English   Danish

2019/2020  DIP-DHDVV9001U  Accounting Information Systems

English Title
Accounting Information Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Jeanette Willert - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator på HD(R):
Pia Clasen
Mail: pc.acc@cbs.dk
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Strategi/Strategy
 • Supply chain management og logistik/Supply chain management and logistics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 13-05-2019

Relevante links

Læringsmål
Fagets mål er at give de studerende grundlæggende kompetencer indenfor området ’regnskabsinformationssystemer’, herunder at bibringe de studerende en teoretisk platform, der kan fungere som udgangspunkt for at analysere og løse praktiske problemstillinger knyttet til design og brug af disse systemer.

Fokus er på de interne og eksterne faktorer, der er bestemmende for valg af systemets design. Heri indgår også en diskussion af de aktører, der bør indgå i denne proces, samt deres rolle i planlægning og opfølgning på systemets funktionalitet og dets bidrag til opfyldelse af organisatoriske målsætninger.
Prøve/delprøver
Accounting Information Systems:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår, Ordinær prøve: Uge 39.

Syge- omprøve: Januar

De præcise datoer for ordinær og syge- omprøven vil fremgå af MY.CBS.DK og Digital Eksamen
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftlig prøve:

4 timers skriftlig stedprøve på CBS' computere.

Den skriftlige opgave kan består både af multiple choice spørgsmål og spørgsmål som enten tager udgangspunkt i en kort case eller direkte i dele af bogen pensum.

 

Ved mundtlig prøve:

Der trækkes et spørgsmål som vedrører et distinkt tema indenfor Accounting Information System. 
Eksaminationen kan dog også berøre andre områder af pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Indhold:

Fagets indhold kan opdeles i 4 distinkte kategorier:

 

 1. Introduktion til regnskabsinformationssystemer. Denne del af kurset bibringer den studerende et overblik over de grundlæggende koncepter knyttet til regnskabsinformationssystemer samt en introduktion til transaktionsprocesser og AIS moduler.    
   
 2. Interne kontroller og regnskabsinformationssystemer. Denne del af kurset introducerer de primære målsætninger i forbindelse med interne kontroller samt nøglebegreber knyttet til disse. Endvidere introduceres konkrete kontrolaktiviteter for specifikke aktiviteter i virksomheder. Dette inkluderer generelle kontroller (f.eks. sikkerhed og IT-infrastruktur) samt applikationskontroller (f.eks. pålidelighed og validitet i datafangst og datatransmission).
   
 3. Applikationer i regnskabsinformationssystemer. Denne del af kurset demonstrerer specifikke applikationer i regnskabsinformationssystemer. Fokus er på fire centrale forretningscyklusser:
  1) Indkøbscyklussen (’Purchasing to cash disbursements’)
  2) Produktionscyklussen
  3) Salgscyklussen (’Sales to cash collections’)
  4) Cyklus for personaleadministration og løn.
   
 4. Udvikling af regnskabsinformationssystemer. Den afsluttende del af kurset præsenterer nøglefaser vedrørende udvikling af regnskabsinformationssystemer. Fokus er på de kontekstuelle faktorer, der er bestemmende for valg af systemets design. Heri indgår også en diskussion af de aktører, der bør indgå i denne proces, samt deres rolle i planlægning og opfølgning på systemets funktionalitet og dets bidrag til opfyldelse af organisatoriske målsætninger.   

 

Pædagogik:

Det grundlæggende pædagogiske fokus er at sikre, at de studerende har grundlæggende viden om regnskabsinformationssystemer.

 

Der anvendes en anerkendt lærebog fra forlaget Pearson til formålet samt Pearson's E-learning tool: 'MyAccountingLab' og tilhørende cases til at illustrere, hvorledes AIS-teori kan anvendes i praksis.

 

Desuden gør kurset brug af gæsteforelæsere, der beskæftiger sig med design og brug af regnskabsinformationssystemer i praksis. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer

Kurset er baseret på 30 konfrontationstimer.

Hver lektion af 4 timers varighed tager udgangspunkt i udvalgte kapitler af pensum, samt cases der indeholder en af flere teoretiske pointer fra det relevante pensum.

En standard lektion indeholder både forelæsning, interaktion mellem de studerende, case-analyse og diskussion af case eller anden form for opgaver. Faget forudsætter således forberedelse og aktiv deltagelse af de studerende.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback løbende i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Undervisningsforberedelse 80 timer
Eksamen / eksamensforberedelse 25 timer
Yderligere oplysninger

Undervisning:

 

Uge 33 - 38

Tirsdage og /eller torsdage kl. 17.10 - 20.40

 

Videopræsentation af faget

Foreløbig litteratur

Litteraturen offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS Canvas i juli/august

 

Vær opmærksom på, at E-bøger ikke må medbringes til eksamen.

Sidst opdateret den 13-05-2019