English   Danish

2019/2020  BA-BIMKO1023U  Videnskabsteori og kvalitativ metode

English Title
Theory of Science and Qualitative Methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Elsebeth F. Lange - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 07-05-2019

Relevante links

Læringsmål
 • Redegøre for og sammenligne forskellige videnskabsteoretiske perspektiver præsenteret i pensum.
 • Redegøre for og diskutere ligheder og forskelle mellem forskellige kvalitative dataindsamlingsmetoder, herunder interviews, observationsstudier, og dokumentanalyse.
 • Redegøre for og diskutere sammenhæng mellem videnskabsteori og kvalitative/kvantitative metoder
 • Redegøre for og diskutere akademiske kvalitetskriterier koblet til metodevalg og videnskabsteoretisk position.
 • Udforme og udføre et kvalitativt undersøgelsesdesign til belysning af en opstillet problemstilling.
 • Argumentere for undersøgelsesdesignets metodevalg i forhold til videnskabsteoretisk perspektiv, undersøgelsens formål og alternative metoder.
 • Analysere og fortolke de indsamlede data fra den gennemførte undersøgelse.
 • Gøre kohærent rede for undersøgelsens resultater og reflektere kritisk over resultaterne i forhold til videnskabsteoretisk perspektiv, undersøgelsesdesign og kvalitetskriterier for viden.
Prøve/delprøver
Videnskabsteori og kvalitativ metode:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Hvis opgaven skrives individuelt er max. sideantal 5
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette fags formål er at sætte den studerende i stand til at arbejde systematisk og reflekteret med videnskabsteori og metode, samt sammenhængen mellem disse. Den studerende skal sættes i stand til at foretage informerede valg, når en problemstilling skal omsættes videnskabsteoretisk og metodisk. Den studerende vil blive præsenteret for forskellige videnskabsteoretiske perspektivers ontologi og epistemologi. Desuden vil den studerende blive præsenteret for de væsentligste kvalitative forskningsmetoder, herunder kvalitative forskningsinterview, fokusgruppeinterview, dokumentanalyse og observationsstudier. Metode-diskussionerne behandles i lyset af de videnskabsteoretiske perspektiver. Faget er bygget op om den nære kobling til praksis, dvs. det tager udgangspunkt i de almindelige metodiske og videnskabsteoretiske udfordringer, som de studerende kan komme ud for i gennemførelse af videnskabelige undersøgelser og skrivning af akademiske opgaver.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår som øvelsesundervisning på hold baseret på gruppearbejde og metodeworkshops.
I formidlingen af de videnskabsteoretiske perspektiver og de forskellige metoder er der stort fokus på anvendelsesorientering, og de studerende får mulighed for at afprøve metoderne i kortere case-baserede øvelser.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende igennem hele undervisningsforløbet i forbindelse med den kontinuerlige analytiske klassedialog, de mundtlige og skriftlige gruppefremlæggelser af teori og cases, samt i forbindelse med eksamensvejledningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 156 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 50 timer
Foreløbig litteratur
 • Samfundsvidenskabernes videnskabsteori – En indføring, red. Af Søren Juul og Kirsten Bransholm Pedersen, Hans Reitzels Forlag, 2012.
 • Launsø, Riper og Olsen (2017) Forskning om og med mennesker -Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning, Munksgaard, 7. udgave.
Sidst opdateret den 07-05-2019