English   Danish

2020/2021  KAN-CKOMV1705U  Multimodal Markedskommunikation

English Title
Multimodal Marketing Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
 • Viktor Smith - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 08-04-2020

Relevante links

Læringsmål
Efter gennemført kursus skal deltagerne kunne:
 • Demonstrere kendskab til og forståelse for centrale teorier, modeller og metoder i relation til multimodale kommunikationsprocesser og -produkter, der indgår i interkulturel markedskommunikation, herunder samspillet mellem teori, empiri og praksis.
 • Kunne identificere, analysere og i håndtere multimodale kommunikationsprocesser og –produkter, herunder planlægge, tilrettelægge og evaluere målrettet kommunikationsarbejde hos virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der involverer en kombination af flere modaliteter: tekst – typografi – farve – symboler – illustrationer – m.v. præsentere på flere medieplatforme.
 • Demonstrere indsigt i sammenhængen mellem den kreative proces og de praktiske og organisatoriske rammer for den multimodale løsning, herunder kende til de udfordringer en given løsning vil møde på diverse medier og platforme, såsom print, web, tablet og in-store
 • Kunne foretage forundersøgelser af en kommunikationssituationen i relation til afsender, budskab og modtager som grundlag for valg af multimodal løsning, herunder i interkulturelt perspektiv.
 • I den skriftlige fremstilling: Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder at kunne formulere sig klart og præcist med anvendelse af relevante videnskabelig terminologi, at angive kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen og kunne diskutere de forskellige begreber inden for multimodal kommunikationsplanlægning i forbindelse med den udvalgte eksamenscase.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
Eksamensforberedende skriftlig gruppeopgave (2-5 studerende) på 5 sider.

Mundtlige fremlæggelser mv.
Aktiv deltagelse i et gruppeoplæg.

OBS:
Begge obligatoriske aktiviteter skal godkendes, for at den studerende kan blive indstillet til eksamen.

Der stilles en ny obligatorisk godkendelsesopgave (individuel skriftlig opgave på 5 sider) før den ordinære eksamen til de studerende, der har været syge og/eller har gjort forsøg i samtlige aktiviteter med ikke har fået godkendt aktiviteten. Studerende der ikke har gjort forsøg i alle aktiviteter kan ikke få stillet yderligere godkendelsesaktiviteter og kan ikke deltage i ordinær eksamen eller reeksamen men trækkes for et eksamensforsøg.
Prøve/delprøver
Multimodal Markedskommunikation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve.
Hvis den studerende ikke er i en gruppe, skriver denne en individuel rapport på max. 8 sider, som tjener som grundlag for oplæg og diskussion til den mundlig eksamen.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Analyse af selvvalgt case godkendt af underviseren, som tager afsæt i et konkret kommunikationsprodukt, der indgår i en kampagne eller andet. De studerende vælger en case, som stiller skarpt på et eller flere multimodale kommunikationsprodukter, der indgår i en målrettet kommunikationsindsats. Der skal foretages en analyse af den foreliggende kommunikationssituation og af de valgte kommunikationsprodukter med fokus på disses stærke og svage sider samt muligheder for optimering. Casen skal godkendes af holdunderviseren.


Den mundtlige eksamen indledes med et oplæg fra gruppen, hvor hver gruppedeltager har ordet i max. 2-3 minutter. Eksaminationen fortsætter herefter som en diskussion mellem gruppens medlemmer, eksaminator og evt. bi-eksaminator med afsæt i et antal spørgsmål fra eksaminator, evt. suppleret af bi-eksaminator, der tager udgangspunkt i den skriftlige rapport og/eller gruppens mundtlige oplæg. Hver gruppedeltagers mundtlige præstation bedømmes individuelt.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Stort set enhver form for markedskommunikation og anden måldrevet (strategisk) kommunikation bygger på en ”cocktail” af ord, tekst, typografi, tal, symboler, farver, former, film, sanseindtryk m.v., som afkodes af modtagere med forskellige demografiske, vidensmæssige - og ofte også kulturelle - forudsætninger i skarp konkurrence med andre lige så multimodale kommunikationsprodukter, der præsenteres på et stadig mere varieret udbud af medieplatforme, som indgår i et komplekst samspil med hinanden. Kurset giver deltagerne en integreret forståelse af hele den palet af informationsbærende elementer (modaliteter) og kanaler, de kan præsenteres igennem, som markedskommunikatoren har til rådighed i sin håndtering af disse processer, og forener teori med praksis i konkret case-arbejde.

