English   Danish

2021/2022  DIP-D1FMO5005U  Design af undersøgelser og analyser

English Title
Research Design and Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Kirstine Zinck Pedersen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 06-01-2022

Relevante links

Læringsmål
Efter at have gennemgået faget skal den studerende:
 • Med udgangspunkt i et eller flere konkrete erhvervsøkonomiske problemer kunne designe og argumentere for en videnskabelsesproces, der tager udgangspunkt i en problemformulering, relevante rammefaktorer og undersøgelsesspørgsmål,
 • kunne beskrive og forklare valg af videnskabsteoretisk tilgang (paradigme), herunder kunne udvælge og argumentere for relevant teori og metode, der kan bidrage til løsningen af det eller de beskrevne erhvervsøkonomiske problemer,
 • kunne definere og operationalisere de relevante begreber, der indgår i problemformuleringen, undersøgelsesspørgsmål og valgt teori,
 • være i stand til at vælge og argumentere for et relevant undersøgelsesdesign, herunder kunne argumentere for valg af kvalitative og/eller kvantitative teknikker til dataindsamling, dataanalyse og datatolkning
 • være i stand til at vurdere vidensproduktionens samlede kvalitet, herunder data og resultaters reliabilitet og validitet og processens etiske aspekter
Prøve/delprøver
Design af undersøgelser og analyser:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavebesvarelsen udarbejdes i selvvalgt emne.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget tilbyder deltagerne en systematiseret og kvalificeret tilgang til såvel produktion som vurdering af viden, med henblik på løsning af konkrete problemstillinger i en erhvervsmæssig organisatorisk kontekst.

 

Indhold:

 • Erhvervsøkonomisk problem-definition og udarbejdelse af problemformulering 
 • Videnskabsteoretiske refleksioner
 • Definition og operationalisering af de relevante begreber, der indgår i problemformuleringen og dens undersøgelsesspørgsmål
 • Valg af relevant undersøgelsesdesign samt vurdering af kvaliteten af undersøgelsesdesignet
 • Indsamling og analyse af kvantitative data (spørgeskema)
 • Indsamling og analyse af kvalitative data, herunder planlægning og udførelse af interviews, fokusgruppeinterviews og observationsstudier
 • Afklaring af forskningsetiske spørgsmål 
 • Analyse af indsamlede data og besvarelse af problemformulering
 • Kvalitetsvurdering og perspektivering af undersøgelsens fund
 • Kritisk refleksion over den gennemførte videnskabelsesproces
Beskrivelse af undervisningsformer
Fortrinsvis holdundervisning med dialog.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback i undervisningen fra både undervisere og medstuderende i forbindelse med øvelser, diskussion og studenteroplæg. De studerende arbejder i faste grupper, som sikrer kontinuerlig peer-feedback på cases, opgaver og øvelser undervejs. Herudover gives der undervejs feedback på tre hjemmeopgaver om selvvalgt case, som bygger op til eksamensopgaven.
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger, øvelser, cases mm.) 34 timer
Forberedelse (pensum, afleveringsopgaver, forberedelse til eksamen mm) 100 timer
Sidst opdateret den 06-01-2022