge. Faget har fælles øvelser med faget Virksomhedsstudier.

 

Sideløbende skal de studerende også i grupper på op til 5 studerende arbejde med opgaver, der tager udgangspunkt i analysen af den ved semesterstart tildelte casevirksomhed.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, øvelser og e-læringsmaterialer
Feedback i undervisningen
De studerende får løbende formativ feedback i forbindelse holdøvelser og mindre gruppeopgaver i løbet af hele semesteret.

Ugentlige quiz giver den enkelte studerende summativ feedback. Derudover inddrages resultater fra quiz som formativ feedback på øvelser.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 24 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse til forelæsninger 102 timer
Forberedelse til øvelser 62 timer
Foreløbig litteratur

Knudsen, C. (2011), Økonomisk psykologi: Adfærdsøkonomiske perspektiver på virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet, København: Samfundslitteratur

 

Litteraturlisten uploades på CBS Learn senest 2 uger før semesterstart

Sidst opdateret den 17-08-2018