English   Danish

2021/2022  BA-BJURO2031U  Markedsret

English Title
Market Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Jan Trzaskowski - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 30-06-2021

Relevante links

Læringsmål
I faget markedsret skal den studerende demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at:
 • anvende grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog
 • anvende fagets retskilder korrekt
 • identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingen
 • foreslå tiltag til at imødekomme ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling
Prøve/delprøver
Markedsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der er ikke adgang til e-bøger.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus i markedsret har fokus på markedsførings- og immaterialret. Sammen sætter disse discipliner rammere for, hvordan virksomheder kan agere på markedet.

 

Kurset giver en grundig introduktion til retsområderne med henblik på at at give den studerende værktøjer til at vurdere lovligheden af markedsføringsplaner og konkrete erhvervsaktiviteter samt at beskyttee og håndhæve immaterielle rettigheder.


Der benyttes case-baseret undervisning mhp. anspore diskussioner og derved skabe forståelse for den kompleksitet markedsretlige spørgsmål ofte besidder. I den sammenhæng inddrages også elementer fra afsætningsøkonomien og andre relevante discipliner for at skabe forståelse for den markedsretlige kontekst.


Der lægges vægt på, at undervisningen illustrerer snitflader til andre discipliner, som de studerende kender, herunder aftale-, købe- og erstatningsret samt internationale spørgsmål. Endelig lægges der stor vægt på anvendelse af den juridiske metode samt forståelsen af EU-rettens betydning for national markedsføringsret.

 

Foreløbig lektionsplan:

 

MARKEDSRETTEN

1. lektion: Markedet og reguleringen heraf

 

MARKEDSFØRINGSRET

2. lektion: God skik, herunder vildledende og aggressiv markedsføring

3. lektion: Prisoplysninger og prismarkedsføring

4. lektion: Sortlistede former for handelspraksis

5. lektion: Direkte markedsføring, herunder datagrundlaget

6. lektion: Case

 

IMMATERIALRETLIGE REGLER

7. lektion: Immaterialret og forholdet til markedsføringsretten

 

FORRETNINGSKENDETEGN

8. lektion: Erhvervelse af kendetegn, herunder varemærker

9. lektion: Kendetegnsbeskyttelsen

 

OPHAVSRET

10. lektion: Opnåelse af beskyttelse

11. lektion: Beskyttelsens indhold

12. lektion: Krænkelse og indskrænkninger i beskyttelsen

13. lektion: Case

 

 

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Casebaseret undervisning med fokus på dialog og diskussion, der tilskynder kritisk tænkning. Målet er at understøtte forståelse og anvendelse af pensum. De studerende forbereder i grupper cases, øvelser, domme mv., der fremlægges og diskuteres i plenum. Forberedelse til og aktiv deltagelse i undervisning øger læringsudbyttet for alle studerende.
Feedback i undervisningen
Feedback mellem studerende og undervisere er en naturlig og vigtig del af interaktiv undervisning, der har til formål at tilskynde kritisk tænkning. Øvelser og feedback-spørgsmål benyttes systematisk i undervisningen til at teste de studerendes forståelse samt deres evne til at anvende pensum i konkrete situationer. Svar fra de studerende – såvel som spørgsmål der rejses i undervisning – bruges af underviserne til at give kollektiv, mundtlig feedback og vejlede de studerende. Læringsudbyttet af feedback afhænger af den studerendes forberedelse til og deltagelse i undervisningen. Studerende kan også benytte sig af consultation/office hours (gælder kun for faste undervisere i de perioder, hvor de underviser).
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Forberedelse 130 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Canvas for yderligere information.


Peter Møgelvang-Hansen m.fl., Markedsføringsretten (4. udgave, 2022)

Hanne Kirk & Thomas Riis, Ophavsret i et virksomhedsperspektiv 2021)

Sidst opdateret den 30-06-2021