English   Danish

2019/2020  DIP-D1FMO2002U  Dataanalyse

English Title
Statistics I

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
  • Mads Stenbo Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 12-03-2019

Relevante links

Læringsmål
Målbeskrivelse: Det er fagets mål, at den studerende – i relation til hovedindholdet i faget kan:
  • klart og præcist anvende grafiske og numeriske metoder til at opsummere og gengive de væsentligste tendenser og sammenhænge i et givet datamateriale
  • foretage sandsynlighedsregninger og redegøre for, hvordan disse kan bruges til at kvantificere usikkerhed om fremtidige hændelser
  • identificere og afgrænse en given statistisk problemstilling, herunder identificere nødvendig og tilstrækkelig information til at kunne gennemføre en given statistisk analyse
  • klart og præcist redegøre for nødvendige og tilstrækkelige forudsætninger for brug af en given statistisk analysemetode, kontrollere i hvilket omfang disse forudsætninger er opfyldt samt vurdere betydningen af eventuelt ikke opfyldte forudsætninger, variansanalyse og introducerende kovariansanalyse
  • gennemgøre en relevant statistisk analyse på baggrund af et givet datamateriale
  • foretage konsekvensberegninger på baggrund af en estimeret statistisk model og vurdere validitet og usikkerhed på disse beregninger
  • drage konkrete og præcise konklusioner på baggrund af en given statistisk analyse og kommunikere disse i et klart, fagligt korrekt og ikke-teknisk sprog
Prøve/delprøver
Dataanalyse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Dataanalyse har til formål at give den studerende en grundlæggende viden om og forståelse for basale statistiske begreber, metoder og modeller, samt gøre den studerende i stand til at gennemføre relevante statistiske analyse ved hjælp af passende software. Den studerende skal desuden kunne vurdere om anvendelsen af en given statistisk metode er hensigtsmæssige og korrekte i en given situation. Endelig skal den studerende på baggrund af en gennemført statistisk analyse kunne redegøre for og kommunikere, til såvel eksperter som ikke-eksperter, hvilken konklusion, der kan drages omkring den konkrete problemstilling.

Mange problemstillinger og beslutninger i private og offentlige organisationer er karakteriseret ved usikkerhed og risiko. For at kunne træffe kvalificerede beslutninger under usikkerhed kræves derfor kendskab til og anvendelse af statistiske metoder og modeller i forbindelse med både indsamlingen af data og kendskab til og formulering af relevante hypoteser om data såvel som i den efterfølgende analyse af de indsamlede data og den sluttelige beslutningstagen på af de(n) population(er).

 

Analyser af data, der typisk kommer fra stikprøver, har ofte til formål at beskrive forhold i de(n) population(er), hvorfra stikprøverne er taget. Det drejer sig om at kunne identificere centrale tendenser, variation, ligheder og forskelle mellem de(n) population(er), hvorfra stikprøverne kommer. Endemålet er at sætte den studerende i stand til at kvantificere usikkerheden i en given databaseret analyse med henblik på en forbedret beskrivelse af usikkerheden knyttet til  konkrete  beslutninger af erhvervsøkonomisk eller samfundsøkonomisk art.

 

Centrale problemstillinger i Dataanalyse:
• Deskriptiv statistik
• Sandsynlighedsteori

• Antalstabeller
• Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
• Stikprøveudvælgelse og stikprøvefordelinger
• Punkt- og intervalestimation
• Hypotesetest
• Regressions- og korrelationsanalyse.

• Variansanalyse

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset udbydes både som et fremmødeforløb og et onlineforløb.

Holdundervisning med dialog.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback til de studerende i forbindelse med den praktiske opgaveregning, der er en integreret del af undervisningen. For yderligere personlig feedback henvises til individuel aftale hos kursets fagansvarlige
Studenterarbejdstimer
Undervisning 40 timer
Forberedelse, eksamen mv. 98 timer
Sidst opdateret den 12-03-2019