English   Danish

2019/2020  BA-BHAAO1701U  Erhvervsøkonomiens videnskabsteori

English Title
Philosophy of Science and Business Research Methodology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Kurt Jacobsen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
 • Thomas Presskorn-Thygesen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Alle praktiske, administrative eller eksamensrelaterede henvendelser stilles til: Student Hub.
Primære fagområder
 • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-05-2019

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Kunne forholde sig selvstændigt, reflekterende og problemorienteret til erhvervsøkonomisk videnskab og metode med afsæt i en konkret case.
 • Kunne analysere artsforskelle såvel som ligheder imellem forskellige erhvervsøkonomiske discipliners (f.eks. organisationsteori eller finansiering) metoder.
 • Kunne se sammenhænge mellem problem og teknik i metodevalget, samt diskutere validitet og reliabilitet i brugen af empiriske kilder i erhvervsøkonomisk forskning.
 • Vise viden om relevante videnskabsteoretiske idealer og videnskabelige paradigmer samt forklare hvilken betydning sådanne kan have for metodiske valg og dataindsamlings-teknikker.
 • Forstå elementære videnskabsteoretiske begreber såsom ’ontologi’, ’epistemologi’, ’objektivitet’ eller ’falsifikation’.
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomiens videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Synopsis skrives af 2-3 studerende og har maks.-længden på 10 sider.
Det er også muligt at aflevere synopsis som enkelt person; i så fald er maks.-længden 5 sider.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis du er syg ved det mundtlige forsvar, så skal det oprindelige skriftlige produkt genafleveres ved den fastsatte afleveringsdato for syge/omprøven.

Hvis du er dumpet ved det mundlige forsvar, så må det oprindelige skriftlige produkt revideres og skal derefter genafleveres ved den fastsatte afleveringsdato for syge/omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende må gerne medbringe egen synopsis og egne noter til den mundtlige eksamen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Erhvervsøkonomisk forskning stiller – ligesom erhvervsøkonomisk praksis – hele tiden sig selv spørgsmål. En virksomhedsleder kan f.eks. spørge sig selv, hvordan hun bedst planlægger en fusion med en anden virksomhed, og en erhvervsøkonomisk forsker f.eks. spørge om der er nogle faktorer, som generelt kendetegner succesfulde fusioner. Men hvordan svarer man på sådanne spørgsmål på en ansvarlig måde? Og hvordan formulerer man et godt spørgsmål? Hvis man ikke blot vil gætte sig frem ved at give et tilfældigt svar på et måske dårligt formuleret spørgsmål, så er det nødvendigt, at man anvender en bestemt metode, dvs. en bestemt og videnskabsteoretisk informeret fremgangsmåde, som man er i stand til at forsvare og gøre rede for.

 

Fagets formål er således at udvikle den studerendes forståelse for problemorienteret vidensproduktion som en metodisk grundkompetence for erhvervsøkonomi i praksis. Faget tager således afsæt i erhvervsøkonomiske fagområder og fokuserer på at styrke den enkelte studerendes grundlag for fremadrettet teoretisk og analytisk udvikling inden for det erhvervsøkonomiske fagfelt. Hermed sigtes der til at styrke den studerendes evne til:

 

 1. At udpege og forholde sig kritisk reflekterende til relevante, aktuelle og udfordrende problemer for erhvervsøkonomien i praksis, f.eks. i forbindelse med bachelorprojektet.
 2. At organisere, kvalificere og diskutere problemet ved hjælp af et konkret metodisk undersøgelsesdesign, der kvalificeret tager stilling til metodevalg (hvordan kan man teknisk set undersøge/besvare problemet?), videnskabsteoretisk afsæt (med hvilke kvalitetskriterier og krav til forklaringer?) og samfundsvidenskabeligt grundlag (ud fra hvilke grundlæggende antagelser om individets, organisationens og samfundets beskaffenhed?).

 

Således sigter faget til at sætte den studerende i stand til engageret og reflekteret at føre og gennemføre en metodisk ansvarlig analyse (af en case eller et problem) på et såvel praktisk relevant og videnskabeligt kvalificeret grundlag.

Fagets forløb er inddelt i to dele. DEL 1 (på cirka 6 uger) har til formål er at skabe overblik over de metodiske og videnskabsteoretiske forudsætninger, der ligger til grund for erhvervsøkonomisk forskning. DEL 2 (på cirka 4 uger) har til formål er at fremme den studerendes evne til selv at gennemføre metodisk ansvarlige analyser af virksomheder, økonomi og andre erhvervsøkonomiske såvel som samfundsmæssige fænomener, f.eks. inden for rammerne af bachelorprojektet.

 

For en beskrivelse af undervisningsformatet og inddragelse af online/"blended learning"-redskaber, se nedenståede "Beskrivelse af undervisningsformer". 

Beskrivelse af undervisningsformer
Bortset fra en enkelt storholdsforelæsning for hele årgangen foregår undervisningen på mindre hold af cirka 35-70 studerende. Her foretages både forelæsninger (for dobbelthold af cirka 70 studerende) og holdøvelser (for enkelthold af cirka 35 studerende). I førstnævnte er videnskabsteoretiske begreber i fokus og i sidstnævnte er erhvervsøkonomiske cases og plenumdiskussioner af metodiske problemstillinger inden for erhvervsøkonomi i fokus.

"Blended learning" i form af korte video-forelæsninger (distribueret online via Panopto) indgår som et integreret element i undervisningen, som særligt understøtter de mindre holdøvelser på enkelthold.
Feedback i undervisningen
Der er mulighed for at modtage feedback løbende i undervisningen, men især i de mindre holdforelæsninger m. øvelse. Feedbacken tager udgangspunkt i dialog og diskussion.

I undervisningsforløbets afsluttende uge ydes individuel feedback til hver eksamensgruppe ift. deres planlagte analyse af den selvstændigt valgt erhvervsøkonomiske case, som de skal behandle i den skriftlige synopsis-del af eksamen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 110 timer
Undervisning 44 timer
Eksamen 52 timer
Foreløbig litteratur

Pensum består af to dele: en grundbog og et kompendium. Det foreløbige valg af grundbog er: Andreas Beck Holm: Videnskab i virkeligheden. En grundbog i videnskabsteori. 2. Udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 2018. 

 

I tillæg hertil trykkes et kompendie i ’Erhvervsøkonomiens videnskabsteori’ på cirka 250 sider. Fokus i kompendiets tekstudvalg er kontektualiseringen af videnskabsteori inden for erhvervsøkonomi.  

 

 

Sidst opdateret den 28-05-2019