 

Kurset giver et teoretisk og praktisk grundlag for at forstå de forskellige kommunikative modaliteters muligheder og begrænsninger som led i planlægning og evaluering af markeds- og forbrugerkommunikation og anden måldrevet (strategisk) kommunikation og deres indbyrdes samspil, når de afkodes af modtageren i "real time". Som en del af kurset skal de studerende selv gennemføre en empirisk baseret undersøgelse og analyse af konkrete kampagner og kommunikationsprodukter. Dette arbejde indgår som optakt til den eksamenscase, den studerende skal udforme i forbindelse med kurset.
 

Følgende emner berøres i kurset:

 

Teori/metode:

 • Hvad er kommunikation og kommunikative tegn?
 • Hvad kan (man med) ord: What’s in a name? Innovativ ord- og begrebsdannelse
 • Eksplicitte udsagn versus det, vi gætter os til: halo-effekter, relevans- og dissonansteori mm.
 • Visuel kommunikation: Følelsesmæssig appel, referentiel præcision og propositionel indeterminitet.
 • Visuel framing af sprogligt indhold, og omvendt.
 • Image vs. Idea: Begreber er ikke kun rationel viden men sensorisk førstehåndsoplevelser lagret dybt i hukommelsen – hvordan trigges de?
 • Den aktive afkodning: Hvad ser vi på – og hvad forstår vi så? Herunder eyetracking som testredskab.
 • Er sprog forskellige og billeder universelle? Eller kan det være stik modsat?

 

Praksis:

 • Produktemballager, hjemmesider, indlægssedler, blogs …
 • Branding: Joyce og Juliet-princippet.
 • Produktudvikling: Produktoplevelse el. kommunikation –hvor går grænsen?
 • Brugerdrevet innovation i praksis.
 • Lokalisering versus globalisering af forbrugerkontakt via multimodale cocktails.
Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset består af en kombination af lærestyret gennemgang, interaktiv holdundervisning og gruppearbejde. Holdundervisningen forudsætter de studerendes aktive deltagelse og har fokus på diskussioner i klassen, baseret på oplæg fra studerende, samt opgavegennemgang. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af holdopgaverne være bygget op om øvelser, som relaterer sig til den senere udformning af eksamenscase.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback på de studerende både i forbindelse med opgavegennemgang og de enkelte gruppers arbejde med selvvalgt case som led i diskussioner i klassen. Hertil kommer en diagnostisk multiple-choice-test i det samlede teoretiske stof op til eksamen.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 134 timer
Eksamen (herunder eksamensforberedelse) 72 timer
Foreløbig litteratur

 

 • Jewitt, C., Bezemer, J., & O'Halloran, K. (2016). Introducing Multimodality. Routledge.
 • Sandvik, K. (2018). Tværmedial Kommunikation. Samfundslitteratur.
 • Fill, C., & Turnbull, S. (2016). Marketing Communications. Pearson Higher Ed.
 • Smith, V. (in press). Naming and Framing: Understanding the Power of Words. New Yourk: Taylor & Francis. 
 • Forceville, C. (2014). Relevance Theory as model for analysing visual and multimodal communication. Visual communication4, 51.
 • Messareis, P. (1996). Visual Persuasion : The Role of Images in Advertising. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Riezebos, R. (2003). Brand.Managemen.A. Theoretical and Practical. Approach. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2003.
 • Smith, K. (2005). Handbook ofVisual Communication: Theory, Methods, and Media. Mahwah, NJ: Erlbaum
Sidst opdateret den 08-04-2